J E GY Z Ő K Ö N Y V


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 2011. október 25-én tartott  nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Molnár Attila, Vas László képviselők, 
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző-jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol volt: Várszegi János alpolgármester és Vass Mónika képviselő.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre és a jegyzőkönyv vezetőjére.

Napirend:
1./ Pályázatokkal kapcsolatos döntés
     Előadó: Kaczor Tamás  polgármester
2./ Úthasználati díj bevezetése önkormányzati utakra
     Előadó: Kaczor Tamás polgármester
3./ Egyebek

Zárt ülés keretében:
4./ Polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló
     Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D
    Pályázatokkal kapcsolatos döntés
    Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzatnak lehetősége van pályázat benyújtására a LEADER program keretében. A Kossuth L. u. 6. szám alatti épület felújítását a „Fenntartható érték- és örökségvédelem” célterületen, közösségi park és játszótér kialakítását pedig az „Önkéntes programok támogatása a társadalmi felelősségvállalás érdekében” célterületen belül lehetne megvalósítani. Ehhez azonban szükséges az önkormányzat határozata a pályázatok beadásáról és a költségek biztosításáról. Felkérte Molnár Attila képviselőtársát, hogy ismertesse a pályázatokat.

Molnár Attila tételesen ismertette az előkészített pályázatokat, a pályázatok során felmerült költségeket, valamint az elkészített terveket.

Kaczor Tamás polgármester támogatta a pályázatok beadását, felkérte képviselőtársait, hogy először a Kossuth L. u. 6. szám alatti épület felújításával kapcsolatban beadott pályázatról döntsenek.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján egyhangúan /3 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 30/2011. (X.25.) számú határozata
Babosdöbréte Község  Önkormányzata a saját tulajdonában lévő Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6. szám alatt lévő épületben interaktív látogatóhely létesítését tervezi és az épület felújítását határozza el. Ezzel kapcsolatban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Leader program keretében „Fenntartható érték- és örökségvédelem” (1 021 914) célterületére pályázatot nyújt be. A képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázati feltételeket megismerte és elfogadja azokat, egyben a projekt megvalósításához szükséges költségeket Babosdöbréte Község Önkormányzata 2011. és 2012 . évi költségvetésének Intézményi Beruházási Kiadások fejezete terhére biztosítja. A képviselő-testület az Önkormányzat képviseletével Molnár Attila képviselőt bízza meg.

Kaczor Tamás polgármester ezek után a közösségi park és játszótér létesítésével kapcsolatban beadott pályázat beadását tette fel szavazásra.

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján egyhangúan /3 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 31/2011. (X.25.) számú határozata
Babosdöbréte Község  Önkormányzata a saját tulajdonában lévő Babosdöbréte, Petőfi Sándor u. 8. szám melletti szabad területen közösségi park és játszótér létesítését  tervezi. Ezzel kapcsolatban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Leader program keretében „Önkéntes programok támogatása a társadalmi felelősségvállalás érdekében”Fenntartható érték- és örökségvédelem” (1 021 976) célterületére pályázatot nyújt be. A képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázati feltételeket megismerte és elfogadja azokat, egyben a projekt megvalósításához szükséges költségeket Babosdöbréte Község Önkormányzata  2012 . évi költségvetésének Intézményi Beruházási Kiadások fejezete terhére biztosítja, illetve mint önkéntes munkáltató részt vesz benne. A képviselő-testület az Önkormányzat képviseletével Kaczor Tamás polgármestert bízza meg.

Kaczor Tamás polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a pályázatok elkészítése komoly feladatot igényel, olyan ember szakértelmére, tanácsadására van szükség aki pályázatírással foglalkozik. Tárgyalt az RF Consuting Kft. Szakértőjével – Fücsök Nikolettával -, aki a tanácsadást pályázatonként bruttó 60.000,- Ft-ért ellátná. Javasolta, hogy a képviselő-testület megbízási szerződés keretében bízza meg Fücsök Nikolettát a tanácsadási tevékenységgel pályázatonként bruttó 60.000,- Ft-ért.

Vas László véleménye az, hogy a fenti összeg csak akkor legyen kifizetve, ha a pályázat eredményesen lezárul.

