J E GY Z Ő K Ö N Y VBabosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 2012. április 05. napján tartott nyílt rendes üléséről

Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Várszegi János alpolgármester,
Vass Mónika, Vas László, Molnár Attila képviselők,
Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző-jegyzőkönyvvezető és
Szakonyi József pénzügyi vezető.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendre, amelyek változtak a meghívóban kiküldöttekhez képest.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Napirend:
1./ Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
2./ A szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
3./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
4./ ZALAVÍZ Zrt. által benyújtott pályázathoz nyilatkozat
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
5./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont SZMSZ-ének módosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
6./ Önkormányzatok érintő szabályzatok elfogadása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
7./ Falugondnoki Szolgálat szakmai programjának módosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
8./ Újavasi hegy felújítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
9./ Alpolgármester tiszteletdíja
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
10./ Egyebek

Zárt ülés keretében:
11./ Ápolási díj felülvizsgálata
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
12./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D
Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy elkészült a 2011. évi zárszámadás, amelyet mindenki kézhez kapott. Kérte a hozzászólásokat.

Szakonyi József pénzügyi vezető válaszolt a képviselők kérdésére.
A képviselő-testület tagjai fontosnak tartották az adók terén lévő kintlévőségek behajtását, amelynek során célszerű megvárni a május 30-i határidőt.

Más hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra tette fel, amelynek alapján a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazattal/ megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (IV.06.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


2./ N A P I R E N D
A szociális ellátásról szóló helyi önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletét az önkormányzat február 22-i ülésén fogadta el. Ebből a rendeletből a korábbi szabályozás szerint kimaradt a születési segély. Javasolta, hogy a születési segély a korábbi gyakorlatnak megfelelően kerüljön be a hatályos rendeletbe. Kérte a hozzászólásokat.

Vass Mónika javasolta, hogy a születési segély továbbra is 20.000,- Ft összegű legyen, feltételként írják elő, hogy csak az után az újszülött után lehet kérni, ahol mindkét szülő legalább fél éve állandó lakcímen Babosdöbrétén tartózkodik.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazat mellett/ megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (IV.06.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátás helyi szabályairól szóló 5/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


3./ N A P I R E N D
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazat mellett/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (IV.05.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: 2012. április 05.
Felelős: Kaczor Tamás polgármester

4./ N A P I R E N D
2012. évi lakossági vízdíj támogatáshoz pályázat benyújtása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette a ZALAVÍZ Zrt. levelét. A ZALAVÍZ Zrt. pályázatot nyújt be a lakossági víz- és csatornadíj ellentételezésére és a tervek szerint Hottó, Babosdöbréte és Böde községek is beleférnek a támogatottak körébe. Ehhez azonban szükséges, hogy az önkormányzat egyet értsen a pályázat beadásával, valamint a beadáshoz szükséges nyilatkozatok aláírásra kerüljenek . Javasolta, hogy a módosítást fogadja el a képviselő-testület. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazat mellett/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.05.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a ZALAVÍZ ZRT. által a 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatás igénylésére benyújtott pályázat tartalmát.


Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására, valamint arra, hogy a döntésről értesítse a ZALAVÍZ Zrt-t.

Határidő: 2012. április 05.
Felelős: Kaczor Tamás polgármester

5./ N A P I R E N D
Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont igazgatója levélben megkereste, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításához. A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala szakfelügyeleti ellenőrzést tartott a bölcsődében. Az ellenőrzés során megállapították, hogy az SZMSZ nem deklarálja pontosan, hogy a bölcsőde önálló szakmai egység. Ezért javasolja, hogy a jelenlegi SZMSZ-t a következők szerint módosítsa: Az intézményt egy igazgató és két igazgatóhelyettes irányítja, közülük az egyik az általános iskolából kerül ki a másik az óvodavezető szövegrész helyébe: Az intézményt egy igazgató, egy általános igazgatóhelyettes valamint egy óvodavezető és egy bölcsődevezető irányítja Az iskola, óvoda és a bölcsőde önálló szakmai egység. A bölcsőde vezetői feladatokat jelenleg az igazgató látja el, legalább két bölcsődei csoport (40 fő) esetén az igazgató határozatlan időre bölcsődevezetőt bíz meg szövegrész kikerül a szövegből. Az iskolavezetés tagjai folyamatos, napi kapcsolatot tartanak egymással szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: Az iskolavezetés – az általános igazgatóhelyettes, óvodavezető és a bölcsődevezető – folyamatos, napi kapcsolatot tartanak egymással.
Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazat mellett/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (IV.05.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadja az alábbiak szerint:

Az intézményt egy igazgató és két igazgatóhelyettes irányítja, közülük az egyik az általános iskolából kerül ki a másik az óvodavezető szövegrész helyébe: Az intézményt egy igazgató, egy általános igazgatóhelyettes valamint egy óvodavezető és egy bölcsődevezető irányítja Az iskola, óvoda és a bölcsőde önálló szakmai egység.
A bölcsőde vezetői feladatokat jelenleg az igazgató látja el, legalább két bölcsődei csoport (40 fő) esetén az igazgató határozatlan időre bölcsődevezetőt bíz meg szövegrész kikerül a szövegből. Az iskolavezetés tagjai folyamatos, napi kapcsolatot tartanak egymással szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: Az iskolavezetés – az általános igazgatóhelyettes, óvodavezető és a bölcsődevezető – folyamatos, napi kapcsolatot tartanak egymással.

Utasítja a körjegyzőt, hogy határozat tartalmáról a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Igazgatóját értesítse.


Felelős: Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző
Határidő: 2012. április 16.

6./ N A P I R E N D
 Önkormányzatot érintő szabályzatok elfogadása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

a.) A Körjegyzőség és a fenntartó Önkormányzatok Munkavédelmi Szabályzata

Kaczor Tamás polgármester ismertette a Körjegyzőség és a fenntartó Önkormányzatok Munkavédelmi Szabályzatát, amely Babosdöbréte Község Önkormányzatára is vonatkozik. Javasolta a Szabályzat elfogadását. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazat mellett/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV.05.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség és a fenntartó Önkormányzatok Munkavédelmi Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.


b.) Leltárkészítési és leltározási szabályzat

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy elkészült az Önkormányzatok leltárkészítési és leltározási szabályzata is, amelyet ismertetett. Elfogadásra javasolta. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazat mellett/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (IV.05.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség és a fenntartó Önkormányzatok Leltárkészítési és leltározási Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.


c.) Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályozása

Kaczor Tamás polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kötelezettségvállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre vonatkozó szabályok is elkészültek, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapi munka során. Javasolta a szabályzat elfogadását. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazat mellett/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (III.30.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség és a fenntartó Önkormányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.


d.) Számviteli politika

Kaczor Tamás polgármester a számviteli politika szabályait ismertette, javasolta, hogy változatlan tartalommal fogadja el a képviselő-testület. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazat mellett/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IV.05.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség és a fenntartó Önkormányzatokra vonatkozó Számviteli politikát a melléklet szerint elfogadja.


e.) Gépjárművek költségelszámolásának szabályzata

Kaczor Tamás polgármester a gépjárművel költség elszámolási szabályzatát ismertette, amelyet szintén javasolt elfogadni. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazat mellett/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV.05.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség és a fenntartó Önkormányzatokra vonatkozó gépjárművek költségelszámolásának Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.


7./ N A P I R E N D
Falugondnoki Szolgálat szakmai programjának módosítása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző elmondta, hogy a falugondnoki szolgálatot ellenőrizték és a szakmai programban találtak hiányosságot. Ezek a hiányosságok kijavításra kerültek, amelyeket ismertetett. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazat mellett/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (IV.05.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat szakmai programját a melléklet szerint elfogadja.


8./ N A P I R E N D
Újavasi hegyi út felújítása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy megkeresték az Újavasi zártkertben lévő lakók, hogy a nagyrészt társadalmi munkából és saját pénzükből kialakított útra záró rétegként mart aszfaltot szeretnének, amelyet társadalmi munkában elterítenének. Ehhez kérik az anyagi segítséget, amelynek összege kb. 60.000,- Ft lenne. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazat mellett/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (IV.05.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Újavasi út felújítására 60.000,- Ft értékben mart aszfalt beszerzését engedélyezi.


9./ N A P I R E N D
Alpolgármester tiszteletdíja

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának újbóli tárgyalása azért került napirendre, mert az alpolgármester úr jelezte, hogy nem ért egyet az előző ülésen született döntéssel. A Kormányhivatal is jelezte, hogy az alpolgármesterre a polgármesterre vonatkozó szabályok az irányadók, tehát tiszteletdíját nem rendeletben, hanem határozatban kell meghatározni. Felkérte Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyzőt, hogy ismertesse az ide vonatkozó jogszabályi hátteret.

Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző ismertette az 1994. évi LXIV. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, amely a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szól. Ennek megfelelően javasolta, hogy a 2012. február 9. napján elfogadott 4/2012. (II.10.) önkormányzati rendeletet az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről, valamint a képviselők tiszteletdíjáról úgy módosítsa, hogy az 1.§-ban foglaltakat, amely az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének összegére vonatkozik helyezze hatályon kívül, és állapítsa meg az alpolgármester tiszteletdíját határozatban.

Várszegi János alpolgármester elmondta, hogy nagyon rosszul érintette, hogy távollétében hozta meg a döntést a képviselő-testület. Családi okok miatt nem tudott részt venni a testületi üléseken, de ezt minden alkalommal jelezte a polgármester úrnak, ezért igazolatlan hiányzása nem volt. Ezt a jegyzőkönyvek is tanúsítják. Munkáját úgy érzi maradéktalanul elvégezte, tevékenyen részt vett a közmunka szervezésében, iskolai problémák megoldása, akár fizikai munka is. Az, hogy a kérdéses időben nem vett részt a testületi üléseken szerencsére nem veszélyeztette az önkormányzat működését. Ráadásul etikátlannak tartja azt, hogy a megvonás attól az időtől vonatkozik, amikor már tevékenyen is részt vesz a testületi munkában. Az eddig munka, amelyet végzett, csak egy szelete a 4 év munkájának, úgy érzi ezentúl is csak javára tud lenni a falunak. Kéri, hogy a korábban megállapított 60.000,- Ft tiszteletdíjat állapítsák meg továbbra is részére, hiszen az előző ülésen hozott döntés sem jogilag, sem erkölcsileg nem állja meg a helyét.

Vas László: valóban nem volt itt a döntéskor az alpolgármester úr. Egyetért azzal, hogy sok munkát végzett, de ezt valamennyi képviselő megtette. A polgármester úr az előző ülésen kérte tiszteletdíjának megemelését a megnövekedett feladatokra tekintettel. Sajnos a falunak nincs annyi pénze, hogy ennyi bér kifizetését tudná vállalni, ráadásul a 2012.évi költségvetés is az elfogadottak alapján lett elkészítve. A cél mindenképpen az, hogy az e célra szánt keret ne emelkedjen, ezért ő továbbra is fenntartja az előző ülésen hozott döntését, mely szerint az alpolgármester tiszteletdíja 25.000,- Ft legyen.

Kaczor Tamás polgármester javaslata az, hogy a félévi beszámolókor nézzék meg, hogy hogyan áll a község a bérkerettel.

Vas László nem fog egy hónap múlva más döntést hozni, nem változtatja meg véleményét, úgy döntött, hogy a mai nappal lemond képviselői tisztségéről.

Vass Mónika döntése szintén az, hogy lemond képviselői tisztségéről ugyanezen naptól.

Vas László és Vass Mónika , miután lemondtak tisztségükről - 19,50 perckor távoztak a képviselő-testület üléséről.

A képviselő-testület, mivel határozatképes maradt a lemondásokat követően is folytatta ülését.

Kaczor Tamás polgármester először a 4/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítását tette fel szavazásra az általa javasoltaknak megfelelően. A szavazás eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (IV.06.) önkormányzati rendeletét az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről, valamint a képviselők tiszteletdíjáról szóló 4/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


Ezek után Kaczor Tamás polgármester javasolta, hogy az alpolgármester úr tiszteletdíját állítsák vissza 60.000,- Ft-ra.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /3 igen szavazat mellett/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (IV.05.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíját 60.000,- Ft-ban állapítja meg.


Várszegi János megköszönte a bizalmat és javasolta, hogy a külső bizottsági tag részére korábban megállapított tiszteletdíjat is állítsa vissza a képviselő-testület, mivel a rámi községrészben mindenki hozzá fordul panaszával és ő intézi az ott lakók ügyeit.

Kaczor Tamás polgármester nem zárkózik el a kéréstől, de szeretné ha a bizottsági tag részt venne a képviselő-testületi üléseken és beszámolna az ottani történésekről. Javasolta, hogy egy következő ülésen térjenek vissza a javaslatra.

A javaslattal a képviselő-testület tagjai egyetértettek.

10./ N A P I R E N D
Egyebek


a.) Szennyvíz-közmű hozzájárulások behajtása

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy megkapta a pénzügyi vezetőtől azon tulajdonosok névsorát, akiknél a szennyvízcsonk kiépítésre került, de a mai napig nem fizették meg a hozzájárulást, vagy annak egy részét. Felhatalmazást kér a képviselő-testülettől az érdekeltségi hozzájárulás behajtására. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /3 igen szavazat mellett/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. (IV.05.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a még be ne fizetett szennyvíz-közmű hátralékok behajtásával kapcsolatban.


b.) Egyéb bejelentések

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a földút hídjának árajánlata még a mai napig nem érkezett meg, mivel az árajánlatot adó nem kapott 6 méteres akár fára árajánlatot. Amint megérkezik, ismerteti a képviselő-testülettel.

Megkérték az árajánlatot az Elmib Kft-től 10 lámpatestre vonatkozóan.

Elmondta, hogy a könyvtár könyvállományát le kell költöztetni a kastély épületébe, ehhez azonban az szükséges, hogy egy helyiséget kialakítsanak erre a célra. Felkérte Molnár Attila képviselőt, hogy közösen nézzék meg az épületet, hogy szakmailag milyen lehetőségek vannak. Itt lehetőség lenne egy klubhelyiség kialakítása is a fiatalok számára.

A következő 11. és 12.) napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt.

K.m.f.

Kaczor Tamás Gothárdné Baumgartner Anikó
polgármester körjegyző