J E GY Z Ő K Ö N Y V

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 2011. április 29-én tartott  nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Várszegi János alpolgármester, Molnár Attila, Vas László, Vass Mónika képviselők,
Fazekas István körjegyző-jegyzőkönyvvezető.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre és a jegyzőkönyv vezetőjére.
Ezek után javaslatot tett a napirendre, amelyek azonosak a meghívóban közöltekkel.

Napirend:
1./ Az utcanév táblák kihelyezésével kapcsolatos döntés
     Előadó: Kaczor Tamás  polgármester
2. /A vegyesbolt üzemeltetésével kapcsolatos döntés
      Előadó: Kaczor Tamás polgármester
3./ Egyebek

Zárt ülés keretében:
4./ Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről beszámoló
     Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Fazekas István körjegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D

    Az utcanév táblák kihelyezésével kapcsolatos döntés
    Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a korábbi megbeszélések alapján árajánlatot kért a településen belterületén kihelyezésre kerülő eligazító táblákra. Az ajánlatot 25 oszlop kihelyezésére, 64 utca tábla feliratozására, üdvözlőtáblák és információs táblák elkészítésére kérte. A 3 vállalkozó által megküldött árajánlat /a jegyzőkönyv melléklete./ közül a legkedvezőbbet a Babosdöbréte telephelyű TOBA-FA KFT. adta. Javasolta, hogy a Kft-t bízzák meg a munka elvégzésével. A munkához szükséges faanyagot az önkormányzat már megvásárolta, amelyhez a forgalmazó társaságtól árkedvezményt kaptak. 

Molnár Attila kérdése, hogy a Közútkezelőtől a hozzájáruló nyilatkozat a kihelyezésre megérkezett-e.

Fazekas István körjegyző: a Közútkezelő a mai napig nem nyilatkozott.

Más hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra tette fel, amelynek alapján egyhangúan /5 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 14/2011. számú határozata
Babosdöbréte község  Önkormányzat Képviselő-Testülete a TOBA-FA KFT. Babosdöbréte, Petőfi S. u. 19. – képviselő: Tóth László ügyvezető – az utcanév táblák és eligazító táblákra vonatkozó árajánlatát változatlan tartalommal elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a vállalkozóval a vállalkozói szerződést kösse meg.

2./ N A P I R E N D

    A vegyesbolt üzemeltetésével kapcsolatos döntés
    Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testület arról, hogy a kastély épületben lévő vegyesbolt és italbolt üzemeltetője megkereste azzal, hogy a megállapított bérleti díjat mérsékelje vagy engedje el az önkormányzat, mivel a két egységet nyereségesen üzemeltetni nem tudja, a jelenlegi feltételek mellett jó ha nullára kitudja hozni. Amennyiben az Önkormányzat nem   segíti ezzel, akkor vissza fogja adni mindkét üzletet. 

Várszegi János véleménye az, hogy személyes munkavégzéssel a vállalkozás nyereséges lenne, tudomása szerint több alkalmazottat is foglalkoztat a bérlő. Véleménye szerint a bérleti díjat ne mérsékeljék, mivel annak megállapításakor figyelembe vették a lehetőségeket, hogy lakossági szolgáltatásról van szó, így minimális összegben állapították meg.

Vas László egyetértett azzal, hogy a bérleti díjon ne változtassanak, mivel ebből az következne, hogy egy hónap múlva újabb kéréssel jelentkezne a vállalkozó.

Kaczor Tamás polgármester javasolja, hogy a feltételeken az Önkormányzat ne változtasson, mivel meglátása szerint a szolgáltatás gazdaságossá tehető.

Fazekas István körjegyző javasolta, hogy a képviselő-testület az italbolt és a vegyesbolt bérlőjével kötött bérleti szerződést ne módosítsa. Amennyiben a bérlő a bérleti jogviszonyt fenntartani nem kívánja, úgy az egységek üzemeltetésére írjon ki pályázatot. 

Más hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra tette fel, amelynek alapján egyhangúan /5 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 15 /2011. számú határozata
Babosdöbréte község  Önkormányzat Képviselő-Testülete az italbolt és a vegyesbolt bérlőjével kötött bérleti szerződést nem módosítja. Amennyiben a bérlő a bérleti szerződést felmondja, úgy az Önkormányzat az egységek üzemeltetésére pályázatot ír ki.

3./ N A P I R E N D

   Egyebek

Kaczor Tamás polgármester számlát kapott a Támasz Alapszolgáltatási Intézménytől, amely szerint a szociális étkeztetés intézményi térítési díjtól való eltérés miatt térítési díj különbözet kell fizetni az Önkormányzatnak január hónapban 16.800,- Ft-ot, február hónapban 16.000,- Ft-ot, március hónapban 14.080,- Ft-ot. Kérése, hogy a következő testületi ülésre a hivatal készítse elő az étkezési térítési díj emelésére vonatkozó javaslatot.

Vas László kérdése, hogy vannak-e közmunkások és mi a feladatuk.

Kaczor Tamás polgármester május 1-jétől alkalmazza az Önkormányzat Kocsis Istvánt és Pers Tibornét. Feladatuk a közterületek karbantartása, kaszálás, parkosítás lesz. Összesen 8 fő foglakoztatására nyújtott be az Önkormányzat pályázatot, amely az egész évre vonatkozik. A pályázat alapján két személyt négy hónapig, 6 személyt pedig három hónapig lehet foglalkoztatni. Gondot jelent, hogy arra alkalmas személyeket nehéz találni. 

Várszegi János kérte, hogy locsolókannákat vásároljanak a temetőkbe.

A következő  4./ napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt.

                                                                   K.m.f.

Kaczor Tamás polgármester
Fazekas István körjegyző