Molnár Attila nem tartja reálisnak a javaslatot, hiszen ha valaki dolgozik, azért kapjon tisztességes fizetést is.

Vas László véleményén annyiban változtatott, hogy az összeg teljes összegben ne kerüljön előre kifizetésre, csak egy része, a többi pedig akkor ha eredményesen lezárult a pályázat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján 2 igen és 1 nem szavazattal a következő határozat született:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 32/2011. (X.25.) számú határozata
Babosdöbréte Község  Önkormányzata a Vidékfejlesztési Minisztérium által Leader program keretében kiírt Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6. Szám alatti épület felújítására és közösségi park és játszótér kialakítása tárgyában benyújtandó pályázatokhoz tanácsadással az RF Consulting Kft. Szakértőjét Fücsök Nikolettát bízza meg pályázatonként bruttó 60.000,- Ft összegért a mellékelt megbízási szerződés alapján.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a Kossuth L. u. 6. Szám alatti épület felújításához szükséges terveket Molnár Attila készítette el. A munkája magában foglalta a felmérést, a tervek elkészítést, valamint a képviselő-testület a beadandó pályázat során őt bízta meg az Önkormányzat képviseletével is. A pályázat eredményességes esetén a szakmai felügyelet ellátására is alkalmas. Ezekért a munkálatokért előzetes egyeztetés után javasol részére 120.000,- Ft + ÁFA megbízási díjat megállapítani. Kérte a hozzászólásokat.

Vas László reálisnak tartja az összeget, mivel tervezési költség a bekerülési költség kb. 3 %-a szokott lenni. Mindenképpen szerződést kell kötni a munkára vonatkozóan.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján 2 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő határozat született:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 33/2011. (X.25.) számú határozata
Babosdöbréte Község  Önkormányzata a Vidékfejlesztési Minisztérium által Leader program keretében kiírt Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6. szám alatti épület felújítására benyújtott pályázathoz szükséges tervek elkészítéséért, valamint a pályázat eredményessége esetén a szakmai felügyeletért Molnár Attila babosdöbrétei lakos részére 120.000,- Ft + ÁFA megbízási díjat állapít meg.

2./ N A P I R E N D
    Úthasználati díj bevezetése önkormányzati utakra
    Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a meghívóban közölt 2./ napirendi pont levételét javasolja, mivel nem vethet ki az önkormányzat úthasználati díjat. A meghívó készítésekor ez még nem volt ismert, ezért állásfoglalást kért a Kormányhivataltól, aki közölte, hogy alkotmányellenes a díj kivetése.

A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat tudomásul vették.

3./ N A P I R E N D
     Egyebek

a./ Háziorvosi feladatátvállalási szerződés 
Kaczor Tamás polgármester ismertette a TG-Med Kft és az önkormányzat között kötendő háziorvosi feladat-átvállalási szerződés tervezetét. Javasolta, hogy hatalmazza fel a képviselő-testület a szerződés aláírására.

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján egyhangúan /3 igen  szavazattal/  a következő határozat született:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 34/2011. (X.25.) számú határozata
Babosdöbréte Község  Önkormányzat Képviselő-Testülete a melléklet háziorvosi feladat-átvállalási szerződést elfogadja és felhatalmazza Kaczor Tamás polgármestert a szerződés aláírására.

b./ Egyéb ügyek
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy Kökényesmindszenten megtörtént a helyszíni szemle. Az új árajánlat szerint az árkolás költsége 60.000,- Ft, amellyel kapcsolatban egyeztetést kezdenek a tulajdonossal.

Az E-on elvégezte azon fák ágainak lenyesését, amelyek zavarták az elektromos vezetéket. A lehulló ágakat miden tulajdonosnak kötelessége eltávolítani, ezért kéri a lakosság szórólapban történő tájékoztatását.

A ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási Kft-vel lejár a hulladékszállítási szerződés. Jelezték, hogy új szerződést kell kötni.

Vas László javasolta, hogy a ZALA-DEPO Kft-én kívül kérjenek árajánlatot a ZAL HUKE Kft-től, a SAUBERMACHER Magyarországtól és a ZALAISPA Zrt-től. Az árajánlatok ismeretében döntsenek a továbbiakról.

A következő 4./ napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt.

K.m.f.

Kaczor Tamás polgármester
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző