{jcomments off}J E GY Z Ő K Ö N Y V


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének
2011. november 28-án tartott nyílt üléséről.


Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Molnár Attila, Vas László képviselők,
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző-jegyzőkönyvvezető.
Igazoltan távol volt: Várszegi János alpolgármester és Vass Mónika képviselő.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre és a jegyzőkönyv vezetőjére.

Napirend:
1./ Közmeghallgatás tartása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
2./ Ingatlan eladásokról döntés
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
3./ Babosdöbréte község ingatlanvagyon katasztere
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
4./ Egyebek

Zárt ülés keretében:
5./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatokról döntés
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
6./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D
Közmeghallgatás tartása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Kaczor Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzatnak miden évben kötelező közmeghallgatást tartania. Ennek időpontját javasolja december 8-án 18 órakor megállapítani. A napirendi pontok a következők legyenek: Beszámoló az eddig végzett munkáról és a 2012. évi tervek, elképzelések. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján egyhangúan /3 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 41/2011. (XI.28.) számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 8-án 18 órakor közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás napirendje:
1./ Beszámoló az eddig végzett munkáról
2./ 2012. évi tervek, elképzelések.
Utasítja a polgármestert a közmeghallgatás határidőben történő összehívására.

Felelős: Kaczor Tamás polgármester
Határidő: 2011. december 02.


2./ N A P I R E N D
Ingatlan eladásokról döntés
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


a./ Babosdöbréte zártkert 1085 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy megkereste Szekeres János nagylengyeli lakos, hogy megvásárolná a Babosdöbréte zártkertben lévő 1085 hrsz-ú ingatlant. A helyszínen a vevővel megnézték a területet, amely évek óta elhanyagolt. A vevő 25.000,- Ft összeget ajánlott fel vételárként. Az ingatlan adásvételével járó költséget vevő vállalná. Véleménye az, hogy az Önkormányzatnak értékesítse az ingatlant 25.000,- Ft összegért. Kérte a hozzászólásokat.

Vas László kérdése az volt, hogy a területen vannak-e vágásérett fák.
Kaczor Tamás elmondta, hogy vékony akácfák találhatók a területen, amelyek nem vágásérettek.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján egyhangúan /3 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 42/2011. (XI.28.) számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Babosdöbréte zártkert 1085. hrsz-ú gyümölcsös művelési águ 381 m2 nagyságú ingatlant értékesíti Szekeres János nagylengyeli lakosnak 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer forint vételárért.
Az adásvételi szerződés elkészítésével és a Földhivatalnál történő átvezetéssel kapcsolatban felmerült költségeket vevő köteles fizetni. Felhívja Fazekas István körjegyző figyelmét arra, hogy az ingatlan ingatlan-vagyon kataszterben történő törlését végezze el.


b./ Tóth László babosdöbrétei lakos ingatlanvásárlási kérelme
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy Tóth László a Toba-Fa Kft. ügyvezetője megkereste, hogy vállalkozása fejlesztéséhez ingatlant szeretne vásárolni. A kastély mögött található kerítést feljebb kellene hoznia, amelyhez szükség lenne a ¾ hrsz-ú területre.

Vas László szerint ez egy olyan terület, amelyre a későbbiekben az önkormányzatnak szüksége lehet.

Kaczor Tamás polgármester javaslata az, hogy Molnár Attila képviselőtársa nézzen utána annak, hogy nincs-e akadálya az értékesítésnek.

Molnár Attila szerint utána kell nézni annak is, hogy a későbbiekben nincs-e szüksége erre a területre az önkormányzatnak.

A képviselő-testület tagjai megállapodtak abban, hogy utána néznek az elhangzottaknak és a következő ülésen döntenek az eladásról.

3./ N A P I R E N D
Babosdöbréte község ingatlanvagyon katasztere
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy már az előző ülésen is szó volt róla, hogy Babosdöbréte község ingatlanvagyon-katasztere nem naprakész. A körjegyző úr úgy tájékoztatta őket, hogy a Benedek Kft. végzi ezt a munkát a körjegyzőség megbízásából.
Molnár Attila elmondta, hogy a 2010. évi körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló tartalmazza azt, hogy az ingatlanvagyon- kataszter naprakészen van vezetve.

Kaczor Tamás polgármester elmondta azt, hogy az ingatlanvagyon-kataszter vezetése milyen módon van megoldva a körjegyzőség által, az nem befolyásolhatja annak naprakész mivoltát, mivel ez a Körjegyzőség feladata. Mindegy, hogy helyben van megoldva, vagy alvállalkozóval a fontos az, hogy az ingatlanvagyon-kataszter naprakész legyen. Ennek a költségei benne kell, hogy legyen a Körjegyzőség éves költségvetésben, erre külön forrást nem kell biztosítani és a 2010-es Körjegyzőségi beszámoló is erre utal, hogy a feladat el lett végezve, akkor ennek a korábbi időszakokban is így kellett lennie.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján egyhangúan /3 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 43/2011. (XI.28.) számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a körjegyző urat, hogy Babosdöbréte Község Önkormányzatának ingatlanvagyon-kataszterét a 2010. december 31.-i állapotnak megfelelően naprakészen adja át az újonnan megalakult Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Körjegyzőségének.

Felelős: Fazekas István körjegyző
Határidő: 2011. December 31.


4./ N A P I R E N D
Egyebek


a./ Apolgármester hiányzása testületi ülésekről
Vas László kérése az volt, hogy nézzenek utána a hivatalban, hogy Várszegi János alpolgármester hány ülésről hiányzott. Kérte az erről szóló tájékoztatót.

Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző elmondta, hogy az alpolgármester úr Babosdöbréte képviselő-testületeinek 12 üléséről 6 alkalommal, az együttes testületek 11 üléséről 7 ülésről hiányzott. Ez idő alatt a tiszteletdíjat felvette, a költségtérítést pedig csak addig, ameddig ténylegesen részt vett a testületi munkában.

Vas László úgy gondolja, hogy etikailag sem fér össze az, hogy valaki felvegye a tiszteletdíjat , amikor munkát nem végez. Ezt úgy lehetne megoldani, hogy önként lemond a tiszteletdíjról. Mindenképpen meg kell beszélni, hogy a jövőre vonatkozóan mik a tervei, hiszen probléma az is, hogy a polgármester helyettesítése nincs megoldva.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a képviselőket 4 év időtartamra választja a lakosság, 3-4 hónap távollét mindenkinek közbejöhet. De mindenképpen rendkívüli ülés keretében meg kell beszélni a továbbiakat, ha az alpolgármester is el tud jönni.

b./ Télapó ünnepély szervezése
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a tavalyi éveknek megfelelően idén is télapó ünnepélyen ajándékozni kellene a 0-14 év közötti gyermekeket. A hivatalban ki lett nyomtatva a névsor, amely alapján 71 fő gyermek van. Javasolta, hogy max. 700,- Ft összegben ajándékozzák a 0-14 éves korú gyermekeket. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás, észrevétel nem volt. A polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján egyhangúan /3 igen szavazattal/ a következő határozat született:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 44/2011. (XI.28.) számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a Babosdöbréte községben állandó lakóhellyel rendelkező 0-14 éves korú gyerekeket Télapó alkalmából max. 700,- Ft összegű ajándékban részesíti.


A következő 5./ és 6./ napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt.

K.m.f.

Kaczor Tamás polgármester
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző