J E GY Z Ő K Ö N Y VBabosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29. napján 16,00 órakor tartott nyílt rendes üléséről
Jelen vannak: Kaczor Tamás polgármester,
Várszegi János alpolgármester,
Molnár Attila, Adravecz Istvánné és Ambrus Zoltánné képviselők,
Takács Árpádné jegyző megbízásából akadályoztatása miatt
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző-jegyzőkönyvvezető.
Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendi pontokra.
Napirend:
1./Babosdöbréte Község Önkormányzatának sportkoncepciója 2013-2018.
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
2./ Pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
3./TOBA-FA Kft. telekalakítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
4./ Vagyongazdálkodási terv
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
5./ Zárszámadás beterjesztése
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
6./ Egyebek

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.
A képviselőtestület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D
Babosdöbréte Község Önkormányzat sportkoncepciója 2013-2018.
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy elkészült az önkormányzat 5 évre vonatkozó sportkoncepciója. Mindenki kézhez kapta. Kérte a hozzászólásokat.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az írásos előterjesztés anyagát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazatta) meghozta a következő határozatát:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(IV.29.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete Babosdöbrééte Község Önkormányzatának 2013-2018. évekre vonatkozó Sportfejlesztési koncepcióját egyhangúan jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kaczor Tamás polgármester

2./ N A P I R E N D
Pályázat beadásáról döntés
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy lehetőség van azon önkormányzatok számára, amelyek nem részesültek adósságkonszolidációban 100 %-ban támogatott pályázat benyújtására. Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása alcímre tudnának beadni pályázatot, amelynek tartalmát ismertette. Kérte a pályázat beadásának támogatását.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (5 igen szavazattal) szavazattal meghozta a következő határozatát:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.29.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM. rendeletben írtak alapján pályázatot nyújt be Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesztés, felújítás alcímre.


A pályázattal elérni kívánt cél: az önkormányzat által fenntartott sportlétesítmény létrehozása, a helyi sportegyesület működéséhez az utánpótlás neveléshez, a szabadidősporthoz, a térségi sportnapok lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése.

A projekt összköltsége: 24.220.332 Ft
Igényelt támogatás összege: 20.000.000 Ft
Vállalt önerő összege : 4.220.332 Ft
Közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerülő kiadások /mindösszesen/ 1.000.000 Ft

A képviselőtestület a 2013-as költségvetése terhére 400.000 Ft összeget fordít a helyi sport fejlesztésére.
A benyújtott pályázat támogatásának mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 100%-a, mivel az önkormányzat nem részesült Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. § (1) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatásban, vagy a Kvt. 72. § (1)–(2) bekezdései alapján adósságkonszolidációban. Ezek alapján az önkormányzat 4.220.332 Ft önerőt biztosít.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes feladatai, és kötelezettségei:
A 2004. évi I. törvény 55. § alapján a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai:
A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -:
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.

A települési önkormányzat - a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket.
a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit,
b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,
c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását,
d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,
e)ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat,
f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.

A képviselőtestület egyetért azzal, hogy a település lakossága részére hozzáférhetővé kell tenni a sportolási és rekreációs lehetőségeket, az átlagosnál tehetségesebbek számára meg kell adni az egyéni sportteljesítmények javításának lehetőségét.
Kiemelt feladatnak kell tekinteni az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítását, a tehetségesek kiválasztását, és gondozását. A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában fokozott önkormányzati szerepvállalásra van szükség. A kistérségi sportfeladatok támogatásában az önkormányzatnak szerepet kell vállalnia.
A fentiek megvalósítása érdekében a képviselőtestület feladatai:
sportlétesítmény felújítása a helyi és a környékbeli csapatok kiszolgálására
sportlétesítmény több sportág befogadására alkalmassá tétele,
sportöltöző felújítása, állagromlás megállítása
biztosítani kell a sportlétesítmény évszaktól független folyamatos üzemelésének személyi és tárgyi feltételeit

Ezek után javasolta, hogy a pályázat megírásával bízzák meg az RF Consulting Kft-t 0 Ft összegért, amennyiben nyernek 2 % sikerdíj illeti meg őket. Ismertette a megbízási szerződés tartalmát. Javasolta a megbízását. Kérte a hozzászólásokat.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazatta) meghozta a következő határozatát:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(IV.29.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az RF Consulting Kft-t az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés című pályázattal kapcsolatos feladatok ellátásával a mellékelt megbízási keretszerződés szerint.


3./ N A P I R E N D
TOBA-FA KFT. telekalakítási kérelme
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy felkereste a TOBA-FA Kft. ügyvezetője azzal, hogy a képviselő-testület hozzon egy olyan határozatot, amely tartalmazza azt, hogy a telekösszevonás intézésével őt megbízza a képviselő-testület a ¾ és a 3/6 hrsz-ú területek vonatkozásában. Kérte, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a közös tulajdon megszüntetésére és a telekalakításra vonatkozó szerződés aláírására. Kérte a hozzászólásokat.
Hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IV.29.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Babosdöbréte 3/4 hrsz-ú ingatlanból 280 m2 és a 3/6 hrsz-ú ingatlan terület összevonásával kapcsolatos eljárást a TOBA-FA Kft. – ügyvezetője: Tóth László – végezze.

Felhatalmazza Kaczor Tamás polgármestert a közös tulajdon megszüntetésére és telekalakításra vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: Kaczor Tamás polgármester
Határidő: 2013. május 10.

4./ N A P I R E N D
Vagyongazdálkodási terv
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy minden önkormányzatnak kötelező vagyongazdálkodási tervet elfogadni. A terv elkészült, amelyet ismertetett. Kérte annak elfogadását. Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal)
meghozta a következő határozatát:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV.29.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete Babosdöbréte Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervét a melléklet szerint elfogadja.


5./ N A P I R E N D
Zárszámadás beterjesztése
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az önkormányzat zárszámadását április 30. napjáig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A zárszámadás a Magyar Államkincstár felé le lett adva. Ismertette a bevételi és kiadási fő összegeket. Elmondta, hogy a következő testületi ülésen a zárszámadási rendelet tervezet tárgyalása napirendi pont lesz. Kérte a hozzászólásokat.

6./ N A P I R E N D
Egyebek
a) Könyvtáros tiszteletdíja
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a tavalyi évben nem lett kifizetve Nagy József részére tiszteletdíj azért, mivel ellátta a könyvtárosi teendőket. Javasolta, hogy munkájáért az önkormányzat megbízási díjként fizessen ki részére nettó 60.000,- Ft-ot. Kérte a hozzászólásokat.
Hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (IV.29.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy József könyvtáros részére 2012. évre nettó 60.000,- Ft megbízási díjat állapít meg.


b) Kiss László megbízási díja pályakarbantartásért
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy Kiss László tavaly egész évben ellátta a pálya kaszálását és karbantartását. Részére is javasol megállapítani nettó 60.000,- Ft összeget megbízási díjként. Kérte a hozzászólásokat.
Hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IV.29.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss László részére 2012. évre nettó 60.000,- Ft megbízási díjat állapít meg a focipálya karbantartásáért.


Hozzászólás, észrevétel nem volt, a képviselő-testület tagjai tudomásul vették az elhangzottakat.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 17,00 perckor bezárta.

K.m.f.

Kaczor Tamás polgármester
Takács Árpádné jegyző