{jcomments off}JEGYZŐKÖNYV


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének
2011. szeptember 15-én tartott  nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Molnár Attila, Vas László, Vass Mónika képviselők,
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző-jegyzőkönyvvezető,
Szakonyi József pénzügyi csoportvezető.
Igazoltan távol volt: Várszegi János alpolgármester.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre és a jegyzőkönyv vezetőjére.
A napirendek közül javasolta a 2./ napirendi pont levételét.

Napirend:
1./ Babosdöbréte Falugondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata
     Előadó: Kaczor Tamás  polgármester
2./ Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
     Előadó: Kaczor Tamás polgármester
3./ Egyebek

Zárt ülés keretében:
4./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló
     Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.
A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D
Babosdöbréte Falugondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a falugondnoki szolgálat ellenőrzése során hiányosságokat állapítottak meg. Többek között nem volt a szolgálatnak Szervezeti és Működési Szabályzata, pénzkezelési szabályzata és gépjármű használati szabályzata. A hiányosságok pótolva lettek. A Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét mindenki írásban kézhez kapta. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az írásos előterjesztés anyagát, amelynek alapján egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 25/2011. (IX.15.) számú határozata
Babosdöbréte község  Önkormányzat Képviselő-Testülete Babosdöbréte Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.

2./ N A P I R E N D
Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő kézhez kapta. Kérte a hozzászólásokat.

Vas László: az időarányos teljesítés minden téren teljesült, ezen belül az adóbevételek is. Kérdése, hogy a szennyvíz hozzájárulások terén a kintlévőségek milyen összegűek. 

Szakonyi József : a kintlévőség kb. 2 millió forint. De nagyon sokan vannak, akiktől az összeg nem behajtható.

Vas László: Aki nem tudja kifizetni, meg kell terhelni az ingatlant. Lehet-e tudni, hogy kb. mennyi összeg marad az új hivatal kialakítására.

Szakonyi József: nem tud pontos számot mondani, ez sok mindentől függ. Pl. szennyvíznél is 2,5 millió forintot terveztek, de már 3 millió forint a kiadás. Ez azzal magyarázható, hogy több volt a meghibásodás. A ZALAVÍZ Rt-vel is el kell számolni, mivel lejárt a felvett hitel.

Kaczor Tamás polgármester: a költségvetésben és a beszámolóban van 4 milliós tartalék, teljesülhet, vagy nem?

Szakonyi József: ha minden bevétel teljesül, akkor teljesülhet. 

Molnár Attila: mennyi az az összeg, amely ha nem is 100 %-ra, de rendelkezésre áll fejlesztésre?

Szakonyi József: az adók nagy része most folyik be. A következő napokban kiderülk, hogy mennyi lesz a befolyt adó, mennyi marad a költségvetési és egyéb számlákon.

Vas László: a bérleti díjak hogy folytak be, fizetik-e rendesen. A korábbi döntésnek megfelelően a fizetési meghagyás ki lett-e küldve, ha igen inkasszózni kell a végrehajtóval.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a közelmúltban kis értékű beruházásokat kellett végrehajtani, pl. vegyesbolton érintésvédelmet, italboltnál ki kellett festeni. A kastélynál lévő tölgyfába bele csapott a villám. Szakértő véleménye szerint ki kell vágni. Ez is plusz pénzbe kerül, amelyet miden képpen meg kell oldani. A rámi temetőnél lévő hársfa is probléma, a tűzoltók a letört ágakat levágták, a közvetlen életveszélyt elhárították.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az írásos előterjesztés anyagát, amelynek alapján egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 26/2011. (IX.15.) számú határozata
Babosdöbréte község  Önkormányzat Képviselő-Testülete Babosdöbréte Község Önkormányzata I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

3./ N A P I R E N D

a./ Barabás Zoltán Babosdöbréte, Zrínyi u. 1/a. szám alatti lakos gázbekötés ügye

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az előterjesztés szerint Barabás Zoltán a gázközmű fejlesztési hozzájárulást befizette, az ingatlanra a tervek nem lettek elkészítve, így az ingatlanára sem lett kiépítve a gázcsonk. A gázbekötésről árajánlat lett kérve, amely szerint ennek költsége 772.050,- Ft + ÁFA lenne. Véleménye az, hogy utána kell nézni, hogy valóban befizette-e a hozzájárulást és ha igen akkor jogilag megtagadható-e a kiépítés. Amennyiben befizette és nem kötelező a kiépítés, akkor a befizetett összeget vissza kell fizetni.

A polgármester által tett javaslattal a képviselő-testület tagjai egyetértettek, a következő ülésen visszatérnek a kérelemre.

b./ Kökényesmindszent közúti jelzőtáblák elhelyezése és árkolási munkák elvégzése

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy megkereste az egyik kökényesmindszenti lakos, hogy az átjáró kamionok miatt célszerű lenne súlykorlátozó táblák és egyéb táblák kihelyezése. Ugyanakkor árkolási munkák elvégzését is kérte. Árajánlatot kért mindkét munkára. A közúti jelzőtáblák és tartozékaik gyártására a ROAD-PIKTOR Kft. 64.000,- Ft + ÁFA összegben, az árkolási munkákra ÁFÁ-san 175.656,- Ft összegben adott árajánlatot Mentes László gellénházi válallkozó. Kérte a hozzászólásokat.

A képviselő-testület tagjai a kérelemmel kapcsolatban megállapodtak abban, hogy a munkálatok szükségességéről egyeztető tárgyalásokat folytatnak a lakosokkal, amelynek során meg kell állapodni a költségviselés módjáról, mivel az önkormányzat anyagi lehetőségei szűkösek, nem tudják felvállalni az árajánlatban szereplő teljes összeget.

c./ Ingó- és ingatlan vagyon felmérése a körjegyzőségi vagyon esetében

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy meg kell kezdeni az ingó- és ingatlan vagyon felmérését és egyeztetését a Körjegyzőség tekintetében. Javasolja, hogy bízza meg az Önkormányzat őt- mint polgármestert – azzal, hogy ezzel kapcsolatban a képviselő-testület nevében eljárhasson.

Vas László: a vagyont mindenképpen fel kell mérni, de ragaszkodik ahhoz, hogy ez ügyben minden esetben a döntés a képviselő testületeké legyen. Mérjék fel a polgármesterek a lehetőségeket és tegyenek javaslatot a megoldásra.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek alapján egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 27/2011. (IX.15.) számú határozata
Babosdöbréte község  Önkormányzat Képviselő-Testülete felhatalmazza Babosdöbréte Község Polgármesterét arra, hogy a Körjegyzőség esetében az ingó- és ingatlan vagyont a képviselő-testület nevében felmérje és ennek tudatában dolgozzon ki megoldási javaslatot.

A következő 4./ napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt.

K.m.f.

Kaczor Tamás polgármester
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző