J E GY Z Ő K Ö NY V

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 2011. mácius 10. napján megtartott  nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Várszegi János alpolgármester, Molnár Attila, Vas László, Vass Mónika képviselők,
Fazekas István körjegyző, Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző-jegyzőkönyvvezető.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre és a jegyzőkönyv vezetőjére.

Ezek után javaslatot tett a napirendre, amelyek azonosak a meghívóban közöltekkel.

Napirend:

1./ Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
     Előadó: Kaczor Tamás polgármester

2. / Mozgókönyvtári normatíva átcsoportosítása
      Előadó: Kaczor Tamás polgármester

3./ 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás iránti pályázathoz határozat hozatala
     Előadó: Kaczor Tamás polgármester

4./ Szociális rendelet módosítása
     Előadó: Kaczor Tamás polgármester

5./ Mezőőri feladatok ellátásról döntés
     Előadó: Kaczor Tamás polgármester

6./ Egyebek

Zárt ülés keretében:

7./ Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről beszámoló
     Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Tásulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi társulás 028/2011. /I.26./ számú határozatát, amelyben a Társulási Megállapodást fogadták el. Ezek után ismertette a változtatásokat, amelyeket a törvényi változások indokoltak. Kérte annak elfogadását.

Hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra tette fel, amelynek alapján egyhangúan /5 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2011. számú határozata

Babosdöbréte község  Önkormányzat Képviselő-Testülete Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartására létrehozott Társulási Megállapodást a melléklet szerint elfogadja.

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatot határidőre juttassa el a társulás részére.

2./ N A P I R E N D

Mozgókönyvtári normatíva átcsoportosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette a mozgókönyvtári és közművelődési normatíva felhasználásával kapcsolatos előterjesztést, amely alapján lehetőség van a 600.000,- Ft normatíva teljes vagy részleges átcsoportosítására iskola, illetve óvodai kiadásokra. Javasolta, hogy ezen összeget teljes egészében mozgókönyvtári és közművelődési célra használja fel az önkormányzat. Kérte a hozzászólásokat.

Vass Mónika szerint a normatíva maradjon teljes egészében a mozgókönyvtári szakfeladaton, mivel mindenképpen kötelező fenntartani azt.

Vas László egyetértett a javaslattal.

Más hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra tette fel, amelynek alapján egyhangúan /5 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének  6/2011. számú határozata

Babosdöbréte község  Önkormányzat Képviselő-Testülete elfogadja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által a település mozgókönyvtári szolgáltató helyére lehívott 2011. évi normatíva átadását a Többcélú Társulás által a település részére az alábbiak szerint:

A település továbbra is vállalja a mozgókönyvtári szolgáltató hely működtetését az ellátó könyvtárak és a település közti szerződésben foglaltaknak megfelelően. Valamint a település vállalja, hogy az ellátó könyvtárak a település könyvtárában ellenőrzést végeznek a szolgáltató hely működésével kapcsolatban.

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a településre jutó 600.000,- Ft normatíva összegéből 600.000,- Ft-ot, azaz Hatszázezer forintot mozgókönyvtári és közművelődési célra használ fel.

A Képviselő-Testület felhatalmazza a polgármestert, és felkéri a jegyzőt, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére a határozat eljuttatásáról 2011. április 30. napjáig gondoskodjon.

Felelős: Kaczor Tamás polgármester
Határidő: 2011. április 30.

3./ N A P I R E N D

2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás iránti pályázathoz határozat hozatala
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette a Zalavíz Rt. megkeresését, amely tartalmazza a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről valamint az egészséges ivóvízzel valló ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló VM renelet tervezetét. Az előzetes számítások szerint Hottó, Böde és Babosdöbréte települések várhatóan bekerülnek a támogatottak körébe. A támogatásnak vannak feltételei, amelyet ismertetett. Ehhez szükséges bizonyos nyilatkozatok aláírása. Kérte, hogy az önkormányzat fogadja el a határozati javaslatot.

Vas László kérdése az volt, hogy az Önkormányzat minden feltételnek megfelel-e, pl. a 60 %-os bekötés megvalósult-e, valamint mi lesz a pályázaton nyert pénzzel?

Fazekas István körjegyző elmondta, hogy az összeget leszámolják a fizetendő díjból.

Vas László javasolta, hogy a határozatban legyen benne, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén adjon a ZALAVÍZ Zrt. tájékoztatást.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést, amelynek  eredményeként egyhangúan /5 igen szavazattal/ a képviselő-testület meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2011. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a Zalavíz Zrt. 2011. évi támogatási igény bejelentését – a csatolt tartalommal – tudomásul vette.

Az önkormányzat kéri, hogy a pályázat kedvező elbírálásáról a Zalavíz Zrt. adjon tájékoztatást.

Határidő:  2011. március 17.
Felelős:     Kaczor Tamás polgármester

4./ N A P I R E N D

Szociális rendelet módosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 13/2088. /XII.31./ számú rendelete nem tartalmazza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő térítési díjat, amely jövedelemtől függetlenül 1.000,- Ft/hó. Javasolta, hogy a fenti rendelet 12. számú mellékletét egészítsék ki ezzel. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést, amelynek  eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazattal/ megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 3/2011. számú rendelete

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 3/2011. számú rendeletét az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 13/2008. /XII.31./ számú rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

5./ N A P I R E N D

Mezőőri feladatok ellátásáról döntés
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy Hottó és Böde községekkel közösen pályáztak 8 órás foglalkoztatásra a Munkaügyi Központnál. Az ellátandó feladatot mezőőri teendőkben határozták meg. Kérte Várszegi János Béla alpolgármester urat, hogy ismertesse az ehhez szükséges tennivalókat.

Várszegi János Béla alpolgármester ismertette a mezőőri szolgálatról szóló 1997.évi CLIX. törvényt, amely tartalmazza a mezőőri tevékenység létesítésének feltételeit. Lehetőség van az államtól egyszeri 300.000,- Ft-os, illetve negyedévente 150.000,- Ft-os támogatás lehívására. Vannak szigorú előírások az alkalmazott eszközökről, pl. jelvény, formaruha stb.  A fenntartás egy részét a tulajdonosok által befizetett mezőőri járulék képezné, amelyet csak úgy lehet beszedni, ha rendeletben van szabályozva. Az előírt  járulékot adók módjára lehetne behajtani.

Vas László kérdése az volt, hogy történt-e számítás arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerül egy mezőőr alkalmazása.

Vass Mónika aggályosnak tartja, hogy két helyről lehet támogatást igényelni egy célra.

Kaczor Tamás javaslata az volt, hogy a körjegyző úr kérjen állásfoglalást az MVH-tól arra vonatkozóan, hogy lehet-e támogatást kérni mezőőri feladatokra két helyről, illetve lehívható-e az egyszeri 300.000,- Ft-os, illetve a negyedévi 150.000,- Ft-os támogatás. Ugyanakkor javasolta, hogy a rendeletet is ki kellene dolgozni és utána lehet dönteni a kérdésben.

Vas László véleménye az, hogy ki kell számolni, hogy mennyibe kerül ez a tevékenység, milyen nagyságú az őrzendő terület és ezek tudatában lehet dönteni ez ügyben. A felvett dolgozónak munkaköri leírás és munkavédelmi oktatás is kell.

Kaczor Tamás polgármester javasolta, hogy április 1-jétől november 30-ig Szűcs Jánost alkalmazza az Önkormányzat mezőőrként. Kérte javaslatát fogadják el.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést, amelynek  eredményeként a képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodó szavazat mellett meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/2011. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete Szűcs Jánost 2011. április 1. napjától 2011. november 30. napjáig mezőőrként alkalmazza.

6./ N A P I R E N D

Egyebek
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a gyepmesteri feladatok ellátására kötött szerződést aláírta, a 2011.évben fizetendő összeg 79.800,- Ft. A községben 3 db építése telek van még, amelyre jelenleg is fizeti az Önkormányzat a ZALAVÍZ Zrt-nél az alapdíjat. Kérni kellene a szolgáltatónál, hogy szüneteltessék a számlázást, amíg a telkek nem kerülnek értékesítésre.

Várszegi János Béla szerint át kellene gondolni a helyi szociális rendeletet is, úgy tudja elő lehet írni a környezet rendbetételét, illetve nem kaphat átmeneti segélyt az, akinek rendezetlen a környezete.

Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző elmondta, hogy egy átfogó módosításra van szükség, mivel több ponton változott a szociális törvény.

Molnár Attila szerint probléma, hogy nincs az önkormányzatnak rendelete a közterület használatra. Kellene foglalkozni ezzel a kérdéssel is.

Kaczor Tamás polgármester kérte, hogy a következő ülésre gondolják át az égetés problémáját is, mivel nem jó az, hogy minden nap lehet hulladékot égetni. A gazdasági program előkészítése folyamatban van, ez kötelező feladat.

A képviselő-testület tagjai megállapodtak abban, hogy LIM-LOM akciót szerveznek 2011. április 20. napján, kérik a körjegyző urat, hogy a lakosság értesítéséről és a ZALA-DEPO Kft. értesítéséről gondoskodjon.

Molnár Attila kérdése az volt, hogy a vegyesboltot üzemeltető PAGODA Bt. rendezte-e az Önkormányzat felé fennálló tartozását?

Fazekas István körjegyző elmondta, hogy a felszólítás ki lett küldve, de határidőben nem érkezett meg az összeg.

Kaczor Tamás javasolta, hogy engedélyezzenek részletfizetést.

Molnár Attila javaslata az volt, hogy fizetési meghagyást kell küldeni a PAGODA Bt-nek.

Vass Mónika és Vas László képviselők is támogatták a javaslatot. A képviselő-testület tagjai megállapodtak abban, hogy fizetési meghagyást tesznek a PAGODA Bt-nek.

Várszegi János Béla alpolgármester szerint aki még nem fizette be a közműfejlesztési hozzájárulást, rá kell terheltetni az ingatlanokra. Kérte, hogy a következő testületi ülésre készítse el a hivatal a nem fizetők jegyzékét.

A következő  7./ napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt.

K.m.f.

Kaczor Tamás polgármester
Fazekas István körjegyző