Ezek után javaslatot tett a napirendre.

Napirend:
1./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
2./Viziközmű szolgáltatás 2011. évi díjának megállapítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
3./Szemétszállítás 2011. évi díjának megállapítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
4./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásba delegálás
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
5./ Zalaegeszeg és Térsége Kistérségi Társulásba delegálás
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
6./ Egyebek

Zárt ülés keretében:
7./ Polgármesteri átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.


1./ N A P I R E N D

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta. Tájékoztatta a képviselőket, hogy ez nem a jövő évi költségvetés, csak egy előzetes tervezés. Biztosan lesznek még változások, amelyeket egyelőre még nem lehet tudni, ez a koncepció a 2010. évre ráépített tervezés. Az iparűzési adó előre nehezen tervezhető, behajtásával kapcsolatban folyamatosan történik intézkedés. A költségvetés tárgyalását több egyeztetés fogja megelőzni, amelyen el fogják dönteni, hogy melyek azok a konkrét célok, amelyeket meg kívánnak valósítani. Kérte tegyék fel kérdéseiket a napirenddel kapcsolatban.

Molnár Attila Dezső szerint a kiadásokat felül kellene tervezni, így biztosan marad fejlesztésre.

Vas László kérdése az volt, hogy a személyi kiadásoknál terveztek-e közmunkásokkal.

Kaczor Tamás polgármester válasza az volt, hogy a foglalkoztatás a Munkaügyi Központon keresztül fog történni.

Vass Mónika tájékoztatta képviselőtársait arról, hogy van két pályázat amelyet érdemes lenne megnézni. Az egyik a falu megújításra, a másik informatikai fejlesztésre vonatkozik.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 52/2010. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját – mint a költségvetés kidolgozásának alapján – az alábbiak szerint elfogadja.


A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli –egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. A tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a likviditás biztosítására kell fordítani.

A 2011. évi költségvetésbe be kell építeni a 2010. költségvetési év során vállalt, a 2011. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket.

Minden intézménynél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.

A költségvetési keret összege, csak a jogszabályi előírásokból eredő kifizetési kötelezettségekkel, valamint a támogatásokkal fedezett kiadásokkal léphető, illetve tervezhető túl. Ezt a költségvetés tervezésekor részletesen, külön minden intézménynek indokolnia kell.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi költségek többletkiadásainak fedezetére 100 e Ft tartalékot kell képezni.

Felhalmozási célú bevételek csak felhalmozási kiadásokra fordíthatók.

Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a szigorú végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.


A Képviselő-Testület utasítja a körjegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi költségvetési egyeztető tárgyalások lebonyolításáról.

Felelős: Kaczor Tamás polgármester
Fazekas István körjegyző
Határidő: 2011. január 31.

2./ N A P I R E N D

Viziközmű szolgáltatás 2011. évi díjának megállapítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette a ZALAVÍZ ZRT. levelét, amelyben javaslatot tett a 2011. évi víz- és csatornadíjak mértékére. Javasolta a benne szereplő díjak elfogadását azzal a módosítással, hogy a fogyasztásfüggő csatornadíj 508,- Ft helyett 520 Ft legyen és a különbözet a díjba beépített használati díjba számítson be. A 2011. évi fejlesztési tervekre vonatkozó 3. számú mellékleten szereplő Teskándi fejlesztést nem javasolja elfogadni. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazattal/ megalkotta a következő rendeletét:


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 11/2010. számú rendelete

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 11/2010. /XII.16./ számú rendeletét a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 10/2004. /XII.30./ számú rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

3./ N A P I R E N D

Szemétszállítás 2011. évi díjának megállapítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette a ZALA-DEPO KFT. levelét, amelyben javaslatot tett a 2011.évben fizetendő díjakra. A Kft. a díjemelésre vonatkozóan két variációt dolgozott ki. Javasolta, hogy 2011. január l-jétől a szemétszállítás díjába építsék be az ISPA díjának 50 %-át a 3,8 %-os infláción felül. Ennek megfelelően az 50 literes edény ürítési díja 226,- Ft +ÁFA, a 120 literes edény ürítési díja 332,- Ft + ÁFA, a 240 literes edény ürítési díja 621,- Ft + ÁFA lenne. Ezen kívül a LIM-LOM gyűjtés díja 3.187 Ft/M3 +ÁFA. Kérte a hozzászólásokat.

Vas László véleménye az volt, hogy az ISPA díjának 100 %-át építsék be a használati díjba. Ez a lakosságnak nem jelentene nagy terhet, ugyanakkor az Önkormányzatnak ezen tétel nagy összeg, és megmaradna fejlesztésre.

A javaslattal a képviselő-testület tagjai egyetértettek, mely szerint az ISPA díj 100 %-a beépítésre kerüljön a lakossági díjba.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra került sor , amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazat mellett/ meghozta a következő határozatát:


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 53/2010. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a lakossági hulladékszállítási díjat 2011. január 1. napjától az alábbiak szerint fogadja el:
50 literes edény esetében 238 Ft +ÁFA
120 literes edény esetében349 Ft + ÁFA
240 literes edény esetében 652 Ft + ÁFA
LIM-LOM gyűjtés díja3.187 Ft/m3 + ÁFA

Utasítja a körjegyzőt, hogy a hozott döntésről a ZALA-DEPO Kft-t értesítse.

Kaczor Tamás polgármester a napirendhez kapcsolódóan elmondta, hogy a lakossági hulladékszállítás díjának felét ez idáig az önkormányzat fizette negyedévente, valamint az ISPA használati díjat is. A környező településeken a lakossági hulladékszállítást a fogyasztó fizeti, ezért javasolta, hogy Babosdöbréte községben is 2011. január 1-jétől terheljék át a lakosságra teljes egészében. Kérte a hozzászólásokat.

Az elmondottakkal a képviselő-testület tagjai egyetértettek. A hulladékszállítási díj átterhelése a lakosságra kérdést tette fel szavazásra a polgármester. A szavazás eredményeként egyhangúan /4 igen szavazattal/ a következő határozatot hozta a testület:


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 54/2010. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 2011. január 1-jétől a lakossági hulladékszállítási díjat 100 %-ban átterheli a lakosságra. Az ingatlanok tulajdonosaival a ZALA-DEPO Kft. az egyedi szerződést módosítja.

4./ N A P I R E N D

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásba delegálás
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás által küldött levelet, amelyben kérik, hogy a polgármester helyettesítésére válasszanak képviselőt, aki akadályoztatása esetén teljes jogkörrel képviseli. Javasolta, hogy a delegált személy Molnár Attila Dezső legyen.

Molnár Attila Dezső a felkérést elfogadta.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan / 4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 55/2010. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete visszavonásig meghatalmazza Molnár Attila Dezső képviselőt, hogy a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén a polgármestert akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítse.

5./ N A P I R E N D

Zalaegerszeg és Térsége Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába delegálás
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette Zalaegerszeg és Térsége Kistérségi Társulás által küldött levelet, amelyben kérik, hogy a polgármester helyettesítésére válasszanak képviselőt, aki akadályoztatása esetén teljes jogkörrel képviseli. Javasolta, hogy a delegált személy Vass Mónika legyen.
Vass Mónika a felkérést elfogadta.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan / 4 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 56/2010. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete visszavonásig meghatalmazza Vass Mónika képviselőt, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ülésén a polgármestert akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítse.

6./ N A P I R E N D

Egyebek
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere levélben megkereste, hogy pályázatot szeretnének benyújtani a Tűzoltóság eszközbeszerzésére. Ennek önrésze kb. 10 millió Ft lenne. Babosdöbréte község Önkormányzatát az önrészből a jelenlegi kimutatás szerint 53.838,- Ft terhelné. Kérték, hogy tárgyalja meg a testület milyen mértékben járulna hozzá a pályázati önrészhez. Javasolta, hogy ezen kérelemmel akkor foglalkozzon a testület, amikor már a konkrét számok ismertek.

A javaslattal a képviselő-testület tagjai egyetértettek.

A következő 7./ napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt.

K.m.f.

Kaczor Tamás polgármester
Fazekas István körjegyző