J E GY Z Ő K Ö N Y V

Készült Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselő-Testületeinek 2011. október 27. napján megtartott társult üléséről.

Jelen vannak:
Babosdöbréte
Kaczor Tamás polgármester, Molnár Attila, Vass Mónika képviselők.
Igazoltan távol volt: Várszegi János alpolgármester és Vas László képviselő.

Böde
Ujj Tibor polgármester,  Piliséné Zsiga Katalin, Benkő Tibor és Farkas Csabáné képviselők.
Igazoltan távol volt: Császár János alpolgármester.

Hottó
Vincze Ferenc polgármester, Kovács László és Kóródi János képviselők.
Igazoltan távol volt: Bogár Ferenc alpolgármester, Halász László képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van:
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző.

Vincze Ferenc Hottó község polgármestere, mint az ülés levezető elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testületek határozatképesek .  Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt.

A javaslatot a testületek egyhangúlag elfogadták.

Javaslatot tett a társult ülés napirendjére, amelyek a következők: 

1./ Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Körjegyzősége ideiglenesen megbízott vezetőjének
     megbízása
     Előadó: Vincze Ferenc polgármester
2./Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Körjegyzőségének Alapító Okirata
     Előadó: Vincze Ferenc polgármester
3./ Egyebek

A napirendi pontok kiegészítésére tett javaslatot szavazásra tette fel.
A napirendi pontokkal a képviselő-testület tagjai egyetértettek.

1./ N A P I R E N D
Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Körjegyzősége ideiglenesen megbízott vezetőjének megbízása
Előadó: Vincze Ferenc polgármester

Vincze Ferenc polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívást küldött Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Körjegyzőségének törzskönyvi bejegyzésével kapcsolatban.  A bejegyzéshez szükséges az újonnan megalakuló Körjegyzőségnek ideiglenesen megbízott vezetőt megbíznia az Önkormányzatoknak. Javasolja a képviselő-testületeknek – a polgármesterekkel előzetesen történt megbeszélés alapján – az ideiglenes vezetői feladatok ellátásával 2012. január 1. napjától határozatlan időre díjazás nélkül  Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt megbízni. Felkérte a jelenlévő Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az ideiglenes vezetői feladatokat elvállalja-e.
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző: elvállalja az ideiglenes vezetői feladatokat határozatlan időre.
Vincze Ferenc polgármester kérte a képviselő-testületek tagjait, hogy döntsenek arról, hogy az ideiglenes vezetői feladatokkal Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt bízza meg 2012. január 1. napjától határozatlan időre díjazás nélkül. 

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, Hottó község Polgármestere szavazásra tette fel elhangzott javaslatát, amelynek eredményeként Babosdöbréte község Képviselő-Testülete egyhangúlag /3 igen  szavazat mellett/, Böde község Képviselő-Testülete egyhangúlag /4 igen  szavazat mellett/ és Hottó község Képviselő-Testülete egyhangúlag /3 igen szavazat mellett/ a következő társult határozatot hozta:

Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Képviselő-Testületeinek 30/2011. (X.27.) számú társult határozata
Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Képviselő-Testülete 2012. január 1. napjától határozatlan időtartamra díjazás nélkül Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Körjegyzősége ideiglenes vezetőjének Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt megbízza.

2./ N A P I R E N D
     Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Körjegyzőségének Alapító Okirata
     Előadó: Vincze Ferenc polgármester

Vincze Ferenc Hottó község polgármestere elmondta, hogy minden képviselő kapott egy Alapító Okirat tervezetet, amelyben kijavításra kerültek az Államkincstár által jelzett hiányosságok.  Hiánypótlásban a gazdálkodási besorolásról rendelkező szövegrészben szereplő jogszabály hivatkozás, Böde és Hottó Önkormányzatának törzskönyvi számának elírása szerepelt. Valamint az állásfoglalás szerint nem szükséges a körjegyző nevének feltüntetése, így aláírása sem. A jelenlegi Alapító Okirat ennek megfelelően lett elkészítve. Javasolta az előterjesztésnek megfelelően fogadják el az Alapító Okiratot. Kérte a hozzászólásokat.
Hozzászólás, észrevétel nem volt, Hottó község Polgármestere szavazásra tette fel elhangzott javaslatát, amelynek eredményeként Babosdöbréte község Képviselő-Testülete egyhangúlag /3 igen  szavazat mellett/, Böde község Képviselő-Testülete egyhangúlag /4 igen  szavazat mellett/ és Hottó község Képviselő-Testülete egyhangúlag /3 igen szavazat mellett/ a következő társult határozatot hozta:

Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Képviselő-Testületeinek 31/2011. (X.27.) számú társult határozata
Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Képviselő-Testülete Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Körjegyzőségének Alapító Okiratát a melléklet szerint elfogadja.

3./ N A P I R E N D
     Egyebek
     Előadó: Vincze Ferenc polgármester

Vincze Ferenc Hottó község polgármestere elmondta, hogy állásfoglalást és segítséget kért a Zala Megyei Kormányhivataltól levélben arra vonatkozóan, hogy Teskánd és Boncodfölde Községek Önkormányzatai megakadályozzák az új körjegyzőség létrehozását. Ennek eredményeként a mai napon a Törvényességi osztály vezetője és munkatársa összehívta az öt település polgármestereit, ahol megállapították, hogy informatikai probléma van. Van jelenleg egy érvényben lévő régi Alapító Okirat, amelyet minden településnek el kell fogadnia. Ezt azonban ez idáig nem sikerült megtenni, mivel több esetben még az ülés összehívásáig sem jutottak el. A Kormányhivatal állásfoglalása szerint az új körjegyzőség törzskönyvi bejegyzése akkor is megtörténhet, ha nem lesz módosítva a jelenleg még érvényben lévő Alapító Okirat.  Kedden a Teskándi képviselő-testület ülésezett, amelyre meghívást kapott mindhárom polgármester. A meghívásra levélben reagáltak. A Kormányhivatal közreműködésével tartott polgármesteri megbeszélés eredményeként született a  körjegyző úr által elkészített  megállapodás Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Körjegyzősége költségvetési szervének átalakításához, amelyet ismertetett a jelenlévő képviselőkkel. A megállapodás a következő együttes ülés napirendi pontja lesz.
A megállapodást az átalakításról pontról pontra átbeszélték és megtették az általuk tett kiegészítéseket. Az általuk javított és elfogadásra javasolt megállapodás a jegyzőkönyv melléklete.
Más napirend nem volt, a levezető elnök megköszönte a megjelenést és az ülést 19,00 órakor bezárta.

K.m.f.

Vincze Ferenc Hottó község polgármestere
Ujj Tibor Böde község polgármestere
Kaczor Tamás Babosdöbréte község polgármestere
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző