és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre és a jegyzőkönyv vezetőjére.
A jegyzőkönyv vezetésével kapcsolatban kérdezte, hogy van-e lehetőség jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölésére.

Fazekas István körjegyző elmondta, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása után van lehetőség erre.

Várszegi János javasolta, hogy diktafon legyen vásárolva és erre kerüljön felvételre az ülés anyaga.

Kaczor Tamás polgármester szerint erre van lehetőség.

A javaslattal a képviselő-1testület tagjai egyetértettek.

Ezek után javaslatot tett a napirendre.

Napirend:
1./ Aktuális feladatok
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.

A képviselőtestület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D Aktuális feladatok

a./ Babosdöbréte Kőhegy villamos energia ellátása

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy több alkalommal megkeresték Babosdöbréte Kőhegyen lakók, hogy biztosítsa az önkormányzat a közvilágítást. A közvilágítás fejlesztésére a hivatalban árajánlatot kértek, amelyet a SÁMAVILL Kft. képviseletében Sándorffy György adott. Az árajánlat szerint a fejlesztést 716.883,- Ft + ÁFA összegért tudná megvalósítani. A fejlesztés mindenképpen szükséges. Úgy tudja, hogy van pályázat kiírva az ilyen jellegű beruházásokra. Kérte Molnár Attila képviselőtársa segítségét abban, hogy nézzen utána van-e lehetőség pályázat benyújtására.

Molnár Attila elmondta, hogy van egy ismerőse, aki ilyennel foglalkozik, megpróbál segíteni.

Vas László is felajánlotta a segítségét. Meg szeretné nézni a pályázattal kapcsolatban kapott levelet és a kapott árajánlatot.

A képviselőtestület tagjai egyetértettek abban, hogy bővebb információt szereznek a pályázatokkal kapcsolatban és a következő ülésen visszatérnek a fejlesztésre.

b./ Közcélú foglalkoztatás

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy Kocsis István és Németh István közcélú foglalkoztatott munkaszerződése 2010. október 31-én lejár. Pers Tiborné és Németh Gyuláné közcélú foglalkoztatása 2010. december 31-én jár le.

Vass Mónika kérdése az, hogy Kocsis Istvánnak és Németh Istvánnak meg van-e a 200 nap foglalkoztatása.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy azt a tájékoztatást kapta, hogy meg van a 200 nap foglalkoztatása, ezért a Munkaügyi Központhoz fordulhatnak. Kocsis Istvánnak van még 3 nap szabadsága, Németh Istvánnak pedig 8 nap szabadsága. A választás hetében nem dolgoztak, ezért ezekre a napokra ki lehetne írni a meglévő szabadságukat. Amennyiben nem tudják igénybe venni, akkor a fennmaradó napokra járó bért ki kell fizetni. Az esős napokon is volt, amikor nem dolgoztak. A munkahelyen megjelentek ezért ez nem szabadság. A munkát az önkormányzatnak kell biztosítani.

Várszegi János ismertette a közelmúltban végzett munkájukat. A Kökényesmindszenti utat kiszélesítették, a faágakat levágták, mivel az autók nem tudtak rendesen közlekedni. Utána a temetőben kezdték el a munkát, amellyel végeztek is. Kökényesmindszenten és Rámban a temetőben nem kell munkát végezni, mivel nem nagy a fű. Elszállították a konténerből a szemetet és a növényi hulladékot is, amely 21 q volt. Németh István problémaként említette, hogy neki szerinte nincs meg a 200 napja. Becsületesen, dolgoztak, dicséret illeti őket. Mindenképpen jó dolog a foglalkoztatásuk, mivel az önkormányzatnak is csak 5 %-ot kell fizetni és a dolgozó is több pénzt kap, mintha csak rendelkezésre állási támogatást kapna. Télen is lenne munka, pl. hó eltakarítás, idősek segítése…stb.

Vass Mónika ismertette a foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezéseket, mely szerint ha a 200 nap foglalkoztatás megvan visszakerül a Munkaügyi Központ rendszerébe, ahonnan ellátást kap. Majd ha ezt is kimerítette esetleg visszakerülhet az önkormányzathoz.

Kaczor Tamás polgármester kérdése az volt, hogy ha visszakerül újra lehet-e alkalmazni.

Vas László kérdezte, hogy nincs-e más személy, akit alkalmazni lehet.

