Távol voltak: Fábián Zoltán és Várszegi János képviselők.

Kis János polgármester köszöntötte a megjelenteket. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta
Darabos Balázsnét.

Ezután javaslatot tett a napirendre:
1./ 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámoló
Előadó: Kis János polgármester

2./ 2009. évi költségvetés módosítása
Előadó: Kis János polgármester

3./ Belső ellenőr 2009. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Kis János polgármester

4./ Szociális rendelet módosítása étkezési díj változása miatt
Előadó: Kis János polgármester

5./ Közcélú foglalkoztatás
Előadó: Kis János polgármester

6./ Ingatlaneladással kapcsolatos ügyek

7./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS:

8/ Polgármesteri átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló

9./ Ápolási díj felülvizsgálata
Előadó: Kis János polgármester

1./ N A P I R E N D

2009. évi gazdálkodásról szóló beszámoló Előadó: Kis János polgármester
Kis János polgármester elmondta, hogy 2009. évben a gazdálkodás zavartalan volt. Az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette el az írásos előterjesztés anyagát, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag /4 igen szavazattal/ megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2010. számú rendeleteBabosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2010. számú rendeletét az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

2./ N A P I R E N D

2009. évi költségvetés módosítása
Előadó: Kis János polgármester


Kis János polgármester elmondta, hogy 2009. évi zárszámadásnak megfelelően a tavalyi év költségvetését is módosítani kell. Az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette el az írásos előterjesztés anyagát, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag /4 igen szavazattal/ megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2010. számú rendeleteBabosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2010. számú rendeletét az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. /II.17./ számú rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

3./ N A P I R E N D

2009. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés
Előadó: Kis János polgármester


Kis János polgármester ismertette az írásos előterjesztés anyagát. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette el az írásos előterjesztés anyagát, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. számú határozataBabosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete a belső ellenőr által készített Babosdöbréte Község Önkormányzatánál és költségvetési intézményeinél 2009. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól készített éves ellenőrzési jelentést az írásos előterjesztés szerint elfogadja.

4./ N A P I R E N D

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 13/2008. /XII.31./ számú rendelet módosítása
Előadó: Kis János polgármester


Kis János polgármester elmondta, hogy a szociális rendelet módosítására azért van szükség meg az ATROPLUSZ Kft. az étkeztetési díjakat 40 Ft-tal emelte. Ezért módosítani szükséges a rendelet 12. számú mellékletét. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette el az írásos előterjesztés anyagát, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag /6 igen szavazattal/ megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2010. számú rendeleteBabosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2010. számú rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2008. /XII.31./ számú rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

5./ N A P I R E N D

Közcélú foglalkoztatás
Előadó: Kis János polgármester


Kis János polgármester elmondta, hogy az önkormányzat közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazza 2010. március 16-tól 2010. szeptember 15-ig Keibl Szabinát, 2010. március 1-től november 30-ig Goldfinger László Tibort.

További foglalkoztatásra is lenne lehetőség Kámi István, Pers Tiborné és Tuboly Tivadar személyében, akik jelenleg rendelkezési állási támogatásban részesülnek. Az önkormányzat munkát tudna nekik biztosítani.
Javasolta, hogy ezen 3 főt április 15-től 8 órában 200 munkanap időtartamra az önkormányzat alkalmazza.

A javaslatot a képviselőtestület tagjai támogatták, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 4 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Babosdöbréte Község Önkormányzata 10/2010. számú határozata


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete közcélú foglalkoztatást biztosítja:

2010. március 1-től 2010. november 30-ig napi 8 órában - alkalmazza Goldfinger László Tibort
2010. március 16-tól 2010. szeptember 15-ig 30-ig napi 8 órában - alkalmazza Keibl Szabinát.
2010. április 15-től 2010. december 31-ig napi 8 órában - alkalmazza Kámi Istvánt, Pers Tibornét, Tuboly Tivadart.

6./ N A P I R E N D
Ingatlaneladással kapcsolatos ügyek
Előadó: Kis János polgármester


Kis János polgármester elmondta, hogy megkeresték olyan igénnyel, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan területeket megvásárolnák. Ezen területektől meg kellene szabadulni az önkormányzatnak azért is mivel ezek gondozatlanok, műveletlenek és várható, hogy bírság kiszabására kerül sor, amely esetenként 10.000,- Ft.
Javasolta, hogy az ingatlanokat úgy értékesítsék a területeket, hogy előtte a képviselőtestület tagjai megnézik és utána döntenek az eladási árról is.

