J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 30-i rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Molnár Attila, Vass Mónika, Vass László, Várszegi János képviselők,
Fazekas István körjegyző.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Ezután javaslatot tett a napirendre:

1./ A vegyesbolt és italbolt üzemeltetésére benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

2./ Egyebek

Zárt ülés keretében:

3./ A polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről beszámoló
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

A napirendi javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

1./ A vegyesbolt és italbolt üzemeltetésére benyújtott  pályázatok elbírálása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testület, hogy a meghirdetett egységekre a pályázati határidőig a következő pályázatok érkeztek.

A vegyesboltra egy pályázat, amelyet Végh Autótechnika Kft. Zalaszentmihály, Deák u. 20. számú társaság nyújtott be.

Az italboltra üzemeltetésére hárman pályáztak:
Szilvás Veronika Zalaegerszeg, Hegyalja u. 88.
Szujker Erzsébet és Domján Ferenc helyi lakosok.
Ezt követően Vass Mónika felolvasta az írásban benyújtott pályázatokat.

Kaczor Tamás polgármester mobil telefonon felhívta Végh Rolandot azzal a kérdéssel, hogy üzemeltetné az italboltot, amennyiben az önkormányzat a helyiséget részére bérbe adja.

Kaczor Tamás bejelentette, hogy Végh Roland úgy nyilatkozott, hogy feltételekkel kivenné az italboltot is üzemeltetésre.

Vas László javasolta, hogy ne egy személy bízzanak meg a két egység vezetésével, mivel így kisebb lesz a kockázat.

Várszegi János egyetértett Vas László által elmondottakkal, elsősorban a babosdöbrétei pályázókat kell előnyben részesíteni.

Molnár Attila Szujker Erszébet pályázatában szimpatikus, hogy megteremtené a lottó feladás lehetőségét, a játékgépek üzemeltetést pedig tiltsák be számára, amennyiben ő lesz a nyertes pályázó.

Vas László a játékgép kitermeli a bérleti díjat. Tudomása szerint egyik helyi pályázónak sincs az üzemeltetéshez szakmai végzettsége.

Várszegi János: szimpatikus Domján Ferenc pályázata, mivel tervei között az épület felújítása szerepel.

Vas László a jelenlegi bérlő Szinay Péter is tett ilyen ígéretet, de nem teljesítette.

Kaczor Tamás polgármester javasolta, hogy a Végh Autótechnika Kft-nek adják ki mindkét egységet.

Vas László javasolta, hogy ne egy személy kapja meg mindkét egységet.

Ezután Kaczor Tamás polgármester szavazásra tette fel a bolt bérlőjéül a Végh Autótechnika Kft. jelöljék ki.

A képviselő-testület egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Babosdöbréte Község Önkormányzata 17/2011. számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete a vegyesbolt bérléjéül 2011. június 1-től a Végh Autótechnika Kft. Zalaszentmihály, Deák u. 22. szám alatti vállalkozást jelöli ki.

A bérleti díj havi összege 20.000,- Ft

Ezután Kaczor Tamás polgármester az italboltra  érkezett pályázatokat tette fel szavazásra:

Szilvás Veronika pályázata 5 nem szavazatot kapott.
Domján Ferenc pályázata 1 igen, 2 nem 2 tartózkodó szavazatot kapott.
Szujker Erzsébet 3 igen 1 nem 1 tartózkodó szavazatot kapott.

A szavazás eredményeképpen a képviselő-testület a következő határozatot hozta:

Babosdöbréte Község Önkormányzata 18/2011. számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat képviselő-testülete az italbolt bérlőjéül  2011. június 1-tól Szujker Erzsébet Babosdöbréte, Sénig Ferenc u. 3. szám alatti lakost jelöli ki.

A bérleti díj havi összege 20.000,- Ft

Vas László javasolta, hogy a bérleti szerződésben a bérleti díj megállapítása előre történjék,  minden hónap 25-ig.

2./ Egyéb ügyek

Kaczor Tamás polgármester bejelentette, hogy a megrendelt eligazító táblák, utcanév táblák elkészültek.

Vass Mónika javasolta, hogy ünnepélyesen avassák fel és szervezzenek fogadást erre az alkalomra.

Vas László javasolta, hogy június 25-én szombaton legyen az avatás.

Vass Mónika bejelentette, hogy neki a 25-e nem jó, 26-án legyen.

Kaczor Tamás bejelentette, hogy pályázatot adott be parlagfű-mentesítésre, amelynek keretében a nyertesség esetében bozótvágó vásárlására lesz lehetőség.

Kaczor Tamás javasolta, hogy döntsenek arról, hogy kiválnak a Körjegyzőségből.

Vas László kérte, hogy erről csak abban az esetben szavazzanak, amennyiben a létrehozásra kerülő Körjegyzőség székhelye Babosdöbrétén lesz.

Kaczor Tamás közölte Vas Lászlóval, hogy nem tud erre ígéretet adni.

Kaczor Tamás indítványát szavazásra tette fel, 3 igen 1 nem 1 tartózkodó szavazás mellett meghozták a következő határozatot:

Babosdöbréte Község önkormányzata 19/2011. számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. december 31-i időponttal kiválik a Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Körjegyzőségéből.

A következő 3./ napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta.

Kmf.

Kaczor Tamás polgármester

Fazekas István körjegyző