Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre és a jegyzőkönyv vezetőjére.

Ezek után javaslatot tett a napirendre, amelyek azonosak a meghívóban közöltekkel.

Napirend:

1./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Előadó: Kaczor Tamás  polgármester

2. / Egyebek

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D  Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

 

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy mivel a közös testületi ülésen elfogadták az iskola és a körjegyzőség költségvetését lehetőség van arra, hogy az Önkormányzat költségvetése is elfogadásra kerüljön.

Ezt követően a kiadott anyagot tételesen végigbeszélték, áttanulmányozták melyik tétel mit takar. Szakonyi József pénzügyi csoportvezető válaszolt a feltett kérdésekre, amelyek elsősorban a tételek tartalmára vonatkozott.

Vas László szerint az állami támogatások miatt csökkent a bevételi oldala az önkormányzatnak, ezért javasolja, hogy az alakuló ülésen megállapított tiszteletdíjakat is tárgyalják újra. Készített kimutatást a környező településeken megállapított tiszteletdíjakról, amelynek alapján szerinte a Babosdöbrétén megállapítottak magasak.

Kaczor Tamás polgármester szerint a babosdöbrétei képviselők sokkal többet vállalnak, mint a többi település képviselői. Ő érdemi munkát vár el a képviselőktől, de ennek ellenére egyetért a csökkentéssel. Javasolta, hogy az ő tiszteletdíját 2011. március 01. napjától csökkentsék havi 140.000,- Ft-ra, az alpolgármester tiszteletdíja 63.000,- Ft, a bizottság elnökének tiszteletdíja, 42.000,- Ft, a bizottsági tag képviselő tiszteletdíja 31.500,- Ft, a képviselő tiszteletdíja pedig 27.720,- Ft legyen. A külsős bizottsági tag részére pedig ne állapítsanak meg tiszteletdíjat. Természetesen ennek megfelelően a költségtérítések is csökkennének, mivel a megállapított tiszteletdíjak 20 %-ában lettek megállapítva.

Várszegi János szerint a tiszteletdíjak csökkentésével arányban a munkát is csökkenteni kellene.

Kaczor Tamás polgármester szerint ennek a munkának nem kell megtérülnie, ezt a megválasztásukkal együtt vállalták.

Várszegi János a polgármester tiszteletdíjának csökkentését nem tartja arányosnak az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjával. Javasolta, hogy a polgármester tiszteletdíját is csökkentsék 30 %-kal. Szerinte korábban a főállású polgármester bére elvitte a falu pénzének nagy pénzét, mégsem okozott gondot.

Molnár Attila a polgármester tiszteletdíját 130.000,- Ft-ban javasolta megállapítani.

Várszegi János véleménye az, hogy az alakuló ülésen megállapított %-os arányokhoz tartsák magukat a csökkentés tekintetében is.

Vas László javasolta, hogy a polgármester tiszteletdíja 2011. március 1. napjától 130.000,- Ft, az alpolgármester tiszteletdíja 60.000,- Ft, a bizottság elnöke képviselő tiszteletdíja 40.000,- Ft, a bizottsági tag képviselő tiszteletdíja 25.000,- Ft, a nem bizottsági tag képviselő tiszteletdíja 20.000,- Ft legyen, a polgármester és az alpolgármester költségtérítése pedig a megállapított összeg 20 %-a legyen. A külsős bizottsági tag részére javasolta a megállapított összeg eltörlését, vagyis azt, hogy ne állapítsanak 2011. március 01. napjától tiszteletdíjat. Javasolta ezen összegek elfogadását.

Először a polgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szavazott a képviselő-testület. A javaslat a következő volt: A polgármester tiszteletdíja 2011. március 1. napjától 130.000,- Ft, költségtérítése pedig ennek 20 %-a, azaz 26.000,- Ft legyen.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének  1/2011. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete Kaczor Tamás polgármester tiszteletdíját 2011. március 01. napjától 130.000,- Ft-ban, a költségtérítését 2011. március 01. napjától 26.000,- Ft-ban állapítja meg.

 

Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző elmondta, hogy az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről, valamint a képviselők tiszteletdíjáról a 8/2010. /X.03./ számú rendelet rendelkezik, amelyet az elhangzottak alapján módosítani lehet. A rendelet módosításához minősített többség kell.

Kaczor Tamás javasolta, hogy Vas László által tett javaslatról szavazzanak. A javaslat a következő volt: az alpolgármester tiszteletdíja 2011. március 01. napjától  60.000,- Ft, a bizottsági elnök képviselő tiszteletdíja 40.000,- Ft, a bizottsági tag képviselő tiszteletdíja 25.000,- Ft, a nem bizottsági tag képviselő tiszteletdíja 20.000,- Ft legyen. A bizottság nem képviselő /külsős/ tagja részére tiszteletdíjat nem állapítanak meg. Az alpolgármester költségtérítése a megállapított tiszteletdíj 20 %-a, azaz 12.000,- Ft.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazattal/ megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének  1/2011. számú rendelete

a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

 

Kaczor Tamás polgármester a költségvetés tárgyalása során javasolta, hogy a falugondnok étkezési utalványa 2011. január 01. napjától 14.0000,- Ft legyen, ugyanakkor az egészségbiztosítási pénztár hozzájárulást, amely havi 5.000,- Ft összegű ne fizessék tovább. Ezt javaslatát azzal indokolja, hogy a  költségeket mindenképpen csökkenteni kell.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének  2/2011. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 2011. január 1-jétől 14.000,- Ft/hó étkezési utalványt állapít meg, az előző évben megállapított egészségpénztári hozzájárulásban 2011. január 1. napjától nem részesíti.

 

Vas László kérdése az volt, hogy az utalványozás hogyan történik a kifizetések előtt.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy ő mindig ellenőrzi a számlák jogosságát és azt aláírásával igazolja a kifizetés előtt.

Szakonyi József pénzügyi csoportvezető tájékoztatásul elmondta, hogy kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési szabályzat alapján teljesítik a kifizetéseket.

Vas László fontosnak tartja, hogy a kintlévőségek be legyenek hajtva, amennyiben nem vezet eredményre akkor jelzálogjogot kell bejegyeztetni az ingatlanra.

 

A következőkben a rendelettervezet előirányzat-felhasználási ütemtervét és pénzellátási tervét tanulmányozták, értelmezték.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az előző módosítások alapján átdolgozott rendelettervezetet, amelynek eredményeként egyhangúan /4 igen szavazattal/  megalkotta a következő rendeletét.

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 2/2011. számú rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

2./ N A P I R E N D

Egyebek

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

 

Kaczor Tamás polgármester javasolta megtárgyalni a következő témákat.

1./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont fenntartására kötött társulásból történő kiválás

2./ Körjegyzőség fenntartására kötött megállapodás felülvizsgálata, Körjegyzőségből történő kiválás

3./ Egyéb bejelentések

1./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont fenntartására kötött társulásból történő kiválás

Kaczor Tamás polgármester áttanulmányozta a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont fenntartására kötött társulási megállapodást és arra a megállapításra jutott, hogy ez a társult Önkormányzatok közül a székhely településnek kedvező, a csatlakozó kis önkormányzatoknak egyértelműen hátrányos. Annak ellenére, hogy elfogadták az intézmény idei költségvetését a témát nem lehet a napirendről levenni, mindenképpen szükséges a megállapodás felülvizsgálata. Azt látja, hogy egészen addig nem történik ezen a téren változás, amíg nem kötnek más társulási megállapodást. Nem akarnak kilépni, hanem új alapokra kell helyezni a megállapodást, ezért javasolja, hogy mondják azt fel. Úgy tudja, hogy Hottó Község Önkormányzata ezzel a felmondással egyetért.

Javasolta, hogy az iskola fenntartására kötött társulásból lépjenek ki 2011. december 31-ig határidővel abban az esetben, amelyben az ideig nem tudnak új társulási megállapodást kötni az intézményre. Indokként elmondta, hogy a jelenlegi társulási megállapodás nagyon laza, gazdálkodási, finanszírozási és irányítási problémát vet fel, szerinte 1 személyre vannak írva, nevezetesen a Teskándi polgármesterre gondol. Szerinte minden polgármestert egyenrangúnak kell tekinteni.

Megfogalmazta a határozat javaslatot: Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont fenntartására kötött társulási megállapodást 2011. december 31-i határidővel felmondja abban az esetben, amennyiben az ideig a fenntartó települések önkormányzataival nem köt újabb társulási megállapodást.

Más hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra tette fel, amelynek alapján egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 3/2011. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont fenntartására kötött társulási megállapodást 2011. december 31-i határidővel felmondja abban az esetben, amennyiben az ideig a fenntartó települések önkormányzataival nem köt újabb társulási megállapodást.

2./ A Körjegyzőség fenntartására kötött megállapodás felülvizsgálata, Körjegyzőségből történő kiválás

 

Kaczor Tamás polgármester javasolta a Körjegyzőség fenntartására kötött megállapodás újratárgyalását is. Problémaként ugyanazt adta elő, mint a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpontnál történő megállapodásnál.

Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző ismertette a kiválásra vonatkozó törvényi rendelkezést, amely után Kaczor Tamás polgármester javasolta a következő határozat elfogadását: Babosdöbréte Község  Önkormányzat Képviselő-Testülete Teskánd,  Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde, Hottó Községek Körjegyzőségének kötött társulásából 2012. január 1-jei nappal kilép, amennyiben a fenntartó önkormányzatokkal az intézmény fenntartására 2011. június 20-ig új társulási megállapodást nem tud kötni.

Más hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra tette fel, amelynek alapján egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 4/2011. számú határozata

Babosdöbréte község  Önkormányzat Képviselő-Testülete Teskánd,  Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde, Hottó Községek Körjegyzőségének fenntartására kötött társulásából  2012. január 1-jei nappal kilép, amennyiben a fenntartó önkormányzatokkal az intézmény fenntartására 2011. június 20-ig új társulási megállapodást nem tud kötni.

 

3./ Egyéb bejelentések

 

Kaczor Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a vegyesbolt tekintetében az üzemeltető váltás megtörtént, a bérleti szerződés aláírásra került. A számítógép fejlesztésre,  valamint a falunapi rendezvényre a pályázat be lett nyújtva.

Molnár Attila szerint jó lenne valamilyen módon pályázni az épület felújítására is, figyelni fogja a lehetőségeket. Babosdöbréte bel- és külterületi digitális térképe meg lett rendelve. Felvezeti rá az önkormányzati tulajdonokat. Ezt minden képviselő meg fogja kapni.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 21,30 órakor bezárta.

 

K.m.f.

Kaczor Tamás                                           Gothárdné Baumgartner Anikó

polgármester                                                            aljegyző