Napirendek:

1./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Orbán László a választási bizottság elnöke
2./ A képviselőtestület eskütétele, megbízólevelek átadása
3./ A polgármester eskütétele a képviselőtestület előtt /megbízólevél átadása
4./ A polgármester programjának ismertetése
5./ A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
6./ SZMSZ módosítás: ügyrendi bizottság választása
7./ Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele
8./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
9./ Képviselők tiszteletdíjának megállapítása
10./ Egyebek

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.

A képviselőtestület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D
A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről

Várszegi János Béla felkérte Orbán Lászlót a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a választás eredményéről.

Orbán László a Választási Bizottság elnöke ismertette a polgármester és az egyéni listás képviselőválasztás eredményét a szavazóköri jegyzőkönyv alapján. Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyenek esküt.

2./ N A P I R E N D
A képviselőtestület eskütétele, megbízólevelek átadása

Orbán László a helyi választási bizottság elnöke az eskütétel szövegét előolvasta, amelyet a képviselők elmondtak és az elmondást követően az erről készült jegyzőkönyvet aláírták. Az eskütételről készült jegyzőkönyv ezen jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

3./ N A P I R E N D
A polgármester eskütétele a képviselőtestület előtt

Orbán László előmondása után a polgármester a képviselőtestület előtt esküt tett, majd az erről készült jegyzőkönyvet aláírta.
Az eskütételről készült jegyzőkönyv 2. számú mellékletként csatolva.

Ezt követően Orbán László átadta a megbízóleveleket a képviselőtestület tagjainak és a polgármesternek és távozott a képviselőtestület üléséről.

4./ N A P I R E N D
A polgármester programjának ismertetése

Kaczor Tamás polgármester a választási programjában közölteket erősítette meg és ismertette a választási programját, amelyek a következők:
utcanév táblák kihelyezése
esztétikus buszvárók építése
modern közösségi sportlétesítmény kialakítása
játszótér megépítése
faluház project elindítása
vezetékes földgáz bevezetése Rám és Kökényesmindszenten
Rám felső részén útburkolat befejezése
hegyi utak kocsival is járhatóbbá tétele, karbantartása
a település szebbé és élhetővé tétele
vállalkozók, gazdasági társaságok betelepítése
programok, összejövetelek megszervezése a faluházban
szociális ellátás kibővítése
helyi vállalkozók megbecsülése
őstermelői fórum, helyi cserepiac létrehozása
fiatal családok letelepedési támogatása
beiskolázási támogatás nyújtása minden évben
kulturális élet fellendítése
karácsonyi ajándékozás a rászorulóknak, időseknek.
Ehhez kérte a képviselőtestület tagjainak együttműködését és segítését.

5./ N A P I R E N D
A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

A polgármester személyes érintettsége okán a napirend előterjesztője Várszegi János Béla korelnök volt. Javasolta, hogy a polgármester tiszteletdíját a képviselőtestület 2010. október 4. napjától 150.000,- Ft-ban állapítsa meg. A korelnök javaslatát azzal indokolta, hogy nagyon sok a tennivaló a faluban, ismeri a polgármester úr tenni akarását és ezért indokoltnak látja a magasabb összegű tiszteletdíj megállapítását. Kérte a hozzászólásokat.

Vas László szerint a polgármester azt ígérte, hogy nem fogad el tiszteletdíjat, lakossági fórumon 19-en voltak akik ezt hallották, hogy kijelentette, hogy társadalmi megbízatásban látja el. Ő ezt úgy értelmezte, hogy ingyen látja el a tevékenységet. Teljes csere volt a képviselőtestületi tagoknál, úgy gondolja, hogy amíg nem bizonyítanak ne is vegyenek fel tiszteletdíjat. Véleménye szerint nem etikus.

Várszegi János Béla tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a polgármester úr elmondta, hogy akkor nem vesz fel tiszteletdíjat, ha az önkormányzat anyagi helyzete nem engedi meg a kifizetést. Ő utána nézett és nem okoz gondot a kifizetés. Egyébként is ez az összeg messze alatta van annak, amikor az előző polgármester főállású volt. A polgármester családjától veszi el az időt, amelyet az önkormányzatra, falura fordít. A polgármester azt ígérte,, hogy társadalmi megbízatásban végzi el feladatát, azaz tiszteletdíjas megbízatásként, nem pedig ahogy eddig volt , főállásban. Hogy mi etikus és mi nem etikus úgy gondolom ezt most nem lenne szerencsés taglalni, mivel a tiszteletdíj felvétele nem etikátlan, ha munka van mögötte. Javasolja a felvetett összeg megállapítását.

Kaczor Tamás szerint a korábbiakban ismertetett programot meg lehet valósítani tiszteletdíj nélkül is. Amit ő ígért a programban azt tartja is. Majd eldönti, hogy a megállapított tiszteletdíjjal mit tesz. Megjegyezte, hogy ha valaki nem kap a munkájáért fizetést, az a munka úgy is van elvégezve, a munka és az idő is pénzbe került. Ennek ellenére el fog gondolkodni a tiszteletdíjának további sorsáról.

Vas László a 2011. évi költségvetés összeállításánál és tárgyalásánál látná célszerűnek a tiszteletdíjakról beszélni, akkor már konkrétan lehetne látni a valós számokat. Javasolta, hogy addig végezzék a munkájukat tiszteletdíj nélkül.

Várszegi János Béla szerint nem szerencsés itt etikáról és tisztességről beszélni. Ha valaki dolgozik és ellenszolgáltatást kap az nem tisztességtelen. Eddig is sokat dolgoztak, napokon át nézték a korábban keletkezett iratokat, rengeteg idejüket felemésztette. De ezt csak így lehet.

Vass Mónika megjegyezte, hogy nem szóltak neki és Vas László képviselőtársának a polgármesteri átadás-átvételről, holott a másik két képviselőtársa jelen volt.

Fazekas István körjegyző ismertette a jogszabályt, mely szerint a polgármester írásban benyújtott kérelmére mellőzhető a tiszteletdíj megállapítása, vagy határon aluli megállapítása.

Várszegi János Béla ismételten kérte szavazzanak arról, hogy a polgármester tiszteletdíja 2010. október 4. napjától 150.000,- Ft legyen.

Szavazásra került sor, a képviselőtestület 3 igen és 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 38/2010. számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kaczor Tamás polgármester tiszteletdíját 2010. október 4. napjától 150.000,- Ft-ban állapítja meg.

Ezek után Várszegi János Béla a polgármester költségtérítésére tett javaslatot, amelyet javasolt 2010. október 4. napjától 30.000,- Ft-ban megállapítani.
Hozzászólás, észrevétel nem volt, szavazásra került sor, a képviselőtestület egyhangúlag /5 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 39/2010. számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kaczor Tamás polgármester költségtérítését 2010. október 4. napjától 30.000,- Ft-ban állapítja meg.

6./ N A P I R E N D
Az SZMSZ módosítása ügyrendi bizottság megválasztása

Kaczor Tamás polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság tagjait a képviselőtestület 2006-ban az előző testület alakuló ülésén választotta meg. Véleménye szerint a bizottság a továbbiakban Ügyrendi, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottságként működjön tovább. A megválasztott személyek ismételten nem kerültek be a képviselőtestületbe, ezért indokolt, hogy a bizottság elnökét és két tagját újra válassza a képviselőtestület. Javaslatot tett személyükre, az Ügyrendi, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat kezelő bizottság elnökének Molnár Attila Dezsőt, tagjainak Vas László képviselőt, további tagjának pedig nem képviselő Adravecz Istvánnét javasolta. Elmondta, hogy Adravecz Istvánné nyilatkozott arról, hogy elfogadja a tisztséget.

Molnár Attila Dezső javasolta, hogy az SZMSZ módosítása több pontban történjen meg, nevezetesen arra vonatkozóan, hogy a polgármester tiszteletdíjas lesz, illetve a képviselőtestület létszáma 5 fő.

Fazekas István körjegyző elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat a közeljövőben teljesen átdolgozásra kerül, amelyet a képviselőtestületnek el kell fogadnia.

Szavazásra került sor, a képviselőtestület egyhangúlag /5 igen szavazat mellett/ megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2010. számú rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2010. számú rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2006./X.06./ számú rendelet módosításáról a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

7./ N A P I R E N D
Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele

Kaczor Tamás polgármester ismertette az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 34. §.-át és javaslatot tett az alpolgármester személyére. Javasolta Várszegi János Bélát alpolgármesternek megválasztani. Javaslatát azzal indokolta, hogy képviselőtársa nyugdíjas, neki van a legtöbb ideje, őt alkalmasnak látja e feladatra és szeretne neki több feladatot átadni. Kérte a hozzászólásokat.

Titkos szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület 4 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatát:


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2010. számú határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének alpolgármestere Várszegi János Béla.

Ezek után Várszegi János Béla a polgármester előolvasása után letette az esküt és aláírta az erről készült jegyzőkönyve.
A jegyzőkönyv ezen jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

8./ N A P I R E N D
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Kaczor Tamás polgármester javasolta, hogy az alpolgármester tiszteletdíja 90.000,- Ft/hónap legyen 2010. október 4. napjától, amelyet az elvégzendő feladat arányában javasol megállapítani. Költségtérítésként pedig 18.000,- Ft-ot javasol megállapítani havonta.

Vas László kérdése az volt, hogy mennyi volt az előző testület tiszteletdíja.

Fazekas István körjegyző elmondta, hogy a polgármester tiszteletdíja 120.000,- Ft volt, költségtérítése 25.000,- Ft volt, az alpolgármester 40.000,- Ft tiszteletdíjat, a bizottság elnöke 30.000,- Ft tiszteletdíjat, a képviselők pedig 22.000,- Ft tiszteletdíjat kaptak.

Vas László elutasítja a javasolt változtatásokat. Ez jóval több mint az előző ciklusban. Véleménye továbbra is az, hogy nagyon magasak a tiszteletdíjak. Legalább az előző ciklusban megállapított összegeket kellene tartani. Ez kb. 2,5 millió Ft többletkiadást jelent az önkormányzatnak.

Várszegi János Béla úgy érzi, hogy ez azért probléma, mert róla van szó. Amikor főállású volt a polgármester az kb. egyedül 6 millió Ft kiadást jelentett az önkormányzatnak , ez pedig jóval kevesebb.

Vas László továbbra is tartja a véleményét, hogy sok a megállapított, illetve megállapítani kívánt tiszteletdíj. Ők akkor nem voltak ott, amikor megállapították az előző testület havi juttatásait.

Molnár Attila Dezső szerint az elmúlt pár évben nem sok minden történt a faluban. Ha valaki tesz valamit, azért több pénz jár, igaz a fizetés előre van megállapítva. Ő támogatja az előterjesztést. Úgy gondolja sok munka vár rájuk, többek között a jövő évi koncepció kapcsán is. Az a kérdés, hogy megelőlegezik-e a munka díját vagy sem.

Kaczor Tamás polgármester egyetért az elmondottakkal, őt nem a pénz vezérli.

Vas László úgy gondolja, hogy etikusabb lenne a megállapított tiszteletdíjakat nem felvenni. Őt nem a pénz vezérli, ő a faluért akar tenni valamit. Nem tud a falu pénzéhez nyúlni, ezzel nem ért egyet.

A képviselőtestület a javasolt tiszteletdíjat 3 igen és 2 nem szavazat mellett elfogadta , és megalkotta az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2010. számú rendeletét.

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2010. számú rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2010. számú rendeletét az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.

9./ N A P I R E N D
Képviselők tiszteletdíjának megállapítása

Kaczor Tamás polgármester javasolta, hogy a képviselők tiszteletdíja 39.600,- Ft/hónap, a bizottság elnökének 60.000,- Ft/hónap, képviselő tagjának 45.000,- Ft/hónap, a nem képviselő tagnak pedig 18.000,- Ft legyen 2010. október 4. napjától.

Vas László megjegyezte, hogy minden napirendnél jóval több a kiadás, mint a korábbi testületnél annak ellenére, hogy csökkent a képviselőtestület tagjainak száma.

Szavazásra került sor.

A képviselőtestület a javasolt tiszteletdíjat 3 igen és 2 nem szavazat mellett elfogadta , és megalkotta az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2010. számú rendeletét.

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2010. számú rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2010. számú rendeletét az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.

10./ N A P I R E N D
Egyebek

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy egyet tud érteni azokkal is, akik nemmel szavaztak. Javasolta, hogy mondjanak le a tiszteletdíjról a következő költségvetés megalkotásáig, vagy ajánlja fel egy konkrét célra.

Fazekas István körjegyző elmondta, hogy ezt írásban lehet megtenni, akár külön-külön is. Nyilatkozzon mindenki írásban, ahogy gondolja.

Molnár Attila Dezső elmondta, hogy a község honlapja fejlesztésre szorul, ő elvállalja a szerkesztését.

Ezek után az ülések időpontjairól egyeztettek.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 20,20 órakor bezárta.

K.m.f.

Kaczor Tamás Fazekas István

polgármester körjegyző