J e g y z ő k ö n y v

Készült: Babosdöbréte község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. október 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

Az ülés helye:  Közös Önkormányzati Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltségének hivatalos helyisége

                         Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6.

Jelen vannak:Kaczor Tamás  polgármester

Adravecz Istvánné képviselő

Ambrus Zoltán Lászlóné képviselő

Takács Árpádné  jegyző megbízásából tanácskozási joggal

Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző-jegyzőkönyvvezető.

 

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Kaczor Tamás polgármester: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét, az ülést megnyitja, és javaslatot tesz a napirendi pontokra és a jegyzőkönyvvezető személyére:

Az ülés napirendje:

Az Önkormányzat 2013.évi víz-és csatornaszolgáltatás támogatása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Beszámoló a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. félévi költségvetéséről

  Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Falugondnok munkaruha juttatásának szabályzata

   Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Vegyesbolt üzemeltetésére hirdetmény

  Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Egyebek

   Előadó: Kaczor Tamás polgármester

 

 

Az ülés napirendjére tett javaslatot az önkormányzat képviselőtestülete – 3 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta.

 

Az Önkormányzat 2013. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

 

Kaczor Tamás  polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Vidékfejlesztési Miniszter 90/2013. (X.7.) VM rendelete alapján Hottó Község Önkormányzatának lehetősége van pályázat benyújtására a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. Ismertette a pályázati feltételeket. Kérte a képviselőket, támogassák a pályázat beadását.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Kaczor _Tamás polgármester: Kérte a képviselőket, kézfeltartással szavazzanak, hogy a  2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra kiírt pályázatot beadják-e.

 

Az önkormányzat képviselőtestülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

Babosdöbréte Község Önkormányzati Képviselőtestületének

67/2013.(X.14.) önkormányzati határozata

a 2013. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat beadásáról

 

Babosdöbréte község Képviselőtestülete a Vidékfejlesztési Miniszter 90/2013. (X.7.) VM rendelete alapján pályázatot nyújt be a 2013. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására, valamint a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2013. október 15.

Felelős: Kaczor Tamás polgármester

 

Beszámoló a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetéséről

 

Kaczor Tamás  polgármester: Ismertette a képviselőkkel az előterjesztésben leírtakat. Javasolta a beszámoló elfogadását.

Kérte a hozzászólásokat, véleményeket.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kaczor Tamás  polgármester: Kérte a képviselőket, kéz-feltartással szavazzanak.

Az önkormányzat képviselőtestülete a napirenddel kapcsolatosan – 3 igen egyhangú szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

 

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

68/2013.(X.14.) Önkormányzati határozata

a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetésének beszámoló elfogadásáról

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

 

Falugondnok munkaruha juttatás szabályzata

Kaczor Tamás polgármester: ismertette a falugondnokra vonatkozó szabályozást, amely alapján kötelező a munkaruha juttatással kapcsolatban szabályzatot elfogadni. Ez elkészült, reméli mindenki áttanulmányozta. (Mellékletként csatolva.) Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás nem hangzott el.

Kaczor Tamás  polgármester: Kérte a képviselőket, kéz-feltartással szavazzanak.

A képviselőtestület a határozatot 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

 

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

69/2013.(X.14.) önkormányzati határozata

a falugondnok munkaruha juttatás szabályzatának elfogadásáról

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint elfogadja a falugondnok munkaruha juttatásra vonatkozó szabályzatát.

IV. Vegyesbolt meghirdetéséről döntés

Kaczor _Tamás polgármester: elmondta, hogy a vegyesboltot üzemeltető vállalkozó november 1-jétől nem üzemelteti az üzletet. A vállalkozó levelében közölte, hogy a bolt nem tud annyi bevételt termelni, amely fedezné a kiadást. Ráadásul az online pénztárgép bevezetési kötelezettsége további terheket ró a vállalkozóra. Az átmeneti időszakban mozgóbolt jár a településen azért, hogy meg legyen oldva az alapvető ellátás. Javasolta, hogy a vegyesboltot ismételten hirdessék meg. Kérte a hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kaczor Tamás  polgármester: Kérte a képviselőket, kéz-feltartással szavazzanak.

Az önkormányzat képviselőtestülete a napirenddel kapcsolatosan – 3 igen egyhangú szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

 

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

70/2013.(X.14.) Önkormányzati Határozata

Vegyesbolt meghirdetéséről döntés

 

Babosdöbréte község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő vegyesbolt helyiséget üzemeltetésre meghirdeti.

Képviselőtestület felkéri az aljegyzőt, hogy a hirdetés feladásáról gondoskodjon.

Felelős:    Kaczor Tamás  polgármester

                       Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző

Határidő:  2013. október 15.

 

V. Egyebek

Kaczor _Tamás polgármester: elmondta, hogy a temetőhöz vezető út nagyon rossz, felújításra szorul. Árajánlatot kért, amely szerint Mentes László vállalkozó 220.000,- Ft + ÁFA munkadíjért elvállalná a munkát. Javasolja, hogy a munka elvégzésével bízzák meg a vállalkozót.

Kérte a hozzászólásokat, véleményeket.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kaczor Tamáspolgármester: Kérte a képviselőket, kéz-feltartással szavazzanak.

Az önkormányzat képviselőtestülete a napirenddel kapcsolatosan – 3 igen egyhangú szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

 

Babosdöbréte község Önkormányzati Képviselőtestületének

71/2013.(X.14.) önkormányzati határozata

Babosdöbrétei köztemetőhöz vezető út felújításáról

Babosdöbréte Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőhöz vezető út felújításával Mentes László vállalkozót bízza meg 220.000,- Ft + ÁFA munkadíjért.

  

Kaczor Tamáspolgármester: elmondta, hogy a faluban több helyen árkolási problémák vannak, a csapadékvíz nem folyik el. Ezekre árajánlatokat kell kérni. A nyugdíjas nap november 23-án lesz.

 

Ambrus Zoltán Lászlóné: támogatást kért a kökényesmindszentieknek ahhoz, hogy karácsonykor egy közös összejövetelt tarthassanak. Sajnos az árkok Kökényesmindszent és Babosdöbréte között is kritikusak, a víz kifolyik az útra, amely veszélyes.

Egyéb téma nem volt, ezért Kaczor Tamás polgármester az ülést 13 óra 30 perckor bezárta.

Kmft.

 

Kaczor Tamás                             

Takács Árpádné

polgármester

jegyző

 

Ellenjegyezte:                                         Takács Árpádné

                                                                       jegyző

Babosdöbréte Község Polgármesterétől 

 

8983 Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6. Tel: 707-562{jcomments off}