Kis János polgármester köszöntötte a megjelenteket. Rendkívüli ülés napirendi pontjára javasolta a babosdöbrétei 1039, 1042, 1047, 0127/7, 0259/1, 0259/2, 0259/3, 0259/4, hrsz. ingatlanok értékesítése. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Fazekas István körjegyzőt.

A napirendi javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.


Napirendek:

1./ Ingatlan értékesítés

Előadó: Kis János polgármester


Kis János polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy két vevő jelezte vételi szándékát  az egyik a babosdöbrétei 1039. 1042. 1047, hrsz-ú ingatlanokra a másik a külterületi 0127/7, 0259/1, 0259/2, 0259/3, 0259/4. hrsz-ú ingatlanokra.

A vételi igényt az előző testületi ülésen tárgyalták és olyan döntést hoztak, hogy a képviselőtestület tagjai tájékozódnak az ingatlanok forgalmi értékének meghatározása érdekében. Az ingatlanokat felbecsültettük.

Az ülésre megérkezett Dömötör Ferenc képviselő.

A vevőkkel időközben beszéltem és a zártkerti ingatlanokat a vevő 500.000,- Ft-ért is megveszi, amennyiben az önkormányzat eladja részére.

A külterületi ingatlanok vevője az ingatlan szakértő által megállapított értéknél többet nem fizet.

Vizlendvai Károly javasolta, hogy mindkét ingatlant az értékbecslő által megállapított érték duplájáért adják el.


Dömötör Ferenc véleménye, hogy hiába kérnek többet ha a vevő azon az áron nem veszi meg.

 

Várszegi János: az ingatlanok forgalmi értékére is tájékozódott tudomása szerint hasonló ingatlanok forgalmi értéke m2 minimálisan 100 Ft, de akár 500 Ft/m2 áron is el lehet adni.

Ha minimális áron számoljuk az ingatlan értéket akkor a zártkerti ingatlan értéke 1.700.000,- Ft.

Javasolja,  hogy ne adják el az ingatlanokat, hanem bérbe kellene azokat adni.

Véleménye szerint a külföldi vevők megjelenésével az ingatlanok értéke megsokszorozódik.

Fábián Miklós: azt is figyelembe kell venni hogy a Földhivatal felszólít bennünket művelési kötelezettségre  és annak elmaradása esetén bírságot szab ki.

A zártkerti ingatlanokat már régóta nem műveli senki, gazos területek, ha rendbe akarják tenni költeni kell rá.


Várszegi János kérdése, hogy az önkormányzat fizetet-e már bírságot gondozási kötelezettség elmulasztása miatt?

Kis János: már több alkalommal is megbírságolták az önkormányzatot a művelési kötelezettség elmulasztása miatt.

Ezen felül a területek művelési ágának átminősítése is költséggel jár, továbbá a Földhivatali átvezetés is növeli a kiadásokat.

Javasolja, hogy a zártkerti ingatlanokat 500.000,- Ft-ért a külterületi ingatlanokat 305.200,- Ft-ért értékesítse az önkormányzat.

Szavazásra került sor, a képviselőpestület alőször 1039. 1047, 1042, hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről szavazott.

Kis János kérdése ki ért egyet azzal, hogy az ingatlanokat az önkormányzat értékesítse:

A képviselőtestület 5 igen 1 nem szavazat mellett meghozta a következő határozatot:


Babosdöbréte Község Önkormányzata 31/2010. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete értékesíti 500.000, Ft eladási áron a tulajdonát képező a Babosdöbréte zártkertben lévő 1039, 1042, 1047. hrsz-ú ingatlanokat.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.


Ezt követően  Kiss János a babosdöbrétei külterületben lévő 0217/7, 0217/1, 0259/2, 0259/3.

0259/4. hrsz-ú ingatlanok értékesítését tette fel szavazásra.

A szavazás előtt ismét szót kért Várszegi János, kérte a képviselőtestület tagjait, hogy a döntés előtt vegyék fontolóra, hogy nincs eladási kényszerhelyzet az ingatlanok rövid időn belül jelentősen többet fognak érni, de adják el azokat.


Dömötör Ferenc a külterületi ingatlanok nadrágszíj parcellák értéke nem fog növekedni, az elképzelhető, hogy a több hektáros területekre igaz lesz a kereslet növekedés.

Ezt követően Kiss János szavazásra tette fel a következő kérdést, ki ért egyet azzal, hogy ezeket a hrsz-ú ingatlanokat 17,3 Ft/m2 áron az önkormányzat értékesítse:

A képviselőtestület 4 igen 1 nem 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:


Babosdöbréte Község Önkormányzat   32/2010. számú határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete 17,3 Ft/m2 áron értékesíti a tulajdonában lévő Babosdöbréte 0217/7, 0259/1, 0259/2, 0259/3, 0259/4. hrsz-ú ingatlanokat.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.


Több napirend, hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18,50 perckor bezárta.

 

K.m.f.

 

Kis János                                               Fazekas István

polgármester                                                körjegyző