Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D
Az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Kaczor Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzatnak 2011. november 15. napjáig el kell fogadnia a ¾ éves gazdálkodásról szóló beszámolót. Ez határidőben elkészült. Minden képviselő kézhez kapta. Kérte a hozzászólásokat.

Molnár Attila szerint a bevételek jól alakultak, ha a tendencia marad a jövőben is akkor a pénzmaradvány is emelkedni fog.

Kaczor Tamás polgármester a személyi juttatások terén a közcélú foglalkoztatottak sokba kerültek az Önkormányzatnak, mivel a táppénzt is nekik kell fizetni. A Vízmű Rt-vel történő elszámolások is az év végén jelentkeznek.

Vas László kérte, hogy az egyháznak a költségvetési rendeletben megállapított 2011. évre járó 60.000,- Ft támogatást fizessék ki.

Kaczor Tamás polgármester szerint jó lenne egy Alapítványt létrehozni a jövőben, mivel sok esetben előnyt jelent a pályázatoknál. Kérte a képviselő-testület tagjait gondolkodjanak a kérdésen.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 36/2011. (XI.14.) számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az írásos előterjesztés szerint elfogadja.


2./ N A P I R E N D
2012. évi költségvetési koncepció
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az Önkormányzatnak 2011. november 30. napjáig tárgyalni kell a 2012. évi költségvetési koncepciót. A koncepció elkészült, az Önkormányzat költségvetésében fog megjelenni az újonnan alakuló körjegyzőség költségvetése. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 37/2011. (XI.14.) számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját – mint a költségvetés kidolgozásának alapját – elfogadja azzal, hogy az előterjesztésben rögzített irányelveket kell alkalmazni a 2012. évi költségvetés elkészítésénél.

A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2012. január
Felelős: körjegyző, polgármester


3./ N A P I R E N D
A belső ellenőr 2012. évi ellenőrzési terve
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy nem javasolja a 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadását, mivel a belső ellenőr személyével kapcsolatban összeférhetetlenség áll fenn. Erről már a tavalyi évben is döntöttek. Javasolja továbbá, hogy az összeférhetetlenség megszüntetése után döntsenek a belső ellenőrzési terv elfogadásáról. Kérte a hozzászólásokat.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 38/2011. (XI.14.) számú határozata
Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselő-Testülete a 2012. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja. Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselő-Testülete a belső ellenőrzési feladatot a Többcélú Kistérségi Társulástól 2011. december 31. napjával visszaveszi. Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Söjtör székhelyű belső ellenőrrel a feladat ellátására vonatkozóan.


3./ N A P I R E N D
Egyebek


a./ Az Önkormányzat szennyvízberuházás során keletkezett kintlévőségeinek és a bérleti díj hátralékainak behajtása

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak a szennyvízberuházás során több kintlévősége keletkezett, mivel a beruházásban részt vevők egy része nem fizette az érdekeltségi hozzájárulást. Több ízben fel lettek szólítva, de így is csak töredéke folyt be a tartozásoknak. Az Önkormányzat tulajdonában lévő korábbi bérlemények bérleti díjának is vannak elmaradásai. Javasolta, hogy bízzanak meg egy ügyvédet a behajtással kapcsolatban, amennyiben nem lehet behajtani, úgy terheljék rá az érintett ingatlanokra.

Vas László egyetértett az elhangzottakkal, de szerinte több ügyvédtől kellene árajánlatot kérni. A lépéseket most már mindenképpen meg kell tenni a behajtást illetően.

Kaczor Tamás polgármester el fogja kérni a naprakész listákat a kintlévőségekkel kapcsolatban és kérte bízzák meg az ügyvéddel történő szerződés megkötésére – előzetes árajánlatok kérése után.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján egyhangúan /4 igen szavazattal/ a következő határozat született:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 39/2011. (XI.14.) számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete megbízza Kaczor Tamás polgármestert, hogy az Önkormányzat kintlévőségeinek behajtása érdekében folytasson tárgyalásokat ügyvédekkel és a legkedvezőbb ajánlatot adóval kössön megbízási szerződést a kintlévőségek behajtására.


b./ Ingatlan-vagyonkataszter naprakész állapotba történő állítása

Molnár Attila elmondta, hogy a pályázatok előkészítése során az ingatlan vagyonkataszter során több hiányosság is kiderült, tehát nem naprakész. Kiderült, hogy a 098/8 hrsz. ingatlan nem az Önkormányzat tulajdona. Ugyanakkor a 098/5 és a 098/4 hrsz-ú ingatlanok összevonásra kerültek és belterületbe lettek vonva, az új hrsz. 301 hrsz. lett. Az összevont ingatlanok továbbra is szerepelnek a vagyonkataszterben, tehát ezek fiktívek. Kéri, hogy az ingatlan-vagyonkatasztert a hivatal naprakészen vezesse.

A képviselő-testület tagjai egyetértettek Molnár Attila által elmondottakkal.

c./ Alpolgármester hiányzása testületi ülésekről

Vas László kérése az volt, hogy nézzenek utána a hivatalban, hogy Várszegi János alpolgármester hány ülésről hiányzott. Ez idő alatt vett-e fel tiszteletdíjat, illetve költségtérítést. Úgy gondolja, hogy a hiányzások most már eléggé számottevőek, és etikailag sem fér össze az, hogy valaki felvegye a tiszteletdíjat és a költségtérítést akkor, amikor munkát nem végez.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a képviselőket 4 év időtartamra választja a lakosság, 2-3 hónap távollét mindenkinek közbejöhet.

Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző: a következő testületi ülésre utána fog nézni Várszegi János alpolgármester hiányzásainak és felvett juttatásainak.

d./ A sportpálya karbantartása

Vas László felvetette, hogy Kis László Babosdöbréte, Kossuth L. u. 48. szám alatti lakos egész éven át elvégezte a sportpálya karbantartását. Munkáját lelkiismeretesen, minden hét végén rendszeresen végezte. Javasolta, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2011. évre bruttó 150.000,- Ft megbízási díjat állapítson meg az Önkormányzat. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás, észrevétel nem volt. A polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján egyhangúan /4 igen szavazattal/ a következő határozat született:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 40/2011. (XI.14.) számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a sportpálya karbantartásáért végző Kis László Babosdöbréte, Kossuth L. u. 48. szám alatti lakos részére 2011. évre bruttó 150.000,- Ft megbízási díjat állapít meg.


e./ Egyebek

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy közmeghallgatást kellene tartani, kéri ennek időpontjáról a következő testületi ülésig gondolkodjanak.

Ezek után a karácsonyfa állítás és a télapó ünnepély szervezéséről beszéltek a képviselő-testület tagjai.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 20,10 perckor bezárta.

K.m.f.

Kaczor Tamás polgármester
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző