{jcomments off}
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D
2012. évi vizdíj megállapítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Kaczor Tamás polgármester ismertette a ZALAVÍZ ZRT. levelét, amelyben javaslatot tett a 2012. évi víz- és csatornadíjak mértékére. Mindkét esetben javasolta az „A” variáció elfogadását, amely szerint vízdíj összege 223,- Ft +ÁFA, a csatornaszolgáltatás díja vízterhelési díjjal 539,- Ft + ÁFA, vízterhelési díj nélkül pedig 529,- Ft + ÁFA lesz. A vízmérő átmérőjétől függő alapdíj 2012-ben nem változna. Kérte a hozzászólásokat.

Vas László szerint utána kellene nézni, hogy a szennyvízberuházás garanciája mikor jár le, illetve hogy lejárt-e, mert ha lehetséges a meglévő hibákat, süllyedéseket ki kellene javítani.

Más hozzászólás nem volt, az írásos előterjesztés anyagát a polgármester szavazásra tette fel, amelynek alapján a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazattal/ megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2011. (XII.09.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2011. önkormányzati rendeletét a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 10/2004. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


2./ N A P I R E N D
A 2012. évi hulladék szállítási díj megállapítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Kaczor Tamás polgármester ismertette a ZALA-DEPO KFT. levelét, amelyben javaslatot tett a 2012. évben fizetendő díjakra. A ZALA-DEPO KFt. a díjtételekre vonatkozóan kidolgozta a javaslatokat. Az első variáció a zsákos gyűjtés díját is tartalmazza, a második a zsákos gyűjtés díját elhagyva határozta meg a tételeket. Javasolta 2012. évben a II. variáció elfogadását, amely nem tartalmazza a zsákos gyűjtés díját. A zsákos gyűjtés nem szükséges,mivel szelektív hulladékgyűjtők kerültek elhelyezésre a községben. . Ennek megfelelően az 50 literes edény ürítési díja 260,- Ft+ÁFA, a 120 literes edény ürítési díja 401,- Ft+ÁFA, a 240 literes edény ürítési díja 780,- Ft+ÁFA lennek. Ezen kívül a lomtalanítás díja 3.302Ft/m3 +ÁFA. Javasolta ezen tételek elfogadását. Elmondta továbbá, hogy a hasznosítható hulladékok lerakóktól való eltérítésének ösztönzése érdekében bevezetésre kerülhet az igénybevételi járulék,amelynek várható összeg 6.000,- Ft/tonna. Az előző ülésen döntés született arról, más hulladékgazdálkodással foglalkozó cégektől is kérjen a körjegyzőség árajánlatot. Két árajánlat érkezett a ZALA-DEPO Kft. árajánlatán kívül, amelyek mindegyike kedvezőtlenebb volt a díjtételekre vonatkozóan. Kérte a hozzászólásokat.

Vas László szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy a díj tartalmazza a ZALAISPA díjat is, valamint azt, hogy ha a zsákos hulladékszállítás továbbra is működne akkor az emelés nem 15 %-os, hanem 25 %-os lenne. Ő is úgy gondolja, hogy a ZALA-DEPO KFT árajánlatából a zsákos hulladékszállítás nélküli díjat fogadja el az önkormányzat.

Más hozzászólás nem volt, a polgármester az elhangzott javaslatot szavazásra tette fel, amelynek alapján a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 47/2011. (XII.08.) számú önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a lakossági hulladékszállítási díjat 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig az alábbiak szerint fogadja el:
50 literes edény esetében 260,- Ft + ÁFA
120 literes edény esetében 401,- Ft + ÁFA
240 literes edény esetében 780,- Ft + ÁFA
LIM-LOM gyűjtés díja 3.302,- Ft/M3 + ÁFA

A zsákos hulladékszállítást 2012. január 1. napjától nem veszi igénybe.

Utasítja a körjegyzőt, hogy a hozott döntésről a ZALA-DEPO Kft-t értesítse.


3./ N A P I R E N D
Egyebek
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


a./ Babosdöbréte zártkert 1085 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az előző ülésen döntöttek a Babosdöbréte zártkertben lévő 1085 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. A vevők személyében változás következett be, ezért kéri a 42/2011. számú határozat módosítását. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 48/2011. (XII.08.) számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2011. (XI.28.) számú határozat helyébe az alábbi szövegrész lép:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonában lévő Babosdöbréte zártkert 1085. hrsz-ú gyümölcsös művelési águ 381 m2 nagyságú ingatlant értékesíti Szekeres Péter és Szekeres Zoltán Gellénháza, Új u. 54. szám alatti lakosoknak 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer forint vételárért.
Az adásvételi szerződés elkészítésével és a Földhivatalnál történő átvezetéssel kapcsolatban felmerült költségeket vevők kötelesek fizetni.
Felhívja Fazekas István körjegyző figyelmét arra, hogy az ingatlan ingatlan-vagyon kataszterben történő törlését végezze el.

b./ Nagy József könyvtáros megbízási díja

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy Nagy József könyvtáros egész évben ellátta a könyvtárosi feladatokat. Ezért ez idáig javadalmazást még nem kapott. Javasolta, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően 2011. évre munkájának ellenértékéül nettó 130.000,- Ft megbízási díjban részesítsék.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 49/2011. (XII.08.) számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy József könyvtáros részére 2011. évre nettó 130.000,- Ft megbízási díjat állapít meg.

c./ Molnár Attila képviselő tájékoztatása

Molnár Attila tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy pályázat került kiírásra külterületi mezőgazdasági utak felújítására. A pályázat beadási határideje 2012. január 31., a támogatás mértéke 75 %. Kizárólag az MVH-s normagyűjteményben lévő tételek számolhatók el, illetve a tervezés, engedélyezés és egyéb járulékos költségek. Három út jöhetne számításba: a Balázsfai út 700 fm szakaszon, az Újavasi út 1300 fm szakaszon és a Péterhegyi út 500 fm szakaszon. Az idő rövidségére tekintettel még az idei évben fontosnak tartaná eldönteni a részleteket és hogy egyáltalán beadnak-e ilyen célterületre pályázatot.

A TOBA-FA Kft. telekhatár-rendezésével kapcsolatban elmondta, hogy a meglévő kastély hátsó szárnya jelenleg életveszélyes, felújítása nem gazdaságos, így ennek lebontása nem halogatható sokáig. A TOBA-FA Kft. saját telkén nem tudja megoldani a növekedéshez szükséges tároló kapacitást, így az Önkormányzat telkéből (3/4 hrsz.) szeretne erre területet növelni. A hatályos jogszabályok szerint kb. 557 m2 terület megvásárlására lenne lehetőség. Az előzetes kalkuláció szerint a bontás költsége kb. 1.100.000,- Ft, a telekhatár-rendezés költsége kb. 100.000,- Ft lenne.

Vass Mónika szerint az életveszélyes épületrész lebontása nagyon sürgős, hiszen közvetlen veszélyt jelent. Mi ennek a folyamata?

Molnár Attila: a bontást az építéshatóságon be kell jelenteni, utána meg lehet kezdeni a munkálatokat. Minden esetben ki kell jelölni egy felelőst a bontásért.

d./ Egyéb bejelentések

Kaczor Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az új körjegyzőség épületének munkálatairól. Elmondta, hogy Mentes László vállalkozó vállalkozását át szeretné helyezni Babosdöbrétére. Problémája, hogy a hídon a nyerges kamion nem tudja megközelíteni a bányát, mivel az nagyon gyenge. A híd megerősítése kb. 5.000.000,- Ft lenne, eljárást kellene kezdeményezni az illetékes szerveknél, hogy a híd felújítására szükség van.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 21,05 perckor bezárta.

K.m.f.

Kaczor Tamás polgármester
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző