Távol voltak: Dömötör Ferenc és Várszegi János képviselők

Kis János polgármester köszöntötte a megjelenteket. Rendkívüli ülés napirendi pontjára javasolta a közcélú foglalkoztatás tárgyalását. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt.

A napirendi javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.


Napirend:

1./ Közcélú foglalkoztatás

Előadó: Kis János polgármester


Kis János polgármester elmondta, hogy lehetőség lenne Németh Gyuláné közcélú foglalkoztatására 2010. szeptember 16-tól december 31-ig. Részére munkát tudna az önkormányzat biztosítani, javasolta a foglalkoztatást.

A javaslatot a képviselőtestület tagjai támogatták, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 4 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Babosdöbréte  Község Önkormányzata 33/2010. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 16. napjától 2010. december 31. napjáig napi 8 órában minimálbérért alkalmazza Németh Gyulánét.

Több napirend, hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 19,50 perckor bezárta.

K.m.f.

 

Kis János                                               Fazekas István

polgármester                                                körjegyző