Ezek után javaslatot tett a napirendre.

Napirend:

1./ Az Önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

2./Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. /II.16./ számú rendelet módosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

3./A falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

4/ Babosdöbréte Község Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

5./Társulási Tanácsba delegálás
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

6./ Babosdöbréte kishegy villamos energia ellátásának bővítése
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

7./ Egyebek

Zárt ülés keretében:

8./ Polgármesteri átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

9./ BURSA Hungarica ösztöndíjpályázatokról döntés
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

10./ Ápolási díj felülvizsgálata
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D
Az Önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta. Kérte tegyék fel kérdéseiket a napirenddel kapcsolatban.

Szakonyi József pénzügyi csoportvezető elkészítette Vas László képviselő által előre feltett kérdéseire adott válaszokat, amelyet a jelenlévők kézhez kaptak.

Vas László kérdése az volt, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy a tervezett iparűzési adó befolyik.

Szakonyi József elmondta, hogy az iparűzési adó tekintetében bizonytalanság van, nem lehet pontosan tudni, hogy hogyan folyik be. December 20-án fog kiderülni, hogy pontosan hogyan áll az önkormányzat.

Molnár Attila szerint a következő évben fontos tudni, hogy mi az amiből gazdálkodhat az önkormányzat. Ehhez azonban szükséges tudni a pontos bevételi forrásokat és azokat a kötelező kiadásokat, amelyeket mindenképpen szükséges kifizetni.

Kaczor Tamás szerint a szennyvízberuházás folytán lévő hátralékok behajtása fontos, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek be legyenek hajtva.

Vas László véleménye az, hogy már látszik, hogy nem fog hiánnyal zárni az önkormányzat, de sajnos fejlesztés sem volt.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 45/2010. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az Önkormányzat 3/4 éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékelt írásos előterjesztés szerint elfogadja.

2./ N A P I R E N D
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. /II.16./ számú rendelet módosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy írásos előterjesztés készült a napirenddel kapcsolatban. Kérdése az volt, hogy a dologi kiadások miért növekedtek meg.

Szakonyi József válaszul elmondta, hogy a közmunkaprogram miatt emelkedett meg. A 6. számú melléklet részletesen bemutatja a tényleges kiadásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2010. számú rendelete

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2010. számú rendeletét az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. /II.16./ számú rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

3./ N A P I R E N D
A falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette a rendelet tervezetét. Elmondta, hogy a falugondnoki szolgáltatással kapcsolatosan ellenőrzés volt, ahol nem találtak hiányosságokat. Észrevételként azt jegyezték meg, hogy a falugondnok helyettesítése nincs megoldva. A rendelet is idejét múlt, ezért átdolgozásra került. Probléma az is, hogy a falugondnok az összes évi szabadságát nem tudta kivenni, ez is megoldásra vár. Javasolta, hogy ebben az évben a településőr és a közcélú foglalkoztatott együtt helyettesítsék. Sajnos a helyettesítésnél csak az alapfeladatokat tudják megoldani. Megoldás lenne az is, hogy másik társtelepülések falugondnokaival helyettesítenék egymást, csak ilyenkor a saját faluban ellátandó feladatok ellátása veszélybe kerül.

Várszegi János szerint a településőrnek is van még szabadsága, azt is ki kell adni, mivel a szerződése december 31-én lejár.

Vass Mónika felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenőrzéseknél kérik az ellátottakkal kötött megállapodásokat, ezért azokat folyamatosan vezetni kell.

Molnár Attila nem ért egyet a falugondnok falugyűlésen történő kinevezésével.

Kaczor Tamás jónak tartja a lakosság bevonását a falugondnok személyének kiválasztásánál.

Várszegi János szerint a falu nem tud felelősséget vállalni, csak az önkormányzat.

Molnár Attila véleménye az, hogy a falugondnoki rendeletet és a szakmai programot évente többször kellene módosítani.

Kaczor Tamás elmondta, hogy amennyiben szükséges módosítani fogják a rendeletet.

Molnár Attila szerint az ellátottak köréből ki kellene zárni azt is, aki agresszív magatartást tanusít és bele kellene venni a rendeletbe azt is, hogy a falugondnok köteles munkáját a kresz betartásával végezni. Javasolja kivenni a falugondnok munkaköréből a választás alkalmával történő szállítást is.

Kaczor Tamás a rendelet és a szakmai program tervezetet jónak, jól kidolgozottnak tartja, egyetért azzal, hogy a választásnapi szállítást vegyék ki a rendeletből. Ugyanakkor Molnár Attila által elmondott változtatásokat nem tartja szükségesnek.

A képviselő-testület tagjainak többsége egyetértett a polgármester által elmondottakkal.

