J E G Y Z Ő K Ö N Y VBabosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 23. napján tartott nyílt rendkívüli üléséről


Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Várszegi János alpolgármester,
Adravecz Istvánné, Ambrus Zoltán Lászlóné, Molnár Attila képviselők,
Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző-jegyzőkönyvvezető.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert szeretné napirendre venni a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont fenntartására létrehozott társulásból történő kiválást. Javaslatot tett a napirendre, amely a következő:

Napirend:
1./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont fenntartására kötött társulásból történő kiválás
Előadó: Kaczor Tamás polgármester

A napirendi javaslatot a képviselő-testület elfogadta.

Ezek után jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyzőt.
A javaslatot a képviselő-testület elfogadta.

1./ N A P I R E N D


Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont fenntartására kötött társulásból történő kiválás Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy 2011. első félévben döntött a képviselő-testület arról, hogy amennyiben 2011. december 31. napjáig az önkormányzatok nem kötnek új társulási megállapodást akkor Babosdöbréte Község Önkormányzata felmondja a társulási megállapodást. Akkor a fenntartók kötöttek új megállapodást, ami jelenleg is érvényben van, de nem az általunk javasolt társulási tanács létrehozásával, hanem a régi megállapodás módosításával jött létre. Az eddig eltelt időben az iskola adóssága tovább növekedett, a költségvetés elfogadásakor is már problémát jelentett a ki nem fizetett számlák miatt felhalmozódó adósság. Sajnos az együttes testületi ülésen mindig vita tárgyát képezi az iskola pénzügyi helyzete. Továbbra is problémát jelent az a tény, hogy nem a többség akarata érvényesül egy döntés meghozatalakor, hanem akár egy Önkormányzat meg tudja vétózni a javaslatokat. Ezt kiküszöbölné a társulási tanács létrehozása, de mivel ezt Teskánd és Boncodfölde elutasították tavaly. A helyzet azóta tovább romlott az intézményben. Sajnos továbbra sem látjuk lehetőségét az intézmény megreformálására és a költségtakarékos gazdálkodás megvalósítására a jelenlegi társulási megállapodás szerint, ezért javasolta, hogy az Önkormányzat 2012. december 31. napjával mondja fel az iskola fenntartására létrehozott társulási megállapodást. Kérte a hozzászólásokat.

Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző elmondta, hogy az önkormányzatnak kötelessége gondoskodni az alapfokú oktatásról. Ennek módját az önkormányzat határozza meg. Ez történhet oktatásra kötött szerződéssel, saját intézmény fenntartásával, vagy társulás formájában.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az iskola nem jár rosszabbul a kiválásukkal, mert ettől fogva a Babosdöbrétei gyerekek is körzeten kívülinek számítanak és utánuk magasabb állami normatívát tud igényelni az intézmény. Továbbra is finanszírozóként támogatnák az iskolát és óvodát az oda járó gyerekek létszámának megfelelően, ha a mindenkori fenntartó önkormányzatokkal meg tudnak állapodni, de fenntartói társulási megállapodást nem kívánnak kötni egy intézménnyel sem. Az ingatlan felújításában, karbantartásában természetesen továbbra is részt vesznek, mint tulajdonos, de az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten. A polgármester megjegyezte, hogy az intézménybe már beiratkozott gyerekeket nem lehet elküldeni, csak ha fegyelmi vétséget követ el, tehát nem kell attól tartani, hogy nem járhatnak az iskolába jövőre. Egyébként is a mai helyzetben, amikor egyre kevesebb a beiratkozó gyerek az iskolákban, akkor mindenkire szükség van az optimális létszám elérése végett.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként egyhangúan (4 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2012. (VI.23.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont fenntartására kötött társulási megállapodást 2012. december 31-i határidővel felmondja.


Más napirend, hozzászólás, észrevétel nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 20,15 perckor bezárta.

K.m.f.

Kaczor Tamás Gothárdné Baumgartner Anikó
polgármester körjegyző