J E G Y Z Ő K Ö N Y


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének
2012. december 27. napján tartott nyílt rendes üléséről


Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester, Várszegi János alpolgármester,
Ambrus Zoltán Lászlóné, Adravecz Istvánné, Molnár Attila képviselők,
Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző-jegyzőkönyvvezető

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendre, amelyek a következők:
Napirend:
1./ 2013. évi hulladékgazdálkodási díj megállapítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
2./Belső ellenőrzési társuláshoz újonnan csatlakozókról döntés
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
3./TOBA-FA Kft. ingatlanvásárlása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel. A képviselő-testület egyhangúan az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D
2013. évi hulladékgazdálkodási díj megállapítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Kaczor Tamás polgármester ismertette a Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. levelét, amelyben javaslatot tett a hulladékgazdálkodási díjakra. Ismertette a 2012. évi díjtételeket, valamint a 2013. évre vonatkozó kétféle előterjesztést. Az első variáció szerint az alapdíj egyes elemei emelkednek, míg az ISPA használati díj változatlan marad, így összességében a 2012. évi díjakhoz mérten az emelés mértéke 4,2 %. A kettes variáció egy olyan lehetőséget vázol fel, amely a 3000 Ft-os lerakási járulék és a 100 Ft/fő MEH felügyeleti díj beépítésével is számol. Ezeket a tételeket előbb-utóbb tovább kell terhelni a lakosságra, ezért megfontolandó a magasabb díjtétel elfogadása, de amíg nem tisztázódik a kérdés, ezen díjak bevezetése körül és nincs meg a végleges törvényi szabályozás, addig viszont nem kellene ezzel kalkulálni. A fenti díjköltségek díjemelési hatása az egyes variációhoz képest 13 %. Az előzőekben leírt véleménye miatt javasolta az 1. variáció elfogadását és később, a törvény véglegesítése és hatálybalépése után felülvizsgálják a számokat újra és megteszik a szükséges változtatásokat. Ugyanakkor kérte, hogy kérjenek be a szolgáltatótól egy olyan kimutatást, hogy pontosan hány tonna szemetet szállítanak el figyelemmel arra, hogy hány család és milyen kukát használ. Kérte a hozzászólásokat.
Molnár Attila tudomása szerint a ZALA-DEPO Kft. nem is alkalmas a hulladék szállítására, mivel nem nonprofit szervezet.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) megalkották a következő rendeletet:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. önkormányzati rendeletét a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaságról szóló 12/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


2./ N A P I R E N D
Belső ellenőrzési társuláshoz újonnan csatlakozókról döntés
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy Almásháza, Böde, Nemesrádó és Tilaj Községek Képviselő-testületei úgy határoztak, hogy 2013. január 1-jétől a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társuláshoz szeretnének csatlakozni. A csatlakozáshoz szükséges, hogy a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott döntésükkel elfogadják a csatlakozást. Javasolta az újonnan belépő önkormányzatok csatlakozásának elfogadását.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozták a következő határozatot:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2012. (XII.27.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Almásháza, Böde, Nemesrádó és Tilaj Községek Önkormányzatai 2013. január 1. napjától csatlakoznak a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társuláshoz.


3./ N A P I R E N D
TOBA-FA Kft. ingatlanvásárlása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az előző ülésen már született döntés arról, hogy értékesíti az önkormányzat a tulajdonában lévő Babosdöbréte 3/4 hrsz-ú ingatlanból 280 m2-t. Az eladási ár is meghatározásra került. Erről értesítve lett a Kft. ügyvezetője, aki elfogadta a megállapított eladási árat. A határozat nem tartalmazza az eladásra szánt ingatlan helyrajzi számát, ezért kéri a képviselő-testületet foglalja határozatba az ingatlan helyrajzi számát. Kérte a hozzászólásokat.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozták a következő határozatot:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2012. (XII.27.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Babosdöbréte 3/4 hrsz-ú kastély mögötti területből értékesít 280 m2-t a TOBA-FA Kft. részére, amelynek eladási árát 1.500 Ft/m2 árban határozza meg. A telekrendezéssel és az ingatlan átírásával kapcsolatos valamennyi költség vevőt terheli.


Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18,00 perckor bezárta.

k.m.f.

Kaczor Tamás Gothárdné Baumgartner Anikó
polgármester körjegyző

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2012.(XII.31.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaságáról szóló
12/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében az 1995. évi LIII. Tv. 46. §. (1) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaságról szóló 12/2005. (XII.01.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) A közszolgáltatás díját a képviselő-testület egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.
A lakossági hulladékszállítás díja 2013. január 1. napjától

50 literes edény esetében 271,- Ft
120 literes edény esetében 418,- Ft
240 literes edény esetében 813,- Ft
LIM-LOM gyűjtés díja 3.441 Ft/m3 + 3.000 Ft/kg + ÁFA.

A fenti összegek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendők,a hulladékkezelés díjára felszámításra kerül a mindenkori ÁFA.

2.§

A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Babosdöbréte, 2012. december 27.

Kaczor Tamás Gothárdné Baumgartner Anikó
polgármester körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. december 31. napján.

Gothárdné Baumgartner Anikó
körjegyző