{jcomments off}JEGYZŐKÖNYV


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 2011. szeptember 27-én tartott  nyílt rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Molnár Attila, Vass Mónika, Vas László képviselők,
Fazekas István körjegyző,
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző-jegyzőkönyvvezető.     
Igazoltan távol volt: Várszegi János alpolgármester. 

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendre és a jegyzőkönyv vezetőjére.

Napirend:

1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához
     Előadó: Kaczor Tamás  polgármester

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.
A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat. Amennyiben az Önkormányzat csatlakozni kíván a pályázat 2012. évi fordulójához azt október 14. napjáig teheti meg. Ismertette az Ösztöndíjpályázatot. Kérte, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az Önkormányzat csatlakozzon a 2012. évi fordulóhoz.
 
Hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra tette fel, amelynek alapján egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta   a következő határozatát:

Babosdöbréte  Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 29/2011. (IX.27.) számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. Évi fordulójához.

Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. Évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat internet címen elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti. 

Az Önkormányzat Képviselő-Testülete felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.

Felelős: Kaczor Tamás polgármester
Határidő: 2011. október 14.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 20,30 órakor bezárta.

K.m.f.

Kaczor Tamás polgármester
Fazekas István körjegyző