J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. január 30. napján tartott nyílt rendes üléséről.


Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Vass Mónika, Vas László, Molnár Attila képviselők,
Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző-jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol volt: Várszegi János alpolgármester.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendre, amelyek azonosak a meghívóban közöltekkel.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Napirend:
1./ A 2012. évi vízdij megállapításáról döntés
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
2./ 2012.évi hulladékgazdálkodási díj megállapításáról döntés
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
3./ Nagylengyelmi Polgárőrség működéséhez való hozzájárulás
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
4./ Egyebek

Zárt ülés keretében:
5./ Ápolási díj folyósításénak megszüntetése
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D

2012. évi vizdíj megállapításáról döntés
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal levelét, amelyben felhívták az önkormányzatok figyelmét arra, hogy a 2011. decemberében hozott vízdíj megállapítására vonatkozó rendeletet vissza kell vonni. Ennek az az oka, hogy hatályba lépett a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi LCCIX. Törvény, amelynek 74.§ (2) bekezdése b. pontja 3. bekezdésében foglaltak szerint felhatalmazást kap a vidékfejlesztési miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a viziközmű-szolgáltatás díját és alkalmazásának kezdő időpontját. Ezzel a rendelkezéssel 2011. december 31-én 23,00 órától megszűnt az önkormányzatoknak a víz- és csatornadíj árának megállapításával kapcsolatos jogköre. Ezért szükséges minden olyan korábbi években hozott rendelet hatályon kívül helyezése, amelyet az önkormányzat képviselőtestülete ilyen tárgyban hozott. Kérte a hozzászólásokat.

Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző ismertette azon helyi rendeleteket, amelyeket hatályon kívül kell helyezni. Ismertette az előzetes hatásvizsgálat eredményét is. (A jegyzőkönyv melléklete.)

Hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelettervezetet szavazásra tette fel, amelynek alapján a képviselőtestület egyhangúan /4 igen szavazattal/ megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.01.) önkormányzati rendeletét a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


2./ N A P I R E N D

2012. évi hulladékgazdálkodási díj megállapításáról döntés
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal levelét, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy 2012 . január 1-jén hatályba lépett a 2011. évi CCI. Törvény, amely módosította a a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvényt. Ennek alapján a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012.évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. Az önkormányzat a korábbi években törvénysértő módon állapította meg a hulladékkezelési díj mértékét, egyrészt azért mert határozatot hozott a díjtételekről, másrészt azért mert rendelkezése ellentétes a korábban hivatkozott jogszabállyal. Javasolta, hogy először helyezzék hatályon kívül az önkormányzat 47/2011. (XII.08.) önkormányzati határozatát.

Hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az 47/2011. (XII.08.) számú önkormányzati határozatának hatályon kívül helyezését, amelynek alapján a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2012. (I.30.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestülete a 47/2011. (XII.08.) számú önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.


Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelete rendelkezik a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról . Elkészült ezen rendelet módosításáról a tervezet, amely a hulladékkezelési díjon felül tartalmazza azon módosításokat is, amelyeket az önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodási törvény 23. §-a alapján minimálisan szabályoznia kell. Ismertette a rendelet-tervezetet, amely a jegyzőkönyv melléklete. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelettervezetet szavazásra tette fel, amelynek alapján a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazattal/ megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (II.01.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.01.) önkormányzati rendeletét a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 12/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


3./ N A P I R E N D

Nagylengyeli Polgárőrség működéséhez hozzájárulás
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy megkereste a Nagylengyeli polgárőrség vezetője, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy Babosdöbréte illetékességi területén lévő zártkertekben – Kőhegy, Kishegy, Tordahegy, Péterhegy – is járőrözhessenek. Ez nem jár anyagi hozzájárulással, csupán ahhoz kell a hozzájárulás, hogy Babosdöbrétei területeken is jogosultak legyenek járőrözni. Javasolta a képviselő-testületnek járuljon hozzá kérésükhöz.

Hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (I.30.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nagylengyeli Polgárőrség Babosdöbréte Kőhegyen, Kishegyen, Torda hegyen és Péter hegyen járőrözzön.

4./ N A P I R E N D

Egyebek

Kistérségi orvosi ügyelet 2012. évi költségvetése
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Kaczor Tamás polgármester ismertette a Kistérségi Központi ügyelet 2012. évi költségvetésének tervezetét, amelynek melléklete az önkormányzati hozzájárulás összeg. A kimutatás szerint a hozzájárulás összege 2012. évben 233.480,- Ft. Javasolja, hogy ezen összeget az önkormányzat egy összegben utalja át. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazattal/ a következő határozatot hozta:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2012. (I.30.) számú önkormányzati határozata
Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kistérség orvosi ügyelet költségvetésének tervezetét elfogadja. Kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati hozzájárulás összegét 233.480,- Ft-ot egy összegben átutalja.


Kaczor Tamás polgármester zárt ülés tartását rendelte el az 5./ napirendi pont tárgyalásánál.

K.m.f.

Kaczor Tamás polgármester
Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. /II.01./ önkormányzati rendelete
a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 93. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi rendeleteket:

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (XII.30.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2006. (II.10.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (XII.13.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (V.13.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (XII.09.) önkormányzati rendelete

2.§

Hatályba léptető rendelkezések

Ezen rendelet február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Babosdöbréte, 2012. január 30.

Kaczor Tamás polgármester
Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. február 1. napján.