J E GY Z Ő K Ö NY VBabosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 05. napján tartott nyílt rendes üléséről

Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Várszegi János alpolgármester,
Adravecz Istvánné, Ambrus Zoltán Lászlóné, Molnár Attila képviselők,
Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző-jegyzőkönyvvezető és Szakonyi József pénzügyi vezető.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendre, amely a következő:

Napirend:
1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
2./ Az Önkormányzat 2012. év I. félévi gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
3./ Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól rendelet alkotása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
4./ Vagyongazdálkodás helyi szabályairól rendelet alkotása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
5./ 2011. évi rendőrségi beszámoló a közrend, a közbiztonság és a bűnügyi helyzet értékeléséről
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
6./ Beiskolázási támogatás
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
7./ Egyebek

A napirendi javaslatot a képviselő-testület elfogadta.
Ezek után jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyzőt.

A javaslatot a képviselő-testület elfogadta.

1./ N A P I R E N D
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy szükséges az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása. Az írásos előterjesztést minden képviselő időben kézhez kapta, reméli áttanulmányozták. Az állami normatívák elsősorban a közfoglalkoztatottak foglalkoztatása miatt változtak, ugyanis előre nem volt látható hogy hány fő lesz alkalmazva. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az írásos előterjesztésben foglaltakat, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) megalkották a következő rendeletet:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


2./ N A P I R E N D
Önkormányzat 2012. év I. félévi gazdálkodásáról beszámoló

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a gazdálkodás időarányos volt, a bevételek és kiadások néhány eltéréssel megfelelnek az elfogadott költségvetésnek. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az írásos előterjesztésben foglaltakat, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozták a következő határozatot:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2012. (IX.05.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja.


3./ N A P I R E N D
Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól rendelet alkotása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy kötelező szabályozni a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályait. Erről készült rendelet-tervezetet a körjegyző asszony elkészítette, amelyet minden képviselő kézhez kapott. Jelenleg még nem volt házasságkötés a hivatalban, hiszen nem is volt megfelelő hely. A pályázat kapcsán felújításra kerül a jelenlegi hivatali épület, valamint a nagyterem, így lehetőség lesz arra , hogy a fiatalok kulturált körülmények között kössenek házasságot. Ehhez azonban szükséges szabályozni a házasságkötéssel kapcsolatos teendőket. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az írásos előterjesztésben foglaltakat, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) megalkották a következő rendeletet:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


4./ N A P I R E N D
Vagyongazdálkodás helyi szabályairól rendelet alkotása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény számos területen változott, amely befolyásolja az önkormányzat vagyongazdálkodására vonatkozó szabályokat is. Ezért szükségessé vált az önkormányzat vagyonáról szóló 2/2005. (II.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és egy teljesen új rendelet kidolgozása. Ezt a tervezetet minden képviselő kézhez kapta. Kérte a hozzászólásokat.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az írásos előterjesztésben foglaltakat, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) megalkották a következő rendeletet:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. önkormányzati rendeletét az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


5./ N A P I R E N D
2011. évi rendőrségi beszámoló a közrend, a közbiztonság és a bűnügyi helyzet értékeléséről

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy minden évben kötelező az előző év rendőrségi beszámoló tárgyalása a közrend, a közbiztonság és a bűnügyi helyzet értékeléséről. A beszámolós a rendőrfőkapitány úr elkészítette, amelyből megállapítható, hogy a községben a közbiztonság és a közrend átlagosnak mondható, nem volt kirívó eset. A körzeti rendőrrel a kapcsolat jó, bármikor fordulhatnak hozzá az emberek. Javasolta, hogy az írásos beszámoló anyagát fogadja el a képviselő-testület.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az írásos előterjesztésben foglaltakat, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozták a következő határozatot:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2012. (IX.05.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság Zalaegerszeg Közrendvédelmi Osztály KMB Alosztályának Teskánd körzeti megbízott 2011. évben végzett tevékenységéről, a közrend, a közbiztonság, a közlekedési és bűnügyi helyzet értékeléséről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.


6./ N A P I R E N D
Beiskolázási támogatás

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy minden évben támogatta az Önkormányzat az általános iskolába járó tanulókat. A jelenlegi költségvetés lehetővé teszi a támogatást, ezért javasolta, hogy Babosdöbréte községben állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanulókat részesítse az önkormányzat 5.000,- Ft beiskolázási segélyben. Kérte a javaslatokat.

A javaslattal a képviselő-testület tagjai egyetértettek.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a polgármester javaslatát, amelynek eredményeként egyhangúan (5 igen szavazattal) meghozták a következő határozatot:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2012. (IX.05.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községben állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanulók részére 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg a 2012/2013. tanév iskolakezdési költségeinek támogatására.


7./ N A P I R E N D
Egyebek

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

a.) Pályázatok
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a volt iskola épület felújítására nyert pályázat megvalósításának első lépéseként árajánlatokat kértek a munkálatokra. Az árajánlatok még nem érkeztek meg. Még a rossz idő beállta előtt neki kellene állni a felújításnak. A játszótér megépítésének társadalmi munkában kell megvalósulnia, amely komoly szervező munkát igényel. Felkérte Várszegi János alpolgármester urat a munkálatok megszervezésére és lebonyolítására.

b.) Kastély épület bontása
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a kastély hátsó szárnyának bontási engedélye jogerős lett, el lehet kezdeni a munkát. Ehhez azonban felelős műszaki vezető kell, építési naplót és hulladékkezelési nyilvántartást is kell vezetni. Kéri a képviselők segítségét abban, hogy szakembert találjanak e feladatra. Elmondta, hogy a kastélyban egy helyiség felújítása folyamatban van, ide szeretné a könyvtárat áttelepíteni. A nyílászárók cseréjére egy árajánlat érkezett már Tóth László helyi vállalkozótól, a villanyszerelési munkálatokra pedig a KOMEXVILL-Zeg. Kft . adott árajánlatot. Felkérte Szakonyi József pénzügyi vezetőt, hogy mindkét munkálatra legalább még 2-2 árajánlatot szerezzen be.

c.) Egyebek
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy gondolkodni kellene a földterületek hasznosításáról. Sok a munkanélküli, akiknek munkát lehetne adni. Elképzelései vannak, de ebben mindenképpen segítségre lenne szüksége. A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban elmondta, hogy kb. 2 millió forintba kerülne Újavas és Kishegyen a lámpatest felszerelése. Többen jelezték, hogy Kökényesmindszenten lévő fekvőrendőrök zavarják az ott lakókat, kérték annak megszüntetését.

Ambrus Zoltán Lászlóné elmondta, hogy felkereste egy szakember biztonságtechnikai és LED világítással kapcsolatban. Javasolta, hogy a környező települések polgármestereivel közösen hallgassák meg őt, hátha valamilyen olcsóbb és jobb megoldást kínál.

Adravecz Istvánné felhívta a figyelmet a buszmegállónál lévő diófára, amely veszélyes. Kérte ennek ágainak felnyesését. Elmondta azt is, hogy Rám községrészben több ingatlan van, amelynek gazdája nem tartózkodik a községben és a terület elhanyagolt. Kérte az intézkedést.

Más napirend, hozzászólás, észrevétel nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 19,20 perckor bezárta.

K.m.f.

Kaczor Tamás Gothárdné Baumgartner Anikó
polgármester körjegyző

BABOSDÖBRÉTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

13/2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról


1. §

(1) A 2012. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának változása miatt az alaprendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszegét 1.304 E Ft-tal
bevételi főösszegét 1.304 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2012. évi

módosított kiadási főösszegét 70.824 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét 70.824 E Ft-ban
a hiány összegét 0 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.192 E Ft Személyi juttatások -203 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok -206 E Ft Dologi kiadások -150 E Ft Egyéb folyó kiadások 0 E Ft Működési célú pénzeszköz átadások 171 E Ft Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 E Ft Kamatkiadások 500 E Ft Felújítási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban változtatja meg.

2. §

Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a 1-5 sz. mellékletek tartalmazzák.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Babosdöbréte, 2012. szeptember 5.