Fazekas István körjegyző elmondta, hogy újra lehet alkalmazni, amennyiben a feltételeknek megfelel. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők névsorát folyamatosan közlik a polgármester úrral, aki előzetesen eldönti, hogy testület elé viszi- e a foglalkoztatását.

Várszegi János : idősek gondozására van-e lehetőség a közfoglalkoztatás keretében.

Fazekas István körjegyző: igen.

Várszegi János megjegyezte, hogy szólt neki Németh István, hogy munkába motorral jár és nem kap utiköltséget.

Kaczor Tamás polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a múlt héten írta alá az ehhez szükséges papírokat.

Várszegi János megkérdezte, hogy tudnak-e olyan területről az illetékességi területen, amelyet rendbe kellene tenni. Akinek ilyenről tudomása van kéri, hogy jelezze felé.

Vass Mónika szerint lehet, hogy megszűnik január l-je után ez a rendszer.

c./ Bérleti szerződések

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy jelenleg két helyiség után fizetnek bérleti díjat. Az egyik az élelmiszerbolt, a másik az italbolt. Az élelmiszerbolt bérleti díja 20.000,- Ft/hó, az italbolt bérleti díja 10.000,- Ft/hó havonta. A rezsit mindként esetben a bérleti díjon felül kell fizetni, amely továbbszámlázásra kerül a vállalkozó felé. Megkérte a körjegyző urat, hogy ismertesse a bérleti szerződés tervezetének lényegét.

Fazekas István körjegyző ismertette a bérleti szerződés lényeges pontjait.

Várszegi János véleménye az, hogy az italboltban is van annyi nyereség, mint az élelmiszerboltban, ezért javasolta, hogy az italbolt bérleti díja is 20.000,- Ft legyen 2010. november 1-jétől.

Vas László kérdezte, hogy a két helyiség között hány m2 a különbség.

Várszegi János szerint a forgalom meghatározóbb, mivel nem négyzetméterre van megállapítva a bérleti díj.

Kaczor Tamás tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy az italbolt 70 m2, az élelmiszerbolt esetében pedig helyiségek vannak feltüntetve a bérleti szerződésben. Javasolta, hogy mindként vállalkozó fizessen 2010. november 1-jétől 2011. december 31-ig havi 20.000,- Ft összeget. Ezen felül kerüljön továbbszámlázásra a rezsiköltség a tényleges fogyasztás alapján.
Először az italbolt bérleti díjának megállapítását tette fel szavazásra.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag /5 igen szavazattal/ a következő határozatot hozta:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2010. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Italbolt bérleti díját 2010. november 1. napjától 2011. december 31. napjáig 20.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. A bérlő a rezsi költséget /víz, gáz, villany/ a tényleges fogyasztás alapján továbbszámlázás után fizeti a bérleti díjon felül.

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.

A következőkben az élelmiszerbolt bérleti díjának megállapítását tette fel szavazásra az elhangzott javaslat alapján.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag /5 igen szavazattal/ a következő határozatot hozta:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 42/2010. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Élelmiszerbolt bérleti díját 2010. november 1. napjától 2011. december 31. napjáig 20.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. A bérlő a rezsi költséget /víz, gáz, villany/ a tényleges fogyasztás alapján továbbszámlázás után fizeti a bérleti díjon felül.

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.

d./ Kastély épületébe vásárolt gázkazán cseréje

Várszegi János elmondta, hogy van egy kifizetetlen számla, amely egy gázkazán vásárlásáról van kiállítva és értéke 176.250,- Ft. A hivatalban utánanézett és nincs meg a garanciajegye. Nem érti, hogy egy új kazánnak miért nincs garanciajegye.

Kaczor Tamás polgármester megjegyezte, hogy ez a csere nem volt benne a költségvetésben. Ő sem látott erről semmiféle megrendelőt, nem tudja, hogy ki rendelte meg és ki épített be. A számla pedig itt van.

Vass Mónika szerint meg kell keresni a céget és tisztázni kell a megrendelés körülményeit.

Molnár Attila szerint, ha a garanciajegy meg lesz ki lehet fizetni a számlát.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy Kis János volt polgármester rendelte meg a kazánt, mivel jelezte neki az italbolt bérlője, hogy elromlott. Sajnos a hatáskörét túllépte, mivel egyedül csak 100.000,- Ft összeghatárig dönthetett volna. De a megrendelés szükségszerű volt, mivel nem lehetett fűteni.

Fazekas István körjegyző tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a hivatalban lévő műszaki ügyekkel foglalkozó kolléga utána fog járni a kazán megrendelésének, beszerelésének körülményeiről és elkéri a garanciajegyet is.

