J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselő-Testületei 2011. május 10-i  társult üléséről.

Jelen vannak: 

Teskánd
Tóth Istvánné polgármester, Gehér Mariann alpolgármester, Bogár István, Dormán Jenő, Fábián István, Simon Viktória, Sipos László képviselők.
Babosdöbréte
Kaczor Tamás polgármester, Várszegi János alpolgármester, Molnár Attila képviselő. Távol voltak: Vas László, Vass Mónika képviselők.
Boncodfölde
Zsuppán Ernő polgármester, Rónai Erzsébet alpolgármester, Fehér Károly, Járányi Orsolya, Málics Gyula képviselők.
Böde
Ujj Tibor polgármester, Császár János alpolgármester, Benkő Tibor, Farkas Csabáné, Piliséné Zsiga Katalin képviselők.
Hottó 
Vincze Ferenc polgármester, Bogár Ferenc alpolgármester, Halász László, Kóródi János, Kovács László képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Fazekas István körjegyző,  Szakonyi József pénzügyi csoportvezető, Hatz Csaba igazgató, Baksa Éva pénzügyi vezető.

Kaczor Tamás Babosdöbréte község polgármesterere, mint az ülés levezető elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületek határozatképesek, jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Darabos Balázsnét. A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták.

Vincze Ferenc Hottó Község Polgármestere javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat más sorrendben tárgyalják.
Javaslata a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére:

1./ Körjegyzőség 2010. évi zárszámadása
     Előadó: Fazekas István körjegyző
          
2./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont 2010. évi zárszámadása
     Előadó: Hatz Csaba igazgató

3./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Alapító Okiratának módosítása
     Előadó: Fazekas István körjegyző

4./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont társulási megállapodása
     Előadó: Vincze Ferenc polgármester

5./ Körjegyzőség társulási megállapodása
     Előadó: Vincze Ferenc polgármester

6./ Egyéb ügyek

Tóth Istvánné Teskánd Község Polgármestere javasolta, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt tárgyalják meg Becsvölgye és Kustánszeg települések önkormányzatai megkeresését.

Szavazásra került sor, amely alapján a napirendi javaslatokra vonatkozó javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták.

Tóth Istvánné polgármester ismertette Becsvölgyei és Kustánszeg Községek Önkormányzatának fenntartásában működő közoktatási intézmény esetleges csatlakozási szándékát a Csukás István Nevelési és Oktatási Központhoz.
Becsvölgye és Kustánszeg települések közösen működtetik az általános iskolát és az óvodát. A felső tagozatos gyerekek Becsvölgyére az alsós tanulók Kustánszegre járnak. Az egységes óvoda-bölcsőde Becsvölgyén található. A települések elsősorban a törvényi változások következtében olyan helyzetbe kerültek, hogy újra kell gondolni a közoktatás feladatellátási kötelezettségeit. Ennek elsősorban pénzügyi oka vannak, hiszen az idei évben csak a alapnormatívát kapják meg a kiegészítő normatívát pedig nem.

A probléma megoldására közoktatási szakértőt kértek fel, hogy a települések számára a legoptimálisabb formát dolgozzák ki, hogy a közoktatási feladataikat el tudják látni. Így keresték meg őket, hogy tagintézményei lehetnének a teskándi iskolának. Ez úgy lenne, hogy Becsvölgye-Kustánszeg intézményfenntartó társulása csatlakoznának az itteni intézményfenntartó társuláshoz, Teskánd lenne a székhely.
Így gyakorlatban semmi nem változna fizikailag úgy történik meg a tagintézményesedés, hogy Kustánszegen megmarad az 1-4. osztály, Becsvölgyén marad az 5-8 osztály és az ovódát behozzák tagintézményként a rendszerbe. Ezzel keresték meg a térségben található iskolákat Gellénháza, Csonkahegyhát is. Erre vonatkozóan egy csatlakozási szándéknyilatkozatot kellene hozni a részletek később kerülnének kidolgozásra. Az, hogy a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpontnak tagiskolája legyen nem lenne hátrányos számukra.

Császár János mi lenne a különbség ebben a esetben hiszen minden maradna a régiben?

Tóth Istváné polgármester jelenleg azért nem kapják meg a normatívát mert nem tagiskolaként működnek, csatlakozás esetében pedig már tagiskola lenne és jár a kiegészítő normatíva.

Járányi Orsolya ha csatlakoznának az járna-e létszám átszervezéssel?

Tóth Istváné polgármester: valószínű, hogy igen, a pedagógiai programot össze kell dolgozni.

Várszegi János: ez a csatlakozás aggályos, körültekintően át kell ezt gondolni. 

Tóth Istvánné polgármester: jelenleg csak szándéknyilatkozatot kérnek tőlünk.

Kaczor Tamás: a szándéknyilatkozat jár-e kötelezettséggel?

Fazekas István körjegyző: ténylegesen elkötelezettséggel ez nem jár. A mai ülésen arról döntenek, hogy fogadókészek lennének-e erre.
Ahhoz, hogy ez a társulási forma létrejöhessen alapos előkészítés kell. Véleménye szerint előnye lehetne az intézménynek belőle.

Molnár Attila: finanszírozás szempontjából mennyire lenne ez rizikós?

Kaczor Tamás: Becsvölgye-Kustánszeg tagintézmény költségvetését a két település állítaná össze. Szabályozott dolgok lennének. Külön szavazás lenne az ő részükről is. Az ellenőrzési pontok meglennének minden esetben hiszen egy költségvetés lesz.
Javasolta,hogy ne zárkózzanak el a szándéknyilatkozat elől, hogy mint tagintézmény csatlakoznának.

Több hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként 
Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 7 igen szavazattal / 
Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Babosdöbréte Község Önkormányzata egyhangúlag / 3 igen szavazattal / Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 7 igen szavazattal / Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő társult határozatot hozta:

15/2011. számú társult határozat
Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzatai 
nem zárkóznak el attól, hogy a jelenleg Becsvölgye-Kustánszeg Önkormányzatok a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Teskánd intézményfenntartó társulásához való csatlakozáshoz megkezdjék az előkészítő tárgyalásokat.

1./ Körjegyzőség 2010. évi zárszámadása
     Előadó: Fazekas István körjegyző

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Molnár Attila: a szöveges beszámolóban szerepel a bevételek között a bolt energia fogyasztása. Ez miért van?

Fazekas István körjegyző: a Körjegyzőségtől almérővel kapja az áramot a bolt.

Molnár Attila: mikor módosult az eredeti költségvetés, ezt ki szavazta meg?

Fazekas István körjegyző: ezt az állami támogatások változása miatti módosulás volt. A köztisztviselők az elmúlt évben kaptak keresetkiegészítést.

Molnár Attila: ha a fizetés kiegészítést leveszi akkor is 1 millió forinttal több az eltérés.

Szakonyi József: amikor a költségvetés készül nem lehet még pontosan látni az állami hozzájárulásokat. Az önkormányzatok hozzájárulásai nem változtak.

Vincze Ferenc: tudomása szerint az átvett pénzeszközök kettő önkormányzat esetében nem teljesültek. Ezt Teskánd fizette ki?

Szakonyi József: Teskánd ezt kifizette ez a költségvetésbe így lett beállítva.

Vincze Ferenc: Ha az állami pénzeszközzel növekszik a bevétel azt el is kell költeni?

Szakonyi József: az állami pénzek kötött felhasználásúak.

Fazekas István körjegyző: ha állami pénzek érkeznek erről tájékoztatják a polgármestereket.

Vincze Ferenc: a dolgozók étkezési utalványt kaptak, mondván, hogy itt kedvezőbbek a járulékok, ezekből nem látja a megtakarítást inkább csak a növekedést.

Szakonyi József ez a juttatás a dolgozó szemszögéből volt jobb.

Ujj Tibor: tavalyi évben 53 millió forint volt a költségvetés, február hónapban 56 millió forintról volt szó, hogy a választások és a prémium éves program miatt változás volt. Nem tudja, hogy 2011. februárban miért nem látni ezt. Miért nem maradt pénzmaradvány?

Szakonyi József a tényleges teljesítést még 2011. február hónapban nem lehet látni.

Fazekas István körjegyző: nem tudja, hogy 56 millió forintról mikor beszéltek.

Szakonyi József az 56 millió forint várható tétel volt, nem a tényleges.

Várszegi János: miért május 10-én van a 2010. évi zárszámadás tárgyalása?

Fazekas István: a zárszámadást április 30-ig kell beterjeszteni. Időrendben most van az ideje.

Kaczor Tamás azt várná a 2011. évi költségvetéstől, hogy a bejövő pénzekkel jobban spóroljanak, az előirányzatok belül maradjanak.

Fazekas István: a mozgástér szűk, a dologi kiadások szűkösek. Igéri ha plusz forrást kap a körjegyzőség arról tájékoztatást fognak kapni.

Több hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként
Babosdöbréte Község Önkormányzata 2 igen 1 tartózkodással szavazott, 
Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

16/2011. számú társult határozat
Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselő-Testületei a Körjegyzőség 2010. évi zárszámadását elfogadják.

2./ A Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont 2010. évi zárszámadása
Előadó: Hatz Csaba igazgató

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Hatz Csaba igazgató kiegészítésként elmondta, hogy a költségvetés 64 %-a bér, a többi a dologi kiadás.
Kérte a polgármesterek segítségét abban, hogy a szülők által fizetett térítési díjak beszedése hatékonyabb legyen.

Fazekas István körjegyző: a tavalyi évben is a hivatal hajtotta be a nem fizetőktől az elmaradt díjakat. Kérte, hogy ezt időben jelezzék, hogy kik nem fizetnek. A tavalyi évben is sikerült a hátralékok beszedése elég magas arányban. 

Molnár Attila: a karbantartási költségek megnövekedését mi okozta?

Szakonyi József: a tűzjelző rendszer karbantartása  és egyéb költségek.

Vincze Ferenc polgármester: sok átfedés van a zárszámadás egyes sorai között ez egyben jobban lehet látni. Nem ért egyet az előterjesztéssel, nem tudja elfogadni a következők miatt sem:
1. 4 személy foglalkoztatása nem volt tervezve. Ezek bére jelentős kiadásba került. Ezek felvételéről testületileg nem döntöttek, a karbantartó 48.000,- Ft belföldi kiküldetést is felvett ez milyen sok pénzbe került járulék és bér téren is.
2. a 2010. évi zárszámadás 10 millió forint olyan költséget takar, ami megnövelte a költségeket ez konkrétan Várszegi János végkielégítése. Itt is rossz döntést hoztak. Ezt, ha mind összeszámoljuk 13 millió forinttal lehetett volna kevesebb az önkormányzatok hozzájárulása. 

Várszegi János: nemcsak végkielégítés volt, hanem 1 évig dupla igazgatói bér kifizetés történt. A két karbantartó kapcsán vita volt, fondorlatos módon a Lajost küldték el, mint nyugdíjas, más is nyugdíjasként dolgozik az óvodában mint például a Molnárné. Zsuppán Ernő a munkahelyére nem járt be, véleménye szerint Zsuppán Ernő az iskola környékéről menjen el.

Kaczor Tamás: figyelmeztette Várszegi Jánost, hogy a napirendtől ne térjen el.

Hatz Csaba igazgató: az igazgató választást nem Ő bonyolította le. A karbantartó bérére támogatást kaptak a Munkaügyi Központtól. A karbantartó szerződését ő írta alá, 2010. évben nem volt önállóan gazdálkodó szerv.

Várszegi János: Zsuppán Ernő közalkalmazotti bért kapott, de nem járt be dolgozni.

Kaczor Tamás: ez nem tartozik a napirendhez.

Fazekas István körjegyző tavaly márciusban döntöttek az önkormányzatok úgy, hogy mivel sok közmunkást alkalmaznak vesznek fel karbantartási csoportvezetőt, nem volt itt semmilyen fiktív foglalkoztatás.

Vincze Ferenc: Zsuppán Ernő karbantartóként 48.000,- Ft költségtérítést felvette és polgármesterként is biztos vett fel költségtérítés ez etikus-e? Két helyről nem lehet költségtérítést felvenni. A kifizetések alapján jelenleg a 48.000,- Ft költségtérítés most megszüntetésre került.

Kaczor Tamás: ha a települések közcélú foglalkoztatásának koordinálására vették fel akkor miért nem a Körjegyzőségre került felvétel, miért az iskolába. Felvétele véleményem szerint törvénytelen volt.

Fehér Károly: Javasolta, hogy a Csukás Napi rendezvényekhez minden évben a költségvetésbe tervezzenek kifizetést. Ne az ünnepség előtt kérjék az önkormányzatok támogatását.

Várszegi János: Zsuppán Ernő fizesse ki a jogtalanul felvett pénzt a gyerekektől vette el ezt és a  Németh Ági is a gyerekektől vette el.

Fábián István: ez már vicc, egy bukott igazgató komoly pénzeket vett vett fel, most pedig köpkölődik.

Tóth Istvánné: Az, hogy Én Németh Ági vettem el a pénzt, ha így meg lettem szólítva elmondom, hogy 2008. évben Várszegi János igazgatósága idején 10 millió forint hiánnyal vették el tőle a gazdálkodást.  2005-2008. években Teskánd Önkormányzata 28 millió forintot tett az iskolába és ekkor ilyennel vádol, hogy elvette a gyerekektől a pénzt, erről lehetne beszélni, hogy ki vette el.

Több hozzászólás nem volt Kaczor Tamás levezető elnök szavazásra tette fel a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont 2010. évi zárszámadásának elfogadását.

Babosdöbréte Község Önkormányzata 1 igen 2 nemmel szavazott, Hottó Község Önkormányzat 5 nemmel szavazott, Böde Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással szavazott, Teskánd Község Önkormányzata 6 igen 1 tartózkodással szavazott, Boncodfölde Község Önkormányzata 3 igen 2 tartózkodással szavazott.

A Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont 2010. évi zárszámadása így nem került elfogadásra.

Kaczor Tamás levezető elnök szünetet rendelt el.

Az ülés szünet után folytatódott.

Az ülésről távozott Fábián István teskándi képviselő.


3./ A Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Fazekas István körjegyző

Fazekas István körjegyző elmondta, hogy az intézmény gazdálkodási jogkör szerint: önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait önállóan látja el, önálló pénzügyi-gazdasági szervezettel rendelkezik.
Ezen változást kellene az alapító okiratban rögzíteni.
Javasolta, hogy ennek megfelelően módosítsák az alapító okiratot.

Vincze Ferenc: mikortól lenne ez a módosítás?

Fazekas István: május 15-től.

Több hozzászólás nem volt, szavazásra került sor Babosdböréte Község Önkormányzata egyhangúlag / 3 igen szavazattal/ Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde Község Önkormányzata egyhangúlg / 5 igen szavazattal / Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 6 igen szavazattal / Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal/ a következő társult határozatot hozta:

17/2011. számú társult határozat
/ A Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Alapító Okiratának módosítása a jegyzőkönyv melléklete./

3./ A Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Társulási megállapodása
Előadó: Vincze Ferenc polgármester

Vincze Ferenc polgármester elmondta, hogy három önkormányzat olyan határozatot hozott, hogy a törvényi határidőig nem születik új megállapodás akkor a társulásból kilépnek.

A polgármesterek az új társulási megállapodás előkészítése ügyében 3 alkalommal ültek össze. A kiküldött előterjesztés még nem volt az 5 polgármester által egyeztetve, ezért a tegnapi napon került kiadásra egy módosított előterjesztés, amelyet a képviselő-testületek tagjai is megkaptak.
Szeretnének megállapodást kötni még a mai napon, amely működőképes lenne az intézményre vonatkozóan.

Molnár Attila: a 2./ napirendi pontot úgy fogadják el, hogy a megállapodást a társult képviselő-testületek 4 évente felülvizsgálják valamint az oktatási rendszert érintő jogszabályi változás lép életbe, akkor az azt követő 60 napon belül soron kívül felül kell vizsgálni.

Fazekas István körjegyző: nem tartja jónak szabályozni ezt mivel a testületek bármikor kezdeményezhetik a felülvizsgálatot, valamint jogszabályi változás esetén kötelező lesz módosítani.

Molnár Attila: a 3./ pontot a következőkkel kellene kiegészíteni:
Amennyiben az adott év február 10-ig nem kerül elfogadásra az intézmény költségvetése, úgy az előző évi költségvetésben szereplő alapfeladatok finanszírozásához rendelt időarányos költségek maradnak érvényben a költségvetés elfogadásáig. A 12. pontban a költség hozzájárulás az előző évi december 12-i létszám legyen.

Szakonyi József: törvényi előírás, hogy az októberi statisztika alapján kell számolni.

Molnár Attila: a 21./ pont egészüljön ki azzal, hogy az intézmény vezetője minden év július 30-ig beszámolót készít a képviselő-testületeknek az adott évben a költségvetés alakulásáról. Az időarányos költségkeret átlépése esetén tájékoztatót készít az előidéző okokról, illetve javaslatot tesz a költségek csökkentésére.

Fazekas István körjegyző: a féléves gazdálkodásról törvényi előírás, hogy be kell számolni.

Molnár Attila: a 27./ pont egészüljön ki a következőkkel:
Az intézmény munkálataihoz és ellátási feladataihoz a társult önkormányzatok polgármesteri (akár önállóan) kérnek árajánlatokat. Ezekből közösen egyszerű többséggel választják ki a három legmegfelelőbbet, amelyet a társult képviselő-testületek elé terjesztenek elfogadásra.

Kaczor Tamás: bizottságot hoznának létre.

Vincze Ferenc: az iskola közös tulajdonban van és a fenntartás is közös lenne.
Az óvoda és uszoda fenntartására Teskánd Község Önkormányzatát terhelné ez úgyis Teskánd tulajdona és a költségvetését és ők hagynák jóvá. Így az intézményi egységeket külön választják. Az óvodai és bölcsődei hozzájárulásra  állapítsanak meg egy elfogadható fejkvótát, amely kiinduló pont lenne a következő években. Természetesen ez a infláció és az állami támogatás függvényében változhat. Javasolta, hogy ilyen módon vegyenek részt az óvoda és uszoda fenntartásában. 

Bogár István: nem javasolja, hogy legyen a 12./ pontban meghatározott összeg. Nem lenne jó ha ilyen szigorúan meghatároznák ezt az összeget, ezt sok minden befolyásolja és ezt előre nem lehet meghatározni.

Kaczor Tamás polgármester: a számokat ő vetette fel. Jelenleg 100.000,- Ft gyerekenként a finanszírozási hozzájárulás, amelyet nem tudnak elfogadni. Itt számokról kell beszélni. Az óvoda és uszoda Teskánd tulajdoni ő fogadja el a költségvetését. Az 50.000,- Ft-os hozzájárulás egy nagylelkű ajánlat. A 12. a./ pont elfogadását javasolja.

Vincze Ferenc polgármester 3. pontot javasolja kiegészíteni úgy, hogy a létszámbővítés is kerüljön bele.

Kaczor Tamás: a létszámbővítés a költségvetés része.

Tóth Istvánné polgármester ha nem a törvényi előírásoknak megfelelően fogadják el a társulási megállapodást a Magyar Államkincstár sem fogja jóváhagyni. A 9./ és 27. pontok ugyanazon dolgokat tartalmazzák. A nem tervezett működési dologi kiadásoknál a 100.000,- Ft feletti összeg nagyon kevés. Ezzel nagyon bekorlátolnák magukat és nem lenne ez  így működőképes.

Kaczor Tamás: legyen egy kompromisszumos összeg 300.000,- Ft.

Vincze Ferenc: nem kellene összeget beírni.

Tóth Istvánné az nem kell elfelejteni, hogy az intézmény az uszoda miatt vonzóbb és ezért nem küzdenek gyereklétszám csökkenéssel. A számokkal nehéz kalkulálni. Az állami normatíva állandóan változik és az is ismeretes, hogy napirenden van a Közoktatási törvény változtatása is. Ezek miatt nagyon képlékenyek ezek a dolgok. Nem várhatják el azt, hogy Teskánd Község Önkormányzata tartsa fenn teljes egészében az óvodát és az uszodát. Az természetes, hogy ilyen szolgáltatás nem lehet nyereséges. Nem tudja, hogy ezt a 12. pontot hogyan lehetne áthidalni.

Vincze Ferenc minden év január 31-ig állapodjanak meg.

Császár János: ha minden marad a régiben nem látja értelmét, hogy külön veszik az intézményi egységet.

Kaczor Tamás: összeg nélkül ez a pont értelmét veszti és nem változik semmi.

Fazekas István körjegyző: legjobb megoldásnak Vincze Ferenc polgármester javaslatát tartja, hogy összeg ne legyen bent, minden évben a költségvetés elfogadása előtt állapodjanak meg.

Kaczor Tamás polgármester a 2011. évi költségvetésnél 2 fővel emelkedett a létszámuk és emiatt 400.000,- Ft-tal emelkedett a hozzájárulás mértéke.

Molnár Attila az uszoda rossz műszaki koncepciója miatt van ez így.

Vincze Ferenc polgármester, az, hogy idáig is eljutottak a megállapodásban sok munka eredménye, ha nem állapodnak meg több lehetőségük is van az oktatási feladatok megoldására. Arra vonatkozóan, hogy a már beiratott diákokat az intézményből nem lehet eltávolítani állásfoglalást kért. Ha kilépnek a társulásból, az utána beíratni kívánandó gyermekek esetében tehetik meg azt, hogy nem veszik fel az intézménybe. Sok dolgot átgondoltak, a szülőket is összehívta egy ügyben, ennek ellenére azon van, hogy szülessen megállapodás.

Fehér Károly: törekedni kell a megállapodásra.

Vincze Ferenc polgármester ha akarják ki tudják számolni, hogy mennyibe kerül külön-külön az óvoda és az uszoda fenntartása. Nem mindegy, hogy hova költségelik el a kiadásokat az óvodára vagy az iskolára.

Ujj Tibor annak ellenére, hogy a gyermeklétszámuk nem változott az óvodában a hozzájárulás mégis emelkedett az elmúlt évben. Anyagi helyzetük szükös, nem tudják finanszírozni. Az elmúlt évben is több hónapos finanszírozási lemaradásuk volt ezt sikerült ledolgozniuk, úgy, hogy nem vettek fel tiszteletdíjat, így most jelenleg 1 hónapnyi hátralékuk van.

Tóth Istvánné polgármester beíratott gyermeket nem küldhetnek el ez valóban igaz, de egyéb jogi eszközeik vannak.

Fehér Károly: a teskándi iskolában 500.000,- Ft/fő összegbe kerül egy gyerek, hasonló iskolákban 800.000,- Ft/fő összeg is van.

Tóth Istváné polgármester számokat lehet csak látni, de feltételeket nem.

Vincze Ferenc polgármester az iskolánál is vannak problémák, a tantermek nem megfelelő nagyságúak, zsúfolt az intézmény.

Kaczor Tamás levezető elnök szünetet rendelt el.

Az ülés 10 perc szünet után folytatódott.

Kaczor Tamás levezető elnök szavazásra tette fel a 12. a. pontot, amely szerint megállapodás hiányában az Óvoda és Bölcsőde költségeihez Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó községek önkormányzata minden ellátott után 50.000,- Ft-tal járul hozzá.

Babosdöbréte Község Önkormányzata egyhangúlag / 3 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Teskánd Község Önkormányzata 6 nem szavazattal, Boncodfölde Község Önkormányzata 2 nem 3 tartózkodással szavazott.

Ez a módosítás nem került elfogadásra.

Vincze Ferenc polgármester a 12. pont a megállapodásból maradjon ki.

Tóth Istvánné: ha lesz bizottság neki az előzetes javaslata és a polgármesterek megbeszélése alapján lenne meghatározva az összeg.

Kaczor Tamás: a kötelező feladatok közé nem tartozik az uszoda és bölcsőde fenntartása.

