J E GY Z Ő K Ö NY V

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének
2011. április 07. napján megtartott  nyílt üléséről.

Jelen vannak:
 Kaczor Tamás polgármester,
 Várszegi János alpolgármester, Molnár Attila, Vas László, Vass Mónika képviselők,
 Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző-jegyzőkönyvvezető.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre és a jegyzőkönyv vezetőjére.

Ezek után javaslatot tett a napirendre, amelyek azonosak a meghívóban közöltekkel.

Napirend:
1./ Az Önkormányzat gazdasági programja
     Előadó: Kaczor Tamás  polgármester
2. /Az általános iskolában első osztályban indítható osztályok számáról döntés
      Előadó: Kaczor Tamás polgármester
3./ Közterület használatáról szóló rendelet-tervezet megvitatása
     Előadó: Kaczor Tamás polgármester
4./ Egyebek

Zárt ülés keretében:
5./ Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről beszámoló
     Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D
    Az Önkormányzat gazdasági programja
    Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a képviselő-testületnek törvényben előírt kötelessége, hogy az alakuló ülést követő 6 hónapon belül elfogadja a 4 évre szóló gazdasági programját. A gazdasági program tartalmazza különösen a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, a közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. Kérte a hozzászólásokat a megvalósítandó célokkal kapcsoaltban.

Várszegi János: javasolta mobilszínpad létrehozását és defiblirátor beszerzését.

Kaczor Tamás: szeretné célként megvalósítani az elkövetkezendő 4 évben a közösségi ház felújítását, vagy faluház építését, klubhelyiség létrehozását, közpark kialakítását játszótérrel, liegetes-parkos kiülővel, egy kültéri focipályát, utcanév táblák kihelyezését, közvilágítást a zártkertben, valamint az utak rendbetételét.

Vas László: legfontosabb lenne szerinte munkahelyeket teremteni, valamint ipari övezeteket kellene kialakítani és a falusi turizmust növelni.

Más hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra tette fel, amelynek alapján egyhangúan /5 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2011. számú határozata
Babosdöbréte község  Önkormányzat Képviselő-Testülete Babosdöbrte Község Önkormányzat 2011-2014. évre vonatkozó gazdasági programját a melléklet szerint elfogadja.

2./ N A P I R E N D
    Az általános iskolában első osztályban indítható osztályok számáról döntés
    Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester  tájékoztatta a képviselőket, hogy levél érkezett az iskola Közalkalmazotti Tanácsának elnökétől, mely szerint 32 első osztályos tanulót írattak be a 2011/2012. tanévre, várható ezen kívül még gyermekek beíratása is. Az osztálylétszám így már olyan magas lesz, hogy szakmailag nem tudják garantálni, hogy minden gyermeket képességeinek megfelelően tudnak fejleszteni. A jelenlegi 3.a és 3.b osztályt véleményük szerint a következő tanévtől össze lehet vonni, csak a két alaptantárgynál tartják szükségesnek a csoportbontást legalább az órakeret egy részében. Ez tantárgyankét 4-4 óra többletet jelentene. Így nem lenne szükség új nevelők foglalkoztatására és kevesebb ráfordítással járna. Javasolta, hogy amennyiben pedagógus-létszámbővítéssel nem jár, engedélyezzék két első osztály indítását. Kérte a hozzászólásokat.

Vas László szerint támogatta a két első osztály indítását amennyiben az pedagógus-létszámbővítéssel nem jár és a jelenleg elfogadott költségvetést nem érinti.

Más hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra tette fel, amelynek alapján egyhangúan /5 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének  11/2011. számú határozata
Babosdöbréte község  Önkormányzat Képviselő-Testülete a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpontban a 2011/2012-es tanévben két első osztály indítását engedélyezi, amennyiben az pedagógus-létszámbővítéssel nem jár és a költségvetést nem érinti.

Várszegi János képviselő 19,20 perckor távozott az ülésről.

3./ N A P I R E N D
   Közterület használatáról szóló rendelet-tervezet megvitatása
   Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester átadta a szót Molnár Attilának, aki a rendelet-tervezetet készítette.

Molnár Attila ismertette a rendelet-tervezetet, amely a jegyzőkönyv melléklete. A körjegyző úrral jogi szempontból átnézette, aki nem talált benne jogszabály ellenes szabályozást. Kérte a hozzászólásokat.

Vas László a díjakkal kapcsolatban kérdezte, hogy azok mennyire reálisak, mi alapján lettek megállapítva.

Molnár Attila átnézett több ilyen tárgyú rendeletet és azok képezték a kiinduló pontot. Amennyiben időközben kiderül, hogy a díjak nem életszerűek, akkor tudják módosítani a rendeletet.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést, amelynek  eredményeként egyhangúan /4 igen szavazattal/ a képviselő-testület meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének  4/2011. számú rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 4/2011. számú rendeletét a közterületek használatáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ N A P I R E N D
   Egyebek

a./ Kökényesmindszenti út ügye

Molnár Attila: az utcanév táblákkal kapcsolatos egyeztetések során a kökényesmindszenti úttal kapcsolatban probléma merült fel, nevezetesen az, hogy nincs benne az országos közúthálózatban. Az út a magyar állam tulajdona, de a Közútkezelő Kht nem kezeli, mivel nincs benne a hálózatban. Nem fogják a fenntartást sem végezni.

Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző szerint korábban már érkezett az Önkormányzatnak egy megkeresés, amelyben kérték, hogy az Önkormányzat vegye tulajdonában az utat. Az akkori képviselő-testület ezt a kérelmet elutasította.

Vass Mónika: valaki most lekátyúzta az utat, tehát azt jelenti, hogy kezelik.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az egyik lakó szerint az út szűk, szükség lenne a kamionforgalom miatt súlykorlátozó tábla elhelyezésére is. A csapadékvíz elvezetés sincs megoldva egy szakaszon, amely nem jelentene nagy összeget.

A képviselő-testület tagjai megállapodtak abban, hogy a csapadékvíz elvezetést  megoldják, a többi problémával kapcsolatban pedig személyesen tárgyalnak a Közútkezelő Kht-val.

b./ A Kossuth L. utca és a Sénig Ferenc utca szabályozási szélességének módosítása

Molnár Attila: Babosdöbréte községben a rendezési tervben a Kossuth Lajos és a Sénig Ferenc utcában a szabályozási szélesség 18 m. Ez megakadályozza, hogy a házak tulajdonosai nagy részének építési engedélyt kapjon bármilyen építési ügyben. Ez nem jó a lakosságnak, ezért mindenképpen szükséges lenne, hogy a szabályozási szélességet a minimális 12 m-re csökkentse az önkormányzat. Ehhez szükséges a Közlekedésfelügyelet szakhatósági állásfoglalása, amelynek ismeretében jogosult az Önkormányzat módosítani a rendezési tevét.

Kaczor Tamás polgármester kérte a képviselőket, hatalmazzák fel Molnár Attila képviselőt arra, hogy az ügyben eljárjon a szükséges hatóságoknál. A szakhatósági állásfoglalás beszerzése után pedig vegyék fel napirendre a rendezési terv módosítását.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést, amelynek  eredményeként a képviselő-testület 3 igen és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 12/2011. számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete felhatalmazza Molnár Attila képviselőt, hogy a Babosdöbréte Kossuth L. utca és a Sénig Ferenc utca szabályozási szélességének módosításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg, a szakhatósági állásfoglalásokat szerezze be. 

c./  Utcanévtáblák elhelyezése

Vas László:  kérdése az volt, hogy az utcanév táblák kihelyezése hol tart? Mennyibe fog kerülni?

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az összes költség kb. 150.000,- Ft lesz a faanyag költségén kívül és egy hónapon belül kihelyezésre kerülnek.

d./ Egyéb kérdések

Várszegi János: javasolta kihelyezett falugyűlés tartását Rám településrészen.
Problémát jelentenek  az utcán szabadon kóborló kutyák. Konkrét bejelentés is érkezett hozzá, kéri az eljárás lefolytatását.

Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző kérte a képviselőket, hogy ilyen esetekben hívják fel a bejelentő figyelmét arra, hogy keresse fel a körjegyző urat konkrét egyedi eljárás lefolytatása végett.

Vas László kérdése az volt, hogy a mezőőr dolgozik-e már?

Kaczor Tamás polgármester: be van jelentve az illetékes szervnél, most már hivatalosan végzi a munkáját.

A következő  5./ napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt.

                                                                   K.m.f.

                     Kaczor Tamás                                               Gothárdné Baumgartner Anikó
                      polgármester                                                               aljegyző