Fábián Miklós: nem tudja, hogy eladás esetén hogy tudják behatárolni az eladott terület pontos mezsgyéjét, valamint a forgalmi értéket sem tudja a képviselőtestület pontosan meghatározni.

Kis János: 2007-ben volt ingatlanbecslés, ahhoz tudnak viszonyítani.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 4 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Babosdöbréte Község Önkormányzata 11/2010. számú határozata


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete a tulajdonában lévő ingatlanokat a képviselőtestület által a helyszínen történt megtekintés után értékesíti.

7. N A P I R E N D
Egyéb ügyek


a./ Megbízási díj kifizetések

Kis János polgármester elmondta, hogy a teleház felügyeletét ellátó Nagy István 2009. évre vonatkozóan nem kapta meg a megbízási díját. Javasolta, hogy 2009. évre vonatkozóan a 2008. évi megbízási díjának megfelelő összegű megbízási díjat kapja meg. Az idei évre pedig majd a következő ülésen térjenek vissza. Ugyanez vonatkozik Kiss Lászlóra is, aki az elmúlt évben nem kapott megbízási díjat.

Fábián Miklós: az idei évi fizetést a teleházzal kapcsolatban meg kell gondolni. Kiss László rendszeresen gondozza a sportpályát munkájára szükség van a továbbiakban is. Nagy István megbízásáról most is dönthetnének.

Kis János javasolta, hogy a 2009. évi megbízási díjakat fizessék ki. Nagy István megbízását 2010. április 15-től szüntessék meg. Kiss Lászlóval pedig 2010. évre 130.000,- Ft nettó megbízási szerződést kössenek.

A javaslatot a képviselőtestület tagjai támogatták, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 4 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Babosdöbréte Község Önkormányzata 12/2010. számú határozata


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete Nagy István részére 2009. évre és 2010. április 15-ig fizesse ki a megbízási díjat. Kiss László részére 2009. évre kerüljön kifizetésre a megbízási díj. 2010. évre pedig 130.000,- Ft nettó megbízási szerződést kössenek.

b./ Temető mellet parkoló építése
Kis János polgármester elmondta, hogy a temető melletti parkoló kialakítására kért ajánlatot két vállalkozótól.
Mentes László vállalkozó 1.218.000,- Ft.
Utalap Kft. 2.309.630,- Ft.
A parkoló kialakításához a pénzeszköz rendelkezésre áll. A kifizetés ütemezni fogják.
Javasolta, hogy a kedvezőbb árajánlatot adó Mentes László bízzák meg a munka elvégzésével.

A javaslatot a képviselőtestület tagjai támogatták, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 4 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Babosdöbréte Község Önkormányzata 13/2010. számú határozata


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete a temető parkoló kialakítását - az adott árajánlat alapján - Mentes László vállalkozónál megrendeli.

c./ Kis János polgármester elmondta, hogy egy probléma merült fel a parkoló kialakításával kapcsolatban, hogy a szomszédos területet megvásárolták és a mezsgyére élő sövényt telepítettek. Az önkormányzat rendelete alapján a sövényt a mezsgyétől 80 cm-re lehet telepíteni. Fel kell szólítani a tulajdonost, hogy a sövényt helyezze odébb.
Kérte a körjegyzőt, hogy az ügyben járjon el.

Hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 4 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Babosdöbréte Község Önkormányzata 14/2010. számú határozata


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete kéri a körjegyzőt, hogy a temető parkoló melletti területen történt szabálytalanul ültetett sövény tulajdonosával szemben a szükséges intézkedést tegye meg.

d./ A község szabályozási tervének módosítása
Előadó: Kis János polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Kis János polgármester ismertette az írásos előterjesztést.
Javasolta, hogy az előterjesztésnek megfelelően a rendezési tervet módosítsák.

A javaslatot a képviselőtestület tagjai támogatták, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 4 igen szavazattal / a következő rendeletet alkotta:

Babosdöbréte Község Önkormányzata 5/2010. számú rendelete
/Az önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2001.(IV.20.) számú rendeletének módosítása a jegyzőkönyv melléklete./e./ Iskola bővítésével kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Kis János polgármester

Kis János polgármester elmondta, hogy az iskola bővítésével kapcsolatos terv elkészült, amelyet a képviselőtestület tagjainak bemutatott. Ezután kerül beadásra engedélyezésre és utána kerül beadásra a pályázat, amelyről a képviselőtestületet folyamatosan tájékoztatja.

A 8./ 9. napirendi pont tárgyalására zárt ülés keretében került sor.

K.m.f.

Kis János Fazekas István
polgármester körjegyző