J E GY Z Ő K Ö N Y V


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29. napján 18,00 órakor tartott nyílt rendes üléséről

Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Várszegi János alpolgármester,
Molnár Attila, Adravecz Istvánné, Ambrus Zoltán Lászlóné képviselők,
Takács Árpádné jegyző megbízásából akadályoztatása miatt
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző-jegyzőkönyvvezető.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendi pontokra.

Napirend:
1./Belső ellenőrzési társulás átszervezése
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
3./Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
4./ Kommunális adóról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
5./ Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
6./ Vagyonrendelet módosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
7./Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
8./Belső ellenőr 2012. évi beszámolója
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
9./ Utcanévváltozás
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
10./ Egyebek
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
11./ Ápolási díj kérelem
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.
A képviselőtestület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D

Belső ellenőrzési társulás átszervezése
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a tagönkormányzatok szándéknyilatkozatát figyelembe véve a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás 2013. július 1. napján átalakul jogi személyiségű társulássá. A társulási megállapodást a Mötv. előírásainak megfelelően módosították, melynek tervezetét minden önkormányzat megkapott. Ismertette a határozat tervezet szövegét. Kérte a hozzászólásokat.
Hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az írásos előterjesztés anyagát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladat ellátására, köztisztviselő közös foglalkoztatásával 2004. május 19-én létrejött Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás társulási megállapodását felülvizsgálta és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-92.§-ában foglalt rendelkezéseinek megfelelően 2013. június 30-i hatállyal a következők szerint módosítja:

A társulási megállapodás 1-31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

Almásháza Község Önkormányzata (8935 Almásháza, Béke utca 26.) képviseli: Németh Attila polgármester, Babosdöbréte Község Önkormányzata (8916 Babosdöbréte, Petőfi utca 8.) képviseli: Kaczor Tamás polgármester, Baktüttös Község Önkormányzata (8946 Baktüttös, Tanácsköz utca 11.) képviseli Kámán Krisztián polgármester, Barlahida Község Önkormányzata (8948 Barlahida, Iskola utca 2.) képviseli: Hári Barnabás polgármester, Bezeréd Község Önkormányzata (8934 Bezeréd, Kossuth Lajos utca u. 6.) képviseli: Szabó Anikó Zsuzsanna polgármester, Böde Község Önkormányzata (8991 Böde, Hunyadi utca 1/A.) képviseli: Ujj Tibor polgármester, Búcsúszentlászló Község Önkormányzata (8925 Búcsúszentlászló, Petőfi utca 17.) képviseli: Molnár Gyula polgármester, Gellénháza Község Önkormányzata (8981 Gellénháza, Kossuth utca 2.) képviseli: Farkas Imréné polgármester, Gombosszeg Község Önkormányzata (8984 Gombosszeg, Petőfi utca 11. képviseli: Török Zoltán polgármester, Hottó Község Önkormányzata (8991 Hottó, Szabadság tér 2.) képviseli: Vincze Ferenc polgármester, Iborfia Község Önkormányzata (8984 Iborfia, Fő utca 18.) képviseli: Lakatos József polgármester, Kávás Község Önkormányzata (8994 Kávás, Kossuth Lajos utca 32/A.) képviseli: Fekete Heribert László polgármester, Kisbucsa Község Önkormányzata (8926 Kisbucsa, Széchenyi István tér 3.) képviseli: Takács Ferenc polgármester, Kustánszeg Község Önkormányzata (8919 Kustánszeg, Kossuth utca 45.) képviseli: Bécs Tiborné polgármester, Lickóvadamos Község Önkormányzata (8981 Lickóvadamos, Fő út 4.) képviseli: Gombóczné Török Ildikó Erika polgármester, Mikekarácsonyfa Község Önkormányzata (8949 Mikekarácsonyfa, Petőfi Sándor utca 54.) képviseli: Szabó Józsefné polgármester, Misefa Község Önkormányzata (8935 Misefa, Fő utca 3.) képviseli: Henczi Béla polgármester, Nagykapornak Község Önkormányzata (8935 Nagykapornak, Fő utca 17.) képviseli: Sifter Péter polgármester, Nagylengyel Község Önkormányzata (8983 Nagylengyel, Bányász utca 60.) képviseli: Scheiber Ildikó polgármester, Nemeshetés Község Önkormányzata (8928 Nemeshetés, Vörösmarty utca 5.) képviseli: Magyar Kálmán polgármester, Nemesrádó Község Önkormányzata (8915 Nemesrádó, Ady Endre utca 1.) képviseli: Gazdagné Gecse Anna polgármester, Nemessándorháza Község Önkormányzata (8927 Nemessándorháza, Petőfi Sándor utca 1.) képviseli: Dr. Szabó Csaba polgármester, Nemesszentandrás Község Önkormányzata (8925 Nemesszentandrás, Petőfi utca 4.) képviseli: Szatai Tibor polgármester, Orbányosfa Község Önkormányzata (8935 Orbányosfa, Kiskapornak utca 19.) képviseli: Kocsis Ferencné polgármester, Ormándlak Község Önkormányzata (8983 Ormándlak, Ady Endre utca 1.) képviseli: Méry Zoltán polgármester, Ozmánbük Község Önkormányzata (8998 Ozmánbük, Ady Endre utca 4.) képviseli: Kovács Anikó Lívia polgármester, Padár Község Önkormányzata (8935 Padár, Kossuth Lajos utca 1.) képviseli: Szőke-Török Noémi polgármester, Petrikeresztúr Község Önkormányzata (8984 Petrikeresztúr, Kossuth utca 94.) képviseli: Gérczei Mónika polgármester, Pölöske Község Önkormányzata (8929 Pölöske, Petőfi Sándor utca 115.) képviseli: Tóth Tivadar György polgármester, Pusztaederics Község Önkormányzata (8946 Pusztaederics, Kossuth utca 1.) képviseli: Gál Lászlóné polgármester, Pusztaszentlászló Község Önkormányzata (8896 Pusztaszentlászló, Kossuth utca 87.) képviseli: Varga János Tibor polgármester, Söjtör Község Önkormányzata (8897 Söjtör, Petőfi Sándor utca 2.) képviseli: Baksa István polgármester, Szentkozmadombja Község Önkormányzata (8947 Szentkozmadombja, Jókai Mór utca 6.) képviseli: Káli Lajos polgármester, Szentpéterúr Községi Önkormányzat (8762 Szentpéterúr, Petőfi Sándor utca 1.) képviseli: Pálfi József polgármester, Tilaj Község Önkormányzata (8783 Tilaj, Kossuth Lajos utca 10.) képviseli: Senkó József polgármester, Tófej Község Önkormányzata (8946 Tófej, Rákóczi utca 15.) képviseli Horváth Zoltán polgármester, Vaspör Község Önkormányzata (8998 Vaspör, Rákóczi Ferenc utca 21.) képviseli: Kalamár Szabolcs polgármester, Zalaboldogfa Község Önkormányzata (8992 Zalaboldogfa, Kossuth Lajos utca 9.) képviseli: Luter Péter polgármester, Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata (8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út 72.) képviseli: Kovács Dezső polgármester, Zalaszentmihály Községi Önkormányzata (8936 Zalaszentmihály, Jókai Mór utca 3.) képviseli: Dr. Koczpek Csaba Zsolt polgármester, Zalatárnok Község Önkormányzata (8947 Zalatárnok, Petőfi Sándor utca 40.) képviseli: Dr. Sipos Ottó polgármester (továbbiakban: társult önkormányzatok).

Társulás neve: Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás
Székhelye: 8897 Söjtör, Petőfi utca 2.

Jogállása:
A Társulás a Mötv. 87. §-a alapján jogi személyiséggel rendelkezik. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási feladatait a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal 8897 Söjtör, Petőfi utca 2. (továbbiakban: Hivatal) látja el.

Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 18646 fő
(1. melléklet szerint)

5. Társulás működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.

6. Társulás célja és feladatellátásának módja:
6.1. Társult önkormányzatok és az általuk alapított intézmények pénzeszközeivel, vagyonával történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás elősegítése, annak ellenőrzése. A jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, a gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapítások és javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv vezetője részére.
6.2. Társult önkormányzatok vállalják, hogy a célok megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek. A célok elérése érdekében a társulás egy fő teljes munkaidős belső ellenőr alkalmazását vállalja, aki a 370/2011.(XII.3.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 24. §-ában előírt feltételeknek, képesítési követelményeknek megfelel.
6.3. Társult önkormányzatok megállapodnak, hogy a belső ellenőrzési tevékenységet a székhely önkormányzat közös hivatalának állományában lévő a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselő látja el. A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a Társulási Tanács által jóváhagyott éves munkaterv szerint látja el.

6.4. A belső ellenőr feletti munkáltatói jogokat a székhelytelepülés jegyzője gyakorolja, aki biztosítja a Hivatalon belüli funkcionális – szervezeti és feladatszintű – függetlenséget.

7. A társulás által ellátott feladat és hatáskörök
7.1. A Társulás tagjai tudomással bírnak arról, hogy a Kormányrendelet 19. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a belső ellenőr a bizonyosságot adó ellenőrzési és a belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.
7. 2. A belső ellenőrzés feladatát a Kormányrendelet 21. §-a határozza meg. A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési  bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
7. 3. A belső ellenőrzés feladata:
a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyágát és eredményességét;
b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat        megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy        csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési  szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

7. 4. A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen:
a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
c) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a  teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;
d) javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

7.5. A belső ellenőr a Kormányrendelet 22. §-ában foglalt belső ellenőrzési vezető feladatai közül a következőket is ellátja:
a) elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet, melyet legalább kétévente köteles felülvizsgálni és a szükséges módosításokat átvezetni;
b)  kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervet állít össze az érintett önkormányzat jegyzőjének írásos véleménye figyelembevételével. A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek és a Társulási Tanács jóváhagyása után a terveket végrehajtja, azok megvalósítását nyomon követi;
c) a belső ellenőrzési tevékenységet megszervezi;
d) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására;
e) az éves ellenőrzési jelentést, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a Kormányrendelet 48. §-ában foglaltak szerint és önkormányzatonként külön-külön összeállítja;

7.6. Az előbbiekben megfogalmazott feladatokon túl a belső ellenőr köteles:
a) gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók;
b) gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;
c) a kötelező szakmai továbbképzéseken részt venni;
d) a társult önkormányzatok jegyzőit az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatni;
e) kialakítja és működteti a Kormányrendelet 50. §-ában meghatározott ellenőrzések nyilvántartását;
 f) a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartja és betartatja az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat.

7.7. A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján, a belső ellenőr által elkészített, a székhely önkormányzat jegyzője és polgármestere által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi. A Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmára vonatkozóan a Kormányrendelet 17. §-ának (2) bekezdésében írtak az irányadóak.
7.8. Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőr kockázatelemzés alapján stratégiai tervet és éves ellenőrzési tervet készít, melyeket a társult önkormányzatok jegyzőinek írásos véleményét figyelembe véve a Társulási Tanács hagy jóvá, a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek saját ellenőrzési terve jóváhagyását követően. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervet – melynek tartalmára a Kormányrendelet 31. §-ának (4) bekezdése irányadó – a hatályos önkormányzati törvényben szereplő határidőig kell jóváhagyni. A székhely önkormányzat jegyzője köteles a Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzőinek a jóváhagyott éves ellenőrzési tervet, a jóváhagyást követően megküldeni. A belső ellenőr a Kormányrendelet 33. §-a alapján minden egyes ellenőrzés lefolytatásához ellenőrzési programot köteles készíteni.      
7. 9. A belső ellenőr munkaköri leírását a székhely önkormányzat jegyzője készíti el.
7. 10. A belső ellenőr jogaira és kötelességeire a Kormányrendelet 25-26. §-ában leírtak az irányadók, továbbá munkavégzése során köteles az Etikai Kódexben foglaltakat is betartani.
7.11. A belső ellenőr megállapításait, következtetéseit, javaslatait jelentésbe foglalja, a Kormányrendelet 39. §-ának (3) bekezdésében előírt tartalommal. Súlyos jogszabálysértés, vagy azonnali intézkedés szükségessége esetén jelentését haladéktalanul megteszi az érintett képviselő-testület részére.

8. Társuláshoz való csatlakozás
8.1. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet.
8.2. A csatlakozni kívánó önkormányzatok képviselő-testületei legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel hozott határozatukkal mondják ki a Társulásban való részvételüket.
8.3. A Társuláshoz való csatlakozást a Társulás tagjai a Mötv. 87.§-ában kapott felhatalmazás alapján azon települési önkormányzati képviselő-testületek részére teszik lehetővé, amelyek:
- elfogadják a Társulás célját,
- jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el,
- vállalják a belső ellenőr foglalkoztatásának az önkormányzatra, illetve intézményére jutó költségeinek megfizetését.
8.4 A társult önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatukkal döntenek a Társuláshoz való csatlakozás hozzájárulásáról.

9. Társulásból történő kiválás és kizárás feltételei

9.1. A Társulás bármelyik tagja a naptári év utolsó napjával a képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozatával a Társulásból kiválhat. A kiválásról szóló határozatot legalább 6 hónappal korábban kell meghozni és a Társulás tagjaival közölni. A kiváló tag köteles a tárgyévi hozzájárulásának teljesítésére.
9.2. Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, a Társulási Tanács a tagot kétszer, írásban megfelelő határidő tűzésével felhívja a teljesítésre.
9.3. Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulásból.
9.4. Amennyiben a tag kötelezettségének megszegésével a Társulásnak kárt okoz köteles azt megtéríteni.

10. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége és módja

10.1. A Társulás megszűnik:
ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
ha a társulás tagjai azt elhatározták, ehhez a képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges;
a törvény erejénél fogva;
a bíróság jogerős döntése alapján.
10.2. A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan – a műkö- dési hozzájárulással – egymással kötelesek elszámolni.
10.3. A Társulásból történő kiválás és megszűnés esetén a tagoknak vagyoni követelésük nem lehet, mivel a társulás rendelkezésére vagyont az önkormányzatok nem bocsátottak, és a társulás a működése során sem szerez be vagyontárgyat, kivéve a 24.2. pontban foglalt szerzett vagyont.
11.A társulási megállapodás módosításának feltételei
A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetetéséhez.

12. A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány
12.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyet a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják.
12.2. A tagok megállapodnak, hogy a Társulásban a döntéshozatal során valamennyi tag egy szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács tagjának helyettesítéséről a társult önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik.

13. A Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:
a) Társulási Tanács elnökének, alelnökének a megválasztása, visszahívása,
b) a költségvetési hozzájárulás összegének megállapítása,
c) tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
d) tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a társult önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges,
e) jelen társulási megállapodás módosításának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a társult önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges,
f) Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a társult önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba,
g) a Társulás költségvetésének megállapítása, annak végrehajtása, éves munkatervének, év végi beszámolójának és éves mérlegének elfogadása,
h) a társult önkormányzatok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a kérdésben, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében.

14. A Társulás elnöke
14.1. Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából választja meg. A Társulási Tanács elnöke egyben a Társulás elnöke.
14.2. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. A Társulás elnökének megválasztásához minősített többségi szavazat szükséges.
14.3. Egy jelölt esetében, amennyiben a szavazás során a jelölt nem kapta meg a minősített többségi szavazatot, a jelölést és a választást – ugyanazon az ülésen egy alkalommal – meg kell ismételni. Kettő vagy több jelölt esetében az elnök az lesz, aki a szavazás során minősített többségi szavazatot kapott. Ha egyik jelölt sem kapta meg a minősített többségi szavazatot, második fordulót kell elrendelni. A második fordulóban csak a két legtöbb szavazatot kapott jelöltről kell szavazni. Az elnök az lesz, aki a szavazás során minősített többségi szavazatot kapott.
14.4.Ha a második fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a minősített többségi szavazatot, a választást 8 napon belül meg kell ismételni.

14.5.A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül az alelnök látja el.

14.6.Az elnök feladata:

a) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
b) gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, beszámolójának elkészítéséről,
c) a társulás mérlegét a tagok számára hozzáférhetővé teszi,
d) felelős a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért,
e) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
f) gondoskodik a Társulás számlavezetéséről,
g) intézkedik a MÁK Zala megyei Igazgatóságánál a Társulás törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt,
h) irányítja a Társulás gazdálkodását,
i) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Társulási Tanács számára előír.

14.7. Az elnök megbízatása megszűnik:
- önkormányzati tisztségének megszűnésével,
- a Társulási Tanács által történő visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással.

15. A Társulás alelnöke
15.1. A Társulási Tanács saját tagjai sorából alelnököt választ.
15.2. Az alelnök személyére a Társulási Tanács elnöke tesz javaslatot. A Társulás alelnökének megválasztásához minősített többségi szavazat kell.
15.3. Az alelnök megválasztására, megbízatásának időtartamára, illetve a megbízatásuk megszűnésére vonatkozó szabályok megegyeznek az elnök megbízatásának időtartamára és a megbízatásának megszűnésére vonatkozó szabályokkal.
15.4. Az alelnök segíti az elnök munkáját, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítik az elnököt.

16. A Társulás munkaszervezete

16. 1. A munkaszervezeti feladatokat a Hivatal látja el.
16.2. A Hivatal feladata a Társulási Tanács döntéseinek előkészítése és feladatainak végrehajtása, az elnök munkájának segítése, így különösen:
a) a Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági, és gazdálkodási feladatainak ellátása,
b) a Társulás költségvetésének elkészítése, a költségvetés végrehajtása,
b) a Társulási Tanács működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása.

17. A döntéshozatal módja
17.1. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésen a tanács tagjainak több mint a fele jelen van.
17.2. A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

18. Minősített döntéshozatal esetei
18.1. Minősített többség szükséges:
az elnök, az alelnök megválasztásához,
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásához,
a Társulás költségvetésének megállapításakor,
a gazdálkodásról szóló évközi és éves beszámoló elfogadásakor.
18.2. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
18.3. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott társulási tag írja alá. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a Zala Megyei Kormányhivatalnak.
18.4. A települések lakosságszáma a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év január 1-jei lakosságszám alapján az 1. mellékletben foglaltak szerint került meghatározásra.
18.5. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.

A közös fenntartású intézmények megnevezése
A társulásnak közös fenntartású intézménye nincs.

A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselőtestületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke

20.1. A társult önkormányzatok kötelezettséget vállnak arra, hogy maguk viselik a belső ellenőrzés helyi folytatásához szükséges dologi költségeket (helyiség üzemeltetési költségei, papír, nyomtatvány stb.).

20.2. A belső ellenőr alkalmazásának költségeit a társult önkormányzatok közösen viselik. A költségek felosztása a Társulás éves költségvetésének elfogadásakor az önkormányzatok és költségvetési szerveik száma alapján történik a 2. melléklet szerint.

A pénzügyi hozzájárulásnak teljesítés módja

A társult önkormányzatoknak a hozzájárulást megfizetni átutalással, két részletben – az első részletet március 30-ig, a második részletet szeptember 30-ig kell a Társulás költségvetési számlájára.

A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás

A társult önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, amennyiben a 21. pontban megjelölt fizetési határidőt követő 30. napig fizetési hátralékot halmoznak fel, a Társulás - a megállapodás 3. mellékletét képező – azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult a fizetési hátralékot felhalmozó önkormányzat költségvetési elszámolási számlája terhére.

A társulás költségvetése és gazdálkodása
23.1. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról a Társulás a Hivatal útján gondoskodik. A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács határozattal fogadja el.
23.2. A Társulás nevében kötelezettséget a Társulás elnöke vagy az általa felhatalmazott alelnök vállalhat, illetve jogosult az utalványozásra. A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a Hivatal vezetője vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
23.3. A számla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács elnöke és az alelnök együttesen vagy az elnök és a Hivatal vezetője együttesen gyakorolják.

A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei

24.1. Társulás vagyonnal nem rendelkezik, a feladatellátáshoz az önkormányzatok vagyont nem adtak át.
24.2.A Társulás pályázati lehetőségből keletkezett vagyona esetén a társult önkormányzatok a fejlesztésre fordított önerő arányában, amennyiben a pályázat önerőt nem igényel, úgy lakosságszám arányában részesednek.

A tagok tulajdonosi jogai:
képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában,
képviselője választhat és választható a társulás tisztségeire,
igényelheti a társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét,
javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben,
kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni,
betekinthet a társulás irataiba.

A tagok tulajdonosi kötelezettségei:
a társulási megállapodás és a társulás szervezeti és működési szabályzatának betartása, képviselője útján rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását, a Társulás határozatainak végrehajtása, befizetési kötelezettségek teljesítése.

A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja
A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás nincs.

A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei
A Társulás a belső ellenőrzési munkatervben meghatározott feladatokon kívül más szolgáltatást nem végez.

A társulás éves beszámolási kötelezettsége
29.1. A Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a beszámolási feladatok ellátását a Hivatal végzi.
29.2. A költségvetési év zárását követően a Társulás éves költségvetési beszámolót készít az államháztartási számviteli kormányrendeletben foglalt módon és határidőre, az államháztartási törvény vonatkozó előírásainak figyelembevételével.
29.3. A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács határozattal fogadja el.

A társulás működésének ellenőrzési rendje
30.1. A Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Hivatal gondoskodik.
30.2. Bármely társult önkormányzat képviselő-testületének a kezdeményezésére a Társulási Tanács elnöke köteles 15 napon belül soron kívüli belső ellenőrzés lefolytatását kezdeményezni.
30.3. A Társulási Tanács működése felett a törvényességi jogkört a Zala Megyei Kormányhivatal gyakorolja.
30.4. A belső ellenőr a tárgyévi munkájáról a tárgyévet követően, a zárszámadás tárgyalását megelőzően, írásos beszámolót, éves ellenőrzési jelentés küld a társult önkormányzatok hivatalainak.

31. Egyéb rendelkezések
31.1. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.
31.2. A Társulás tagjai jelen megállapodásból származó vitás kérdéseket tárgyalásos úton kíván rendezni. Amennyiben megegyezésre nem kerül sor, akkor a vita eldöntését a Társulás tagjai bíróságtól kérik.
31.3. Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Mötv. 87-95. §-ában foglaltak az irányadók.”

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – jegyzőkönyvhöz mellékelt – társulási megállapodást elfogadja.
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanácsába Kaczor Tamás polgármestert, állandó helyettesként Ambrus Zoltán Lászlóné képviselőt delegálja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kaczor Tamás polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. június 10.
Felelős: Kaczor Tamás polgármester

2./ N A P I R E N D


Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata már nagyon régi, több ponton nem állja meg a helyét. Módosítani nagyon sok ponton kellene, ezért egy teljesen új tervezet készült. Javasolta a meglévő hatályon kívül helyezését és a tervezet elfogadását.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (5 igen szavazattal) megalkotta a következő rendeletét:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2013. önkormányzati rendeletét Babosdöbréte Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról a
jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


3./ N A P I R E N D


Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámolót már többször tárgyalta a Képviselő-testület. Ismertette a fő számokat, amelyek a tényleges bevételeket és kiadásokat tartalmazzák. Kérte a hozzászólásokat.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az írásos előterjesztés anyagát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazatta) megalkotta a következő rendeletét:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló 4/2013. önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


4./ N A P I R E N D


Kommunális adóról szóló helyi rendelet elfogadása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a korábban elfogadott és érvényben lévő kommunális adóról szóló rendelet felülvizsgálata szükséges, mivel több olyan rendelkezést is tartalmaz, amelyet magasabb szintű jogszabály szabályoz. A jogalkotásról szóló törvény értelmében helyi rendelet nem szabályozhatja az adóalanyok és adótárgyak körét, mert azt a törvény írja elő. Ismertette az írásos előterjesztés anyagát. Kérte a hozzászólásokat.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az írásos előterjesztés anyagát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (5 igen szavazattal) l megalkotta a következő rendeletét:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2013. önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


5./ N A P I R E N D


Helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet elfogadása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a kommunális adóról szóló helyi rendelethez hasonlóan a helyi iparűzési adó rendelet is tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek ellentétesek a jogalkotásról szóló törvénnyel. Elkészült az előterjesztés, amelyet ismertetett. Kérte a hozzászólásokat.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az írásos előterjesztés anyagát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 6/2013. önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


6./ N A P I R E N D


Vagyonrendelet módosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy szükséges az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 15/2012. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosítása, mivel az eredeti szabályozásból kimaradt a nemzeti vagyon ingyenes átruházására vonatkozó szabályozás. A módosítás elkészült, amelyet ismertetett. Kérte a hozzászólásokat.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az írásos előterjesztés anyagát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) megalkotta a következő rendeletét:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 15/2012. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2013. önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


7./ N A P I R E N D


Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a szociális törvény jelentősen megváltozott, nagyon sok ellátási formát a járások megalakulásával elvettek az önkormányzattól. Ezeket, valamint a szervezeti változásokat mindenképpen át kell vezetni a helyi szociális rendeletben. A szociális rendeletet javasolja hatályon kívül helyezni és a tervezetet elfogadni. Kérte a hozzászólásokat.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (5 igen szavazattal) megalkotta a következő rendeletét:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2013. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


8./ N A P I R E N D


Belső ellenőrzési beszámoló 2012. évi
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az előző évi zárszámadással egyidejűleg képviselő-testület elé kell terjeszteni a belső ellenőrzésről készült 2012. évi jelentést. Ismertette az előterjesztés anyagát. Kérte a hozzászólásokat.
Hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az írásos előterjesztés anyagát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal)
meghozta a következő határozatát:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőr 2012. évi éves ellenőrzési jelentését a melléklet szerint elfogadja.


9./ N A P I R E N D


Utcanévváltozás
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a Lenin utca és a Sénig Ferenc utca nevének megváltoztatása ügyében kérdőív ment ki a lakosoknak. A kérdő ívek egy része visszaérkezett.
Ismertette a javaslatokat.
Ambrus Zoltán Lászlóné véleménye az volt, hogy az utca név új elnevezése annak alapján kerüljön meghatározásra, hogy melyik javaslatból érkezett a legtöbb.
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző ismertette a javaslatokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a lakosság a Sénig Ferenc utca helyett Hegyi utcát, a Leni utca helyett pedig Arany János utcát szeretne.
Ambrus Zoltán Lászlóné javasolta, hogy az elnevezés Lenin utca helyett Arany János utca, a Sénig Ferenc utca Hegyi utca legyen.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal)
meghozta a következő határozatát:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sénig Ferenc utca nevét Hegyi utca névre, a Lenin utca nevét Arany János utca névre változtatja meg.


10./ N A P I R E N D


Egyebek
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

a.) Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2013. január 1-jei hatállyal a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt hatályon kívül helyezte. A Mötv. alapján az e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2013. május 22-i ülésén tárgyalta a módosított megállapodást, amelyet ismertetett. Kérte, hogy a módosított társulási megállapodást fogadja el a képviselő-testület. Kérte a hozzászólásokat. Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását a melléklet szerint elfogadja.

b.) Feladatellátási megállapodás háziorvosi ügyelet ellátására
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város megküldte a háziorvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos feladat-ellátási megállapodást. Ezidáig ezen feladatot társulás formájában látták el az érintett önkormányzatok, de nem tartják indokoltnak a Mötv. szerinti társulási megállapodás létrehozását. Ugyanakkor az ellátás biztosítása érdekében a Polgári Törvénykönyv szerinti feladat-ellátási megállapodás létrehozását javasolják a jelenleg hatályos feladat-ellátási társulási megállapodások megszüntetésével párhuzamosan. Ismertette a tervezetet és kérte a hozzászólásokat. Javasolta a feladat-ellátási megállapodásban foglaltak elfogadását.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi ügyelet ellátása érdekében létrejött feladat-ellátási megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.

c.) Méhnyakrák elleni védőoltás
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a védőnő megkereste, hogy lehetőség van méhnyakrák elleni védőoltás kedvezményes megvásárlására, amennyiben szervezetten önkormányzat rendeli meg. Így a valójában kb. 96.000 Ft-os oltás 48.000 Ft-ba kerül. Jelenleg a községben 2 személy van, aki érdekelt. Javasolta, hogy amennyiben vállalják a szülők a beadatást az önkormányzat támogassa az injekció árának 50 %-ával. Kérte a hozzászólásokat.
A képviselő-testület jelen lévő tagjai egyetértettek az elhangzott javaslattal.
A polgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községben állandó lakóhellyel rendelkező 2001. évben született leány gyermekek részére – amennyiben a szülők kérik - , átvállalja a méhnyakrák elleni védőoltás árának 50 %-át.

d.) Babosdöbréte pályázat benyújtása
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy június 17. napjáig lehetőség van pályázat benyújtására a 2013-as LEADER program keretein belül a Göcsej-Hegyhát LEADER egyesület által kiírt Önfenntartó önellátó közösségek fejlesztése célterület, „Helyi érték” rendezvények támogatása intézkedésre. A projekt összköltsége 635.000 Ft, az igényelt támogatás összege 500.000,- Ft. Ehhez szükséges az önkormányzat képviselő-testületének határozata, amelynek tartalmát ismertette. Kérte annak elfogadását és a hozzászólásokat.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a 2013-as LEADER program keretein belül a Göcsej-Hegyhát LEADER egyesület által kiírt Önfenntartó önellátó közösségek fejlesztése célterület, „Helyi érték” rendezvények támogatása intézkedésre.
A projekt összköltsége: 635.000Ft
Az igényelt támogatás összege: 500.000Ft
A támogatás számításának alapja önkormányzati ügyfél esetén a nettó érték, így a szükséges önerőt az önkormányzat a pályázathoz biztosítja.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.


Határidő: 2013.június 17.
Felelős: Kaczor Tamás polgármester

e) ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodása
Kaczor Tamás polgármester ismertette a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás módosított Társulási Megállapodást. A módosításra a társulásokról szóló törvény változása miatt van szükség. Kérte a hozzászólásokat.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Babosdöbréte Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Kaczor Tamás polgármester

f.) Egyebek
Kaczor Tamás polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az italbolt bérleti díj és rezsiköltség tartozásának egy részét a volt üzemeltető kifizette, de mégy így is maradt kintlévőség.
Javasolta, hogy a fennmaradó tartozás behajtására ügyvédi úton kerüljön sor.
A javaslattal a képviselő-testület tagjai egyetértettek, felhatalmazták a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A következő 11.) napirendi pont tárgyalására zárt ülés keretében került sor.

K.m.f.
Kaczor Tamás Takács Árpádné
polgármester jegyző

Ellenjegyezte: Takács Árpádné
jegyző