A javaslattal a képviselőtestület tagjai egyetértettek.

e./ Egyebek

Kaczor Tamás polgármester kérte a jelenlévőket, hogy jelezzék, hogy van-e a faluban olyan fa, amely zavarja a villanyvezetéket.

Molnár Attila szerint az előttük lévő útszakaszon vannak ilyenek.

Fazekas István körjegyző szerint egy falubejáráson ezeket meg lehetne tekinteni, és előzetes bejelentések alapján meg kell rendeli az E-On-nál egy gallytalanítást.

Várszegi János szerint a településőr képzett favágó, neki fizetni sem kellene érte.

Fazekas István körjegyző: ezt az E-On szakemberi ingyen elvégzik, csak be kell jelenteni.

Várszegi János jelezte, hogy 2 telefonoszlop befele dől a Zrínyi utcában, a másik oldalon pedig egy villanyoszloppal is gond van.

Vas László kérdése az volt, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban vannak-e még kintlévőségek.

Fazekas István körjegyző elmondta, hogy folyamatosan folynak a behajtások, most már nem sok kintlévőség van.

Várszegi János szerint akitől egyáltalán nem lehet behajtani, annak rá kell terhelni az ingatlanára.

Vass Mónika a közeljövő aktuális feladatairól, terveiről érdeklődött.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a tervek között szerepel utca névtáblák kihelyezése, karácsonyi rendezvény, mikulás ünnepély. A rendezvények szervezésében kéri a képviselőtársak segítségét. Szeretné, ha a mikulás ünnepély műsorral egybekötve személyes megajándékozás keretében történne.

Vass Mónika véleménye az, hogy meg kellene beszélni az ajándék összegét és az ajándékozottak körét is. Vannak iskolások, akik szívesen adnának műsort, csak meg kell szervezni. Ő szívesen segít a szervezésben és megszervezi azt is, hogy néhány asszony süssön süteményt.

Fazekas István körjegyző javasolta, hogy az érintett szülők kapjanak értesítést az ünnepélyről, és jelezzék vissza a részvételi szándékukat pl. a falugondnoknak.

A képviselő-testület tagjai megegyeztek arról, hogy a csomag értéke 500,- Ft legyen a megajándékozott gyerekek pedig 0-10 év közöttiek legyenek.

Kaczor Tamás polgármester ezek után a karácsonyi ünnepségről beszélt, amelyet mindenképpen karácsonyfa díszítéssel és műsorral kellene megünnepelni. Szeretné ha a rászorult gyermekek és idősek valamilyen ajándékot kapnának, amelyet a képviselők személyesen juttatnának el. Ehhez szükséges összeg fedezésére felajánlotta december havi tiszteletdíját. Vas László és Vass Mónika szintén felajánlotta december havi tiszteletdíját.

Vas László szerint jó lenne, ha a karácsonyfa a szabadban lenne felállítva.

Fazekas István körjegyző javasolta, egy karácsonyvárási ünnepség is jó lenne, ahol teát, forralt bort és apró süteményt lehetne felszolgálni.

Vass Mónika szerint lehetne szervezni a lakosság körében olyant is, hogy a nem használt dolgokat felajánlják olyan személyeknek, akik rászorultak.

Molnár Attila elmondta, hogy a honlap korábban, kis szolgáltatással működött. Ő elvállalta a megszerkesztését, babosdobrete.hu címen megtalálható. Folyamatosan felteszik a nyilvános információkat. Regisztrálni is lehet hírlevélre. Jó lenne, ha a honlap egy üzenő falként működne és szoros kapcsolatban lennének a lakossággal. Évente ennek a költsége 28.000,- Ft volt, amely összegért a falu szinte nem kapott semmit. Javasolta, hogy a helyi vállalkozónak biztosítsanak lehetőséget ingyenesen a bemutatkozásra. A területen kívüli vállalkozók pedig meghatározott díj ellenében hirdethessenek a honlapon.

Úgy gondolja, hogy az elkészített honlapért állapítson meg neki honoráriumot a képviselőtestület egyszeri alkalommal. Természetesen a karbantartást ingyen csinálná. Úgy gondolja, hogy ez az összeg 80.000,- Ft + ÁFA legyen.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy valóban szó volt egy jelképes összegről akkor, amikor képviselőtársa elfogadta a honlap szerkesztését, de a 80.000, - Ft + ÁFA nem jelképes összeg.
Vass Mónika megjegyezte, hogy nem szerencsés mindenért pénzt felvenni, mi lenne, ha mindenki aki valamit csinál a képviselők közül azért pénzt kérne. Nem tartja helyesnek. Ha tudták volna, hogy pénzt kér a képviselőtársa ezért, akkor kellett volna kérni árajánlatot.

Vas László szerint nem célszerű mindenért pénzt felvenni, a lakosság körében úgy jön le, hogy saját magunknak szavazunk meg pénzt.

Kaczor Tamás polgármester javaslata az volt, hogy utána kellene nézni, hogy mennyiért készítik el a honlapokat és ennek tudatában térjenek vissza a következő testületi ülésen.

A javaslattal a képviselők egyetértettek.

Kaczor Tamás polgármester felkérte Molnár Attilát arra, hogy írja össze azokat az anyagokat, amelyek szükségesek az utca névtáblák készítéséhez , valamint az intézményeket, fontosabb helyeket is fel kellene tüntetni. Ennek tudatában kellene megkeresni a vállalkozókat árajánlatért.

Várszegi János szerint köszönőlevelet kellene írni a választópolgároknak, hogy bizalmat szavaztak nekik.

Vas László véleménye az, hogy a karácsonyi ünnepélyen szóban is el lehetne ezt mondani, arra már tudnak bizonyítani. Jó lenne egy hírlevél is a faluban, amelyben le lehetne írni a közelmúlt történéseit és a közeljövő terveit is. A kérdés csak az, hogy ki tudná ezt megszerkeszteni.

Várszegi János felajánlotta a segítségét abban, hogy a volt tanítványai között keres olyan személyt aki elvállalná és értene is hozzá. A matematika tudását felajánlva szeretne segíteni a babosdöbrétei általános és középiskolai tanulóknak. Ehhez azonban szükséges lenne egy fűtött helyiségre.

A képviselőtestület hozzájárult ahhoz, hogy a helyiséget igénybe vegye a matematika oktatáshoz.

Várszegi János jónak tartaná, ha az önkormányzat egy osztrák faluval testvérkapcsolatot alakítana ki először vezetői szinten, majd egyéb területeken is.

Molnár Attila véleménye az, hogy ez a testvérfalu vagy város lehetne szlovén vagy más országbeli is.

Kaczor Tamás polgármester nem zárkózott el az ötlettől, javasolta Várszegi Jánosnak, hogy nézzen utána a lehetőségeknek.

Várszegi János javasolta, hogy a közeljövőben jó lenne klubfoglalkozásokat tartani. Ha lenne színpad, akkor lehetne színjátszó kört is szervezni.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a VÍZMŰ RT. megkereste, hogy Babosdöbréte Önkormányzat tulajdonában van egy átemelő, amely nincs benne a rendszerben, használaton kívül van. Nagylengyel községben szükség lenne rá, át lehetne telepíteni. Kérdése az, hogy meg lehet-e valósítani, a közművagyonból értékesíthet-e az önkormányzat ilyen műtárgyat.

Vas László szeretné látni a kezdeményező levelet. Kérdése az, hogy az UNIÓ-s támogatással megvalósult szennyvízberuházásból el lehet-e idegeníteni a benne lévő vagyontárgyat. Ebben az ügyben megkeresi a VÍZMŰ Rt. vezér igazgatóját és abban az esetben fogja az eladást támogatni, ha írásos nyilatkozatot adnak arra, hogy az elidegenítés nem vonja magával a beruházáshoz kapott UNIÓS támogatás megvonását.

A VÍZMŰ Rt-től érkezett írásos válasz megérkezése után a képviselőtestület újra tárgyalja.

Kaczor Tamás javasolta, hogy a sportpálya karbantartását végző Kis László részére 2010. évre nettó 150.000,- Ft megbízási díjat állapítson meg az önkormányzat. Kis László munkáját lelkiismeretesen, minden hét végén rendszeresen végzi. Kérte a hozzászólásokat.

A javaslattal a képviselőtestület tagjai egyetértettek.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag /5 igen szavazattal/ a következő határozatot hozta:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 43/2010. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete a sportpálya karbantartását végző Kis László Babosdöbréte, Kossuth L. u. 48. szám alatti lakos részére 2010. évre bruttó 150.000,- Ft megbízási díjat állapít meg.

A következő napirendi pontok tárgyalására zárt ülés keretében került sor.

K.m.f.

Kaczor Tamás polgármester
Fazekas István körjegyző