Molnár Attila kérte, hogy a falugondnoki rendelet mellékleteként szereplő szakmai program tartalmazza a falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó bevételeket és kiadásokat is.

Várszegi János kérdése az volt, hogy a rámi és kökényesmindszenti gyerekeket miért nem szállítja a falugondnoki busz.

Kaczor Tamás szerint megbízási szerződést kell velük kötni és ők is ugyanúgy igénybe vehetik a szolgáltatást.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazat mellett megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2010. számú rendelete

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2010. számú rendeletét a falugondnoki szolgáltatásról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ N A P I R E N D
Babosdöbréte Község Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette a belső ellenőr által készített ellenőrzés tervet, amely a jegyzőkönyv melléklete. Kérte a hozzászólásokat.

Molnár Attila nem értette, hogy mi alapján döntsenek, hiszen a kézhez kapott anyag egy érthetetlen, összeollózott anyag.

Várszegi János aggályosnak tartotta, hogy a belső ellenőrzést olyan személy végzi, aki nem végezhetne ezeknél az önkormányzatoknál ilyen jellegű munkát. A belső ellenőr személye és a körjegyző személye összeférhetetlen.

Vas László véleménye is az, hogy ezt nem lehet megengedni, összeférhetetlen. Javaslata az, hogy végezze más személy a belső ellenőrzést.

Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző elmondta, hogy a belső ellenőrzés kötelező feladat, amelynek elvégzéséért a körjegyző felelős. Az önkormányzat ezen feladat elvégzésére a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással kötött ellátási szerződést. A belső ellenőr személyére a Társulás közbeszerzést írt ki, amely állásra a jelenlegi belső ellenőr pályázatát tartották megfelelőnek. A belső ellenőr munkáját is ellenőrzik magasabb szinten.

Kaczor Tamás szerint is támadási felület lehet a belső ellenőr személye, ha van rá lehetőség végezze más a belső ellenőrzést.

Molnár Attila szeretné látni az eddig elvégzett munka eredményét, mi alapján készült az előterjesztés, milyen megállapítások születtek és mi alapján lett kiválasztva az, hogy 2011. évben mit ellenőriz.

Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző elmondta, hogy a végzett ellenőrzésről a következő év elején számol be, most a tervezett ellenőrzésről kell döntenie a képviselő-testületnek november 15. napjáig.

Vas László javasolta, hogy a belső ellenőrzési tervet fogadják el úgy, hogy előzetes hozzájárulást kell kérni a belső ellenőr személyét illetően a képviselő-testülettől az ellenőrzést végző szervnek az ellenőrzés megkezdése előtt.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 46/2010. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet elfogadja azzal a kitétellel, hogy a belső ellenőrzést végző szervnek előzetes hozzájárulását kell kérnie az önkormányzattól az ellenőrzést végző személyre vonatkozóan az ellenőrzés megkezdése előtt.

5./ N A P I R E N D
Társulási Tanácsba delegálás
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíz-tisztítótelep fejlesztésére létrehozott társulás elnöke által írt levelet, melyben kérik, hogy a képviselő-testület nevezze meg azt a személyt aki képviselni fogja az önkormányzatot a Társulási Tanácsban. Javasolta, hogy ezen személy Vas László legyen.

Vas László a felkérést elfogadta.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag / 5 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 47/2010. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott Társulási Tanácsba Vas László képviselőt delegálja.

6./ N A P I R E N D
Babosdöbréte Kishegy villamos energia ellátásának bővítése
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette a kishegyi lakosok által írt levelet, amelyben kérik, hogy az önkormányzat biztosítsa a közvilágítást. Szerinte az előző ciklus képviselő-testülete által tett ígéret felelőtlen volt, hiszen nem volt meg az anyagi fedezete. Az idei év költségvetésében sincs betervezve ezen fejlesztés. Sajnos pályázat nélkül nem tudják megvalósítani, figyelni fogják a pályázati kiírásokat és amennyiben lesz lehetőség rá vissza fognak térni a kérdésre. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag / 5 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 48/2010. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a kishegyi lakóingatlanokhoz tartozó közvilágítás ügyében úgy határoz, hogy az idei év költségvetéséből a beruházást nem tudja megvalósítani. Pályázati kiírásokat figyeli és amennyiben lesz olyan pályázat, amelynek keretében ez megvalósítható akkor a képviselő-testület újratárgyalja a kérelmet.

7./ N A P I R E N D
Egyebek
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette a képviselő-testület tagjait arról, hogy a télapó ünnepély szervezése hol tart.
A meghívó elkészült, amelyet megtekintettek, ezek után a műsor részleteiről beszélgettek.

A következő 8., 9., és 10. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt.

K.m.f. Kaczor Tamás polgármester
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző