J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestület

2014. december 15-én tartott

nyílt üléséről

 

 

 

66/2014.(XII.15.) önkormányzati  határozat

Vegyesbolt üzemeltetésére érkezett pályázatokról döntés

 

67/2014.(XII.15.) önkormányzati  határozat

Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

68/2014.(XII.15.) önkormányzati  határozat

Fatisztítási engedélyekről

 

69/2014.(XII.15.) önkormányzati  határozat

Mentes Trans Kft. kérelméről

 

70/2014.(XII.15.) önkormányzati  határozat

a Babosdöbréte 589. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

71/2014.(XII.15.) önkormányzati  határozat

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi működéséről beszámoló elfogadásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J e gy z ő k ö n y v

 

 

Készült: Babosdöbréte község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. december 15-én 17,30 órakor tartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

 

Az ülés helye:       Volt iskolaépület

                              Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6.

 

Jelen vannak:      Kaczor Tamás  polgármester

                              Szinayné Csarmasz Bernadett alpolgármester

                              Nagy István képviselő

                              Bertók Béla Jánosné   képviselő

                              Domján Ferenc képviselő

                              Takács Árpádné jegyző megbízásából tanácskozási joggal Gothárdné

                              Baumgartner Anikó aljegyző-jegyzőkönyvvezető.

                             

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

 

Kaczor Tamás polgármester: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét, az ülést megnyitja, és javaslatot tesz a napirendi pontokra:

 

Az ülés napirendje:

 

  1. Vegyesbolt üzemeltetésére érkezett pályázatok elbírálása

Előadó: Kaczor Tamás  polgármester

 

  1. Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

 

            3.   Egyebek

 

Az ülés napirendjére tett javaslatot az önkormányzat képviselőtestülete – 5 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta.

 

  1. I.                  Vegyesbolt üzemeltetésére érkezett pályázatok elbírálása

 

 

Kaczor Tamás  polgármester:  elmondta, hogy két pályázat érkezett a vegyesbolt üzemeltetésére. Mindkettő határidőben érkezett zárt borítékban. Kérte a képviselőket, bontsák ki a borítékokat és tárgyalják meg, hogy ki az, akinek a vegyesbolt üzemeltetésének jogát átadják.

 

A képviselők a zárt borítékokat felbontották és megállapították, hogy mindként pályázat érvényes.

 

Kaczor Tamás  polgármester:  kérte a véleményeket.

Szinayné Csarmasz Bernadett alpolgármester: Badicsné Imre Szilvia pályázatát javasolta támogatni. Az ő pályázata sokkal részletesebb, komolyabbnak látszik és a gyakorlata is nagyobb vegyesbolt üzemeltetése terén.

 

A képviselőtestület tagjai egyetértettek az alpolgármester javaslatával.

 

 

Más hozzászólás, észrevétel nem volt.

 

Kaczor Tamás polgármester: kérte kéz-feltartással szavazzanak.

 

A képviselőtestület a határozatot egyhangúlag 5 igen  szavazattal  elfogadta.

 

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

66/2014.(XII.15.) önkormányzati határozata

a Vegyesbolt üzemeltetésére érkezett pályázatok elbírálásáról

 

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete Babosdöbréte Önkormányzat tulajdonában lévő vegyesbolt üzemeltetésének jogát Badicsné Imre Szilvia részére állapítja meg. A bérlő köteles az üzemeltetés során keletkezett rezsiköltséget minden hónap 10. napjáig utólag az Önkormányzat számlájára befizetni. A bérleti díj fizetés alól 1 év időtartamra mentesül. Amennyiben a rezsiköltség kifizetésénél hátraléka keletkezik a bérleti díj fizetés kedvezménye elveszik.

Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződést bérlővel kösse meg.

 

II. Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

Kaczor Tamás polgármester: elmondta, hogy komoly gondot okoznak a községben a gazdátlanul kóborló ebek. Jelenleg nincs megoldva az elszállításuk, mivel a gyepmesteri szolgáltatás egyik társulási megállapodásban sem szerepel. A Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás a Társulási Megállapodás módosításában szerepelteti az erre vonatkozó szabályozást, amelynek keretében a gyepmesteri feladatok ellátását a Bogáncs Alapítvány tevékenységével külön megállapodás keretében kívánja ellátni. Ezért az önkormányzatnak lakosonként kb. 150-175 Ft összeget kell fizetni évente, attól függően, hogy a 45 önkormányzatból hány önkormányzat igényli. Javasolta az ismertetett Társulási Megállapodás módosítási előterjesztést, amelyet javasolt elfogadni. Kérte a hozzászólásokat.

 

 

Hozzászólás nem hangzott el.

 

Kaczor Tamás polgármester: kérte kéz-feltartással szavazzanak.

 

 

A képviselőtestület a határozatot 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

 

 

 

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

67/2014.(XII.15.) önkormányzati határozata

a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

 

 

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális alapfeladatok ellátására, 2014. január 1-jén létrejött Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által 2014. november 19. napján módosított – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – jegyzőkönyvhöz mellékelt – társulási megállapodást elfogadja.

 

A képviselőtestület felhatalmazza Kaczor Tamás polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Kaczor Tamás polgármester

 

 

III. Egyebek

 

1. Önkormányzati tulajdonban lévő lévő ingatlanról fa tisztítás iránti kérelmek

Kaczor Tamás polgármester: Ilyen irányú kérelmet Büki István, Fábián Péter, Domján Ferenc, Németh Gyula, Forgács József és Nagy Zoltán adott be. Ismertette a beérkezett kérelmeket, mely szerint szociális helyzetére tekintettel kérik, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő  területekről engedélyezze részükre az önkormányzat fás terület tisztítását.  Nevezettek lenyilatkozták, hogy saját erdő területtel nem rendelkeznek. Javasolta, hogy engedélyezze a képviselőtestület a tisztítást és az ott keletkezett fa elszállítását. Kérte a hozzászólásokat.

Szinayné Csarmasz Bernadett alpolgármester: javasolta Büki István kérelmének elutasítását, mivel nevezett nem rendelkezik Babosdöbréte községben állandó lakcímmel. Az állandó lakcím pedig feltétele az odaítélésnek, erről szórólapon is tájékoztatva lett a lakosság.

Más hozzászólás nem hangzott el.

 

Kaczor Tamás polgármester: kérte kéz-feltartással szavazzanak.

 

A képviselőtestület a határozatot 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

 

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

68/2014.(XII.15.) önkormányzati határozata

Önkormányzati tulajdonban lévő erdőterület tisztítására engedély adása

 

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestülete engedélyezi Németh Gyula  Babosdöbréte, Rákóczi F. u. 26. szám, Forgács József Babosdöbréte, Ady E. u. 12. szám, Domján Ferenc Babosdöbréte, Rákóczi F. u. 27, szám, Fábián Péter Babosdöbréte, Kossuth L. u. 13. szám és Nagy Zoltán Babosdöbréte, Kossuth L. u. 30. szám  alatti lakosok részére Babosdöbréte községben található erdős területen a tisztítást az Önkormányzat tulajdonában lévő polgármester által kijelölt helyszínen. A tisztítást követően a területen keletkezett hulladékot meg kell semmisíteni. Büki István zalaegerszegi lakos kérelmét – akinek tartózkodási helye Babosdöbrétén van – elutasítja azzal, hogy nem rendelkezik Babosdöbréte községben állandó lakóhellyel.

Utasítja Kaczor Tamás polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot kérelmezőkkel és jelölje ki a tisztításra alkalmas területet.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Kaczor Tamás polgármester

2. Mentes László – Mentes Trans Kft - kérelme

Kaczor Tamás polgármester: Ismertette Mentes László kérelmét, amely a jegyzőkönyv melléklete.  Javasolta, hogy az Önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a Zala Megyei Közgyűlés Elnökével Dr. Pál Attilával, hogy tegyen lépéseket a Közútkezelőnél a híd megerősítésével kapcsolatban. Ez azért is fontos, hogy egy esetleges katasztrófa esetén a nagy darus kocsi sem tudja megközelíteni a falut. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás nem hangzott el.

 

Kaczor Tamás polgármester: kérte kéz-feltartással szavazzanak.

 

A képviselőtestület a határozatot 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

 

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

69/2014.(XII.15.) önkormányzati határozata

Mentes Trans Kft. kérelmének elbírálásáról

 

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Kaczor Tamás polgármestert, hogy a Mentes Trans Kft. kérelmével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Zala Megyei Közgyűlés Elnökével Dr. Pál Attilával és folytasson tárgyalásokat a Babosdöbrétére vezető híd megerősítésével kapcsolatban.

 

3. Babosdöbréte 589 hrsz-ú ingatlanra tett vásárlási szándék bejelentése

Kaczor Tamás polgármester: Ismertette Fejes Károly kérelmét, amely a jegyzőkönyv melléklete. A beküldött kérelem alapján az értékesítést nem javasolja első körben, mivel az ingatlan belterületen van, forgalmi értéke nagyobbnak vélhető, hasznosítására akár az Önkormányzat is találhatna megoldást. Javasolja, hogy hívják fel kérelmező figyelmét, tegyen vételi ajánlatot az ingatlanra vonatkozóan és nyilatkozzon arról is, hogy milyen konkrét tervei vannak a terület további hasznosításával kapcsolatban. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás nem hangzott el.

 

Kaczor Tamás polgármester: kérte kéz-feltartással szavazzanak.

 

A képviselőtestület a határozatot 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

 

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

70/2014.(XII.15.) önkormányzati határozata

Babosdöbréte 589 hrsz-ú ingatlanra érkezett vásárlási szándék bejelentéséről

 

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Fejes Károly bocföldei lakos kérelmét és felhívja figyelmét, hogy tegyen vételi ajánlatot a babosdöbréte 589 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban, amelyben jelölje meg a vételárat és az ingatlan hasznosításával kapcsolatos terveit.

4. Zalaegerszeg  és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója a 2014. évi működésről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról

Kaczor Tamás polgármester: ismertette a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évre vonatkozó beszámolóját, amely a jegyzőkönyv melléklete. Kérte annak elfogadását. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás nem hangzott el.

 

Kaczor Tamás polgármester: kérte kéz-feltartással szavazzanak.

 

A képviselőtestület a határozatot 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

 

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

71/2014.(XII.15.) önkormányzati határozata

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi működéséről beszámoló elfogadásáról

 

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a melléklet szerint Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolóját a 2014. évi működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél magvalósulásáról.

Más napirend, hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 19,05 perckor bezárta.

 

 

                                                                Kmf.

 

 

 

                      Kaczor Tamás                                           Takács Árpádné

                       polgármester                                                   jegyző

 

 

 

Ellenjegyzem:

 

                                                                      Takács Árpádné

                                                                              jegyző

JEGYZŐKÖNYV

 

 

BABOSDÖBRÉTE

 

 

 

Községi/Városi Önkormányzat Képviselőtestülete

 

2014. december 15.

megtartott nyilvános/zárt/együttes/közmeghallgatás/rendkívüli

üléséről

 

 

 

 

Határozatok:

Sorszáma

Kódja

66/2014.(XII.15.)

 

67/2014.(XII.15.)

 

68/2014.(XII.15.)

 

69/2014.(XII.15.)

 

70/2014.(XII.15.)

 

71/2014.(XII.15.)