Vincze Ferenc a 12. pont kivételére vonatkozó javaslatát visszavonta.

Fazekas István körjegyző: hosszadalmas az egyeztetés eredményeként az álláspontok közeledtek egy probléma még az uszoda finanszírozása. Az óvodát és uszodát célszerű külön venni, úgyis Teskánd Község Önkormányzatának tulajdonában van. A garanciát megkapják, hogy hozzá fog járulni a többi település is.

Sipos László: kár most azon vitatkozni, hogy a jövő évben milyen összeggel kell hozzájárulni.

Kaczor Tamás polgármester valamilyen összegből ki kell indulni.

Fazekas István körjegyző javasolta, hogy a köztes összeget 78.000,- Ft-ot próbálják meg elfogadni.

Ezután Kaczor Tamás levezető elnök a 12. pont b. variációját tette fel szavazásra.

Babosdöbréte Község Önkormányzata 2 nem 1 tartózkodással szavazott Hottó Község Önkormányzata 5 tartózkodással szavazott, Böde Község Önkormányzat 3 igen 2 tartózkodással szavazatt, Teskánd Község Önkormányzata 3 igen 3 nem szavazattal szavazott, Boncodfölde Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással szavazott.

Ez a javaslat nem került elfogadásra.

Vincze Ferenc meg kellene nézni, hogy a tavalyi évi költségvetés alapján mennyi volt az iskolai és óvodai hozzájárulás.

Várszegi János 2007. évben a uszoda költségvetése 16.900.000,- Ft volt 2011. évben 13.900.000,- Ft miért csökkent? A bölcsődénél is csökkenés volt. Ezzel szemben az óvoda költségvetése pedig növekedett.

Vincze Ferenc: javasolja, hogy a költségeket konkrétan számolják ki.

Kaczor Tamás az óvoda működési költségét szakértő vizsgálja felül. A szakértőt ő saját maga kifizeti, de ez kötelező érvényű lesz mindenkire. 

Ujj Tibor javasolta, hogy a 12. pont második mondatát vegyék ki a megállapodásból.

Bogár István: így nem jutnak előbbre. Az épület rezsijét ki lehet számolni. Véleménye szerint hagyják ki a 12. pont második mondatát, megállapodási kényszer lesz, a számokról ráérnek vitatkozni.

Kaczor Tamás polgármester szünetet rendelt el.

Vincze Ferenc polgármester mindenképpen szeretnének megállapodást kötni, ezt egy szám gátolja. Ha nem tudnak megállapodni akkor kilépnek és ellátói megállapodást kötnek. A társulási megállapodást csak úgy kötik meg ha az összegben meg tudnak állapodni.

Tóth Istvánné polgármester: költségvetési számokról beszélni társulási megállapodásban ezt zsarolásnak véli.

Kaczor Tamás  polgármester: irányszámokról beszélnek.

Várszegi János: az uszodánál csökkenő volt a tendencia az iskolánál pedig növekvő, mivel az uszodát 64 %-ban az iskolát 40 %-ban fizeti Teskánd Önkormányzata így az volt az érdeke, hogy a könyvelést így irányítsa.

Kaczor Tamás a létrehozandó bizottság vizsgálja meg a kérdést, hogy mennyi a valós költségvetése az óvodának. A bizottság véleménye legyen kötelező érvényű minden fenntartó település számára. Javasolta, hogy a bizottság tegyen javaslatot az óvoda és bölcsőde költségeihez való hozzájárulás mértékeire, abban az esetben amennyiben az önkormányzatok erről január 30-ig nem állapodnak meg és akkor ezt mindenki el tudná fogadni.

Dormán Jenő: a bizottságnak ki lehet tagja? Intézmény dolgozóje lehet-e?

Fazekas István körjegyző válaszában elmondta, hogy az önkormányzatok bizottságaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Kaczor Tamás levezető elnök szavazásra tette fel a módosító javaslatokat:
Az általános iskolát érintő fejlesztéshez, átalakításhoz, beruházáshoz együttes ülésen külön-külön a testületek minősített többséggel hozott egybehangzó határozata kell 300.000,- Ft felett. A bizottságba minden település 1 tagot delegál, amely maga választja elnökét és a bizottság véleménye, az általa meghatározott összeg mindenki számára kötelező.

Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavattal / Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 7 igen szavazattal / Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Babosdöbréte Község Önkormányzata egyhangúlag / 3 igen szavazattal / a következő együttes határozatot hozták:

18/2011. számú társult határozat
Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati képviselő-testületei a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Általános Iskola, óvoda és Bölcsőde közös intézmény fenntartására kötött társulási megállapodást a kiadott előterjesztéstől eltérően a következők szerint fogadják el:
9. pont második mondta: Az általános Iskolát érintő fejlesztéshez, átalakításhoz, beruházáshoz együttes ülésen külön-külön a testületek minősített többséggel hozott egybehangzó határozata kell 300.000,- Ft összeg felett.
A 9. pont 4. mondta: A bizottságba minden település 1 tagot delegál, amely maga választja elnökét és a bizottság javaslata mindenki számára kötelező.

Ezután Kaczor Tamás levezető elnök a társulási megállapodás egységes szerkezetben történő elfogadását tette fel szavazásra:

Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavattal / Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 7 igen szavazattal / Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Babosdöbréte Község Önkormányzata egyhangúlag / 3 igen szavazattal / a következő együttes határozatot hozták:

19/2011. számú társult határozat
/A Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde közös intézmény fenntartására vonatkozó megállapodás a jegyzőkönyv melléklete./

5./ Körjegyzőség társulási megállapodása

/Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Vincze Ferenc polgármester a társulási megállapodás újra tárgyalásának az volt a célja, hogy szülessen új a mai viszonyokat is tükröző megállapodás. Hottó Község Önkormányzata azon van továbbra is és fenntartja azt a határozatát, hogy ki kíván válni a Körjegyzőség társulásából. Ugyanezen döntésre jutott Babosdöbréte és Böde Önkormányzata is, hogy ki kíván lépni a társulásból. Terveik szerint szeretnének közösen Körjegyzőséget alakítani. Így ez a napirend okafogyottá vált.

6./ Egyéb ügyek

Tóth Istvánné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületeket a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont fűtés korszerűsítésére nyert pályázatról.
Teskánd Község Önkormányzata 2010. április 18-án írta alá a szerződést, 10,9 millió forint támogatást kapott. 
A munka elvégzésére 3 árajánlatot kért. Globál –Therm Bt. Zalaegerszeg 14.273.934,- Ft, Kreizler János Teskánd 13.803.290,- Ft, Lángtechnika Kft. Teskánd 13.268.000,- Ft.
A legkevesebb ajánlatot adó Lángtechnika Kft-t bízták meg a munka elvégzésével. A pályázat előfinanszírozott 2011. június 30-ig kell elszámolni róla. A pályázathoz 2.740.000,- Ft őnerőt kell biztosítani.

Molnár Attila a támogatást mikor kapták? Hogyan lett eldöntve a pályázat beadása? A költségvetés tervezésénél figyelembe vették-e az önerőt? Azt tapasztalja, hogy a fejlesztéseknél egy kézbe futnak össze a dolgok és történik ezekben döntés.

Császár János: az elmúlt év elején döntöttek közös képviselő-testületi ülésen a pályázat benyújtásáról. Erre az esetre nem igaz az egyszemélyes döntés.

Tóth Istvánné polgármester folyamatokban kell gondolkodni, még az előző testületek döntöttek erről. A saját erőt Teskánd Község Önkormányzata biztosítja.

Több napirend és hozzászólás nem volt, Kaczor Tamás levezető elnök megköszönte a megjelenést és az ülést 22.15 órakor bezárta.

                                                    Kmf.

Tóth Istvánné                                                  Kaczor Tamás                   
Teskánd polgármestere                                  Babosdöbréte polgármestere  

Zsuppán Ernő                                                 Ujj Tibor
Boncodfölde polgármestere                           Böde polgármestere

Vincze Ferenc                                                 Fazekas István
Hottó polgármestere                                         körjegyző