J E GY Z Ő K Ö N Y VBabosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 2012. november 28. napján tartott nyílt rendes üléséről
Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Várszegi János alpolgármester,
Molnár Attila, Ambrus Zoltán Lászlóné és Adravecz Istvánné képviselők,
Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző-jegyzőkönyvvezető.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendre, amelyek a következők:

Napirend:
1./ Az Önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
2./Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
3./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
4./ Ivóvízminőség javítására létrehozott önkormányzati társulás pályázata arzéntartalom csökkentésére
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
5./Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
6./ Telekvásárlás
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
7./ Egyebek

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.
A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D
Az Önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról beszámoló

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette az írásos előterjesztés anyagát. Elmondta, hogy összességében a teljesítés időarányos volt, az önkormányzat kötelező feladatait maradéktalanul teljesítette. A bevételek és kiadások időarányosak voltak. A játszótér pályázat során teljesített kiadások az utolsó negyedévben fognak realizálódni. Kérte a hozzászólásokat. Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az írásos előterjesztésben foglaltakat, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozták a következő határozatot:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete Babosdöbréte Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja.


2./ N A P I R E N D
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges a bekövetkezett változások miatt. Ismertette az írásos előterjesztés anyagát. Javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását. Kérte a hozzászólásokat. Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az írásos előterjesztésben foglaltakat, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) megalkották a következő rendeletet:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. önkormányzati rendelet
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza
.

3./ N A P I R E N D
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a koncepciót úgy kellett elkészíteni, hogy nagyon keveset tudunk az átalakulásról, változásokról. Ennek ellenére a törvényi határidőnek eleget kellett tenni, ezért testület elé kellett terjeszteni a jövő évi gazdálkodásról szóló koncepciót. Ismertette az írásos előterjesztés anyagát. Kérte a hozzászólásokat. Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozták a következő határozatot:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete Babosdöbréte Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepcióját az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja.


4./ N A P I R E N D
Ivóvízminőség javítására létrehozott önkormányzati társulás pályázata arzéntartalom csökkentésére

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására létrehozott Önkormányzati Társulás levelét. 2010.é évben társulást hoztak létre az ivóvíz minőségének javítása érdekében. KEOP pályázatot nyújtottak be a helyi ivóvízmű arzéntartalmának csökkentése miatt. A Társulás 2011-ben a KEOP pályázat első fordulóját megnyerte, így a megvalósítás előkészítése folyamatban van. A második forduló pályázata csak akkor nyújtható be, ha a Társulás tagja minden olyan önkormányzat, mely érintett a fejlesztésben, vagy tulajdonosként, vagy területi érintettséggel. A társulási tagság úgy kerül meghatározásra, hogy ezen önkormányzatoknak semmilyen pénzügyi-finanszírozási kötelezettségük nem merül fel, a társulási tanácsba viszont szavazati joguk lesz. Javasolta a csatlakozást. Kérte a hozzászólásokat.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként egyhangúan 54 igen szavazattal) meghozták a következő határozatot:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására létrehozott Önkormányzati Társuláshoz csatlakozik, a Társulásba tagként belép.


A Képviselő-testület a csatlakozásról szóló döntés mellett jóváhagyja a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására létrehozott Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. december 05.
Felelős: Kaczor Tamás polgármester

5./ N A P I R E N D
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy minden évben egy alkalommal kötelező közmeghallgatást tartani, ahol be kell számolni az addigi munkáról és a következő év elképzeléseiről. Javasolta a közmeghallgatás időpontját 2012. december 10. napján 18.00 órában megállapítani. Kérte a hozzászólásokat. Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozták a következő határozatot:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 10-én 18,00 órakor közmeghallgatást tart. Utasítja a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjáról értesítse a lakosságot.


6./ N A P I R E N D
Területvásárlás

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy megkereste a TOBA-FA Kft. ügyvezetője, aki helyi vállalkozó. Kérte, hogy az önkormányzat értékesítsen részére a kastély mögötti területből egy részt. A területre a vállalkozásához lenne szüksége. Megmutatta a megvásárolni kívánt ingatlanrészt. Kérte a hozzászólásokat.
Adravecz Istvánné kérdése az volt, hogy az önkormányzatnak biztosan nincs szükséges a területre?
Várszegi János szerint a játszótér megépülésével leszűkült a kastély körüli szabad terület. A jövőben más elképzelési is lehet az önkormányzatnak ezzel a területtel, ő ellenzi az értékesítést.
Kaczor Tamás szerint a vállalkozónak az a problémája, hogy másik irányba nem tud terjeszkedni.
Ambrus Zoltán Lászlóné véleménye is az, hogy egy ekkora épülethez kell szabad terület is.
Kaczor Tamás szerint arról kellene dönteni, hogy mennyi az a terület, amelyet értékesíteni tud az Önkormányzat és utána arról , hogy milyen áron. Javasolta, hogy 280 m2 terület értékesítéséről döntsenek.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként 4 igen és 1 nem szavazattal meghozták a következő határozatot:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kastély mögötti területből 280 m2 területrész értékesít.


Ezek után Kaczor Tamás az eladási árra vonatkozóan tett javaslatot, amelynek összege 1.500,- Ft/m2. Természetesen megegyezés esetén az ingatlan telekrendezésével és átírásával kapcsolatos összes költség a vevőt terhelné. Kérte a javaslatokat.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal meghozták a következő határozatot:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kastély mögötti területből értékesíteni szánt 280 m2 eladási árát 1.500 Ft/m2 árban határozza meg. A telekrendezéssel és az ingatlan átírásával kapcsolatos valamennyi költség vevőt terheli.


7./ N A P I R E N D
Egyebek

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

a.) Az állattartás helyi szabályairól szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezése
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2003. (IV.30.) önkormányzati rendeletet, valamint annak módosító rendeleteit hatályon kívül kell helyezni, mivel azok ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak felsőbb szintű jogszabályokkal. Kérte a hozzászólásokat.
Hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) megalkották a következő rendeletet:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. önkormányzati rendeletét a többször módosított Állattartás helyi szabályairól szóló 10/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


b.) Tiltott, kirivóan közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezése
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a tiltott, kirivóan közösségellenes magatartásokról szóló 17/2003.( X.25.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni, mivel az ellentétes rendelkezéseket tartalmaz felsőbb szintű jogszabályokkal. Kérte a hozzászólásokat.
Hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) megalkották a következő rendeletet:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. önkormányzati rendeletét a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 17/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


c.) Körjegyzőség 2012. évi III. negyedévi gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző
Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző elmondta, hogy a kiadások és a bevételek is a harmadik negyedévnek megfelelően, időarányosan teljesültek. Kérte, tegyék fel kérdéseiket az írásos előterjesztéssel kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozták a következő határozatot:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja.


d.) Belső ellenőrzési jelentés
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a belső ellenőr elvégezte az ellenőrzési tervben foglalt témakörben az ellenőrzést. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokra intézkedési terv készült, amelyet ismertetett. Kérte, hogy az intézkedési tervet hagyja jóvá a képviselő-testület. Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozták a következő határozatot:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzés során feltárt hiányosságokkal egyetért, a hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervet jóváhagyja.


e.) Falugondnok éves munkájának elismerése
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a falugondnok a idei évben sok olyan munkát vállalt magára, amely nem tartozik közvetlenül a munkaköri leírásába. Munkáját lelkiismeretesen végezte, ezért javasolta részére fél havi bruttó bérének megfelelő jutalom kifizetését. Kérte a hozzászólásokat. Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozták a következő határozatot:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnok részére éves munkájának elismeréséül fél havi bruttó bérének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.


f.) Körjegyzőség átalakulásáról tájékoztató
Kaczor Tamás polgármester ismertette a Zalaszentgyörgyi Körjegyzőséggel való közös hivatal kialakításával kapcsolatban eddig megtartott polgármesteri és jegyzői értekezleteken elhangzottakat, valamint a jelenlegi hivatalban jelentkező személyi problémákat.

g.) Egyéb felvetések, bejelentések
Várszegi János felvetette, hogy a Lenin utca végére követ kellene vitetni, mert nagyon rossz állapotban van.
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat feladata a saját utak karbantartása, meg fogják nézni, hogy ez milyen út és mit lehet tenni.
Várszegi János szerint a Kökényesmindszenten lévő kápolnát át kellene színezni .
Kaczor Tamás polgármester árajánlatot fog kérni a munkálatokra.
Ambrus Zoltán Lászlóné felajánlotta, hogy a kökényesmindszenti temetőben a fagy előtt elzárják a vizet. Problémaként vetette fel, hogy néhány lakónál a vezetékes vízcső keresztmetszete csökken, ezért nagyon kicsi a nyomás. Szeretné, ha a járdaszigeten lévő fenyőfa kivilágításához és feldíszítéséhez hozzájárulna az önkormányzat.
Kaczor Tamás polgármester szerint amikor kiépült a vízrendszer, akkor csak kevés ház volt és az idő múltával már nem volt elég a már meglévő keresztmetszet. Ennek átépítése több millióba kerülne. A fenyőfa kivilágításának kérdését meg fogják vizsgálni.
Kaczor Tamás polgármester ismertette a jelenleg futó pályázatokat és elmondta, hogy energetikai pályázatok kiírása is folyamatban van. Kökényesmindszent fűtését biomassza kazánnal lehetne megoldani, ehhez azonban szükséges a lakók hozzájárulása is.
Ambrus Zoltán Lászlóné vállalta, hogy az előre elkészített szórólapokkal felkeresi a lakókat, ismertetve a lehetőségeket.

A következő napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt.

K.m.f.

Kaczor Tamás Gothárdné Baumgartner Anikó
polgármester körjegyző

BABOSDÖBRÉTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK


18/2012. (XII.05.)  önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2012. január 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának változása miatt az alaprendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított 

kiadási főösszegét

1.529 E Ft-tal

bevételi főösszegét

1.529 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2012. évi

módosított kiadási főösszegét   

72.353 E Ft-ban

módosított bevételi főösszegét   

72.353 E Ft-ban

a hiány összegét 

 0 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

400 E Ft

Személyi juttatások

0 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

5 E Ft

Dologi kiadások

715 E Ft

Egyéb folyó kiadások

1.567 E Ft

Működési célú pénzeszköz átadások

-1.000 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

-170 E Ft

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

0 E Ft

Kamatkiadások

12 E Ft

Beruházási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban változtatja meg.

2. §

Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a 1-5 mellékletek tartalmazzák.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Babosdöbréte, 2012. november 28.

                     Kaczor Tamás                                              Gothárdné Baumgartner Anikó

                      polgármester                                                            körjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. december 5. napján.


Babosdöbréte  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2012. /XII.05./ önkormányzati rendelete

az állattartás helyi szabályairól szóló

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

1.§

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi rendeleteket:

  • Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelete
  • Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (VI.11.) önkormányzati rendelete
  • Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (XII.05.) önkormányzati rendelete

2.§

Hatályba léptető rendelkezések


  1. Ezen rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.
  1. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Babosdöbréte, 2012. november 28.

                Kaczor Tamás                                Gothárdné Baumgartner Anikó

                polgármester                                               körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012.december 05. napján.

Babosdöbréte, 2012. december 05.


                                                                         Gothárdné Baumgartner Anikó

                                                                                   körjegyző


Babosdöbréte  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2012. /XII.05./ önkormányzati rendelete

a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

1.§

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi rendeleteket:

  • Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (X.25.) önkormányzati rendelete

2.§

Hatályba léptető rendelkezések


  1. Ezen rendelet december a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.
  1. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Babosdöbréte, 2012. november 28.

                Kaczor Tamás                                Gothárdné Baumgartner Anikó

                polgármester                                               körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012.december 05. napján.

Babosdöbréte, 2012. december 05.

                                                                         Gothárdné Baumgartner Anikó

                                                                                   körjegyző