J E G Y Z Ő K Ö N Y VBabosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 2012. június 07. napján tartott nyílt rendes üléséről

Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Várszegi János alpolgármester,
Adravecz Istvánné, Ambrus Zoltán Lászlóné képviselők,
Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző-jegyzőkönyvvezető.
Igazoltan távol volt: Molnár Attila képviselő.

Várszegi János alpolgármester köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy Kaczor Tamás polgármester telefonon jelezte, hogy később érkezik. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendre, amelyek azonosak a meghívóban közöltekkel.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Napirend:
1. Szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó helyi rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
2./ Hulladékkezelési közszolgáltatási díjakra megállapított díjstop feloldása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
3./ Hulladékkezelési közszolgáltatásra szerződés kötése
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
4./ Balázsfára vezető földút hídjának árajánlata
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
5./ Kátyúzásra árajánlat
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
6./ Egyebek

Zárt ülés keretében:
7./ Ápolási díj kérelem

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.
A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D

Szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó helyi rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Várszegi János alpolgármester elmondta, hogy megjelent a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény, amely kimondja, hogy szabálysértési tényállást csak törvény állapíthat meg. A törvény 254.§ (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzatnak 2012. május 31. napjáig kötelező szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó helyi rendeleteit felülvizsgálni. Az önkormányzatnak két ilyen helyi rendelete van, az állattartás helyi szabályairól szóló helyi rendelet és a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaságról szóló helyi rendelet. Javasolja, hogy ezen rendeletek szabálysértésre vonatkozó rendelkezéseit helyezzék hatályon kívül. Ennek megfelelően ismertette a rendelet-tervezetet. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás, észrevétel nem volt, az alpolgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (3 igen szavazattal) megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (VI.11.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (VI.11.) önkormányzati rendeletét a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértésre vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza


2./ N A P I R E N D

Hulladékkezelési közszolgáltatási díjakra megállapított díjstop feloldása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Várszegi János alpolgármester elmondta, hogy tavaly decemberben a 2012. évre már meg lettek állapítva a hulladékszállítási díjak. Ezt azonban február 1-jéig vissza kellett vonnia minden önkormányzatnak, mivel magasabb szintű jogszabály kimondta, hogy az idei hulladékszállítási díjak nem lehetnek magasabbak a tavalyi évinél. Ezt a díjstopot a Parlament 2012. április 2-án feloldotta és az új rendelkezéseket április 15. napjától lehet alkalmazni. A ZALA-DEPO Kft. megküldte előterjesztésében a korábban már kiküldött árkalkulációt, amely azonos a tavaly decemberben elfogadottakkal. Ezért javasolja, hogy 2012. június 15. napjától az önkormányzat módosítsa a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaságról szóló 12/2005. (XII.01.) önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltak szerint. Kérte a hozzászólásokat. Hozzászólás, észrevétel nem volt, az alpolgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (3 igen szavazattal) megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VI.11.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VI.11.) önkormányzati rendeletét a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaságról szóló 12/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


3./ N A P I R E N D

Hulladékkezelési közszolgáltatásra szerződés kötése
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Várszegi János alpolgármester elmondta, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatásra kötött szerződés a ZALA-DEPO Kft-vel lejárt. A ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. 61/2012. számú levele szerint azon tagönkormányzatok esetében, ahol a közszolgáltatók szerződései lejárnak, a lejáratot követően a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás jogosult és köteles a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátását megszervezni és fenntartani. Ennek értelmében azon önkormányzatok járnak el jogszerűen, akik a közszolgáltatási szerződésük lejártát követően a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulással szerveztetik és tartatják fenn a közigazgatási területükön a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A ZALAISPA Zrt. tájékoztatása szerint a szolgáltatást részben a saját infrastrukturájával, illetve alvállalkozók igénybevételével látja el. Az alvállalkozók kiválasztása folyamatban van. Személyes véleménye az, hogy nem tartja jónak, hogy az önkormányzatoknak nincs lehetősége arra, hogy kiválassza azt a szolgáltatót, akit megbíz a közszolgáltatás lebonyolításával. Ennek ellenére javasolja, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve az önkormányzat kezdje meg a tárgyalásokat a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulással a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban. Kérte a hozzászólásokat.

A képviselő-testület tagjai egyetértettek az alpolgármester által felvetett észrevétellel.

Az alpolgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (3 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (VI.07.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatások szervezésére vonatkozóan megkezdi a tárgyalásokat a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt-vel.


Felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások megkezdésére.

18,45 perckor megérkezett a képviselő-testületi ülésre Kaczor Tamás polgármester. Az ülés vezetését átvette az alpolgármester Úrtól.

4./ N A P I R E N D

Balázsfára vezető földút hídjának árajánlata
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a Balázsfára vezető földút hídjának felújítására három árajánlat érkezett, amelyeket ismertetett:
1.) Fa-Gold Kft Zalaegerszeg, Malom u 2. bruttó 820.498,- Ft
2.) Kovács Zoltán Zalaegerszeg, Ebergényi u. 20/1. bruttó 859.282,- Ft
3.) TOBA-FA KFT. Babosdöbréte, Petőfi u. 19. bruttó 532.790,- Ft

Mindhárom árajánlat ugyanolyan minőségű anyagokra vonatkozik és tartalmazza a munkadíjat is. ,
Javasolta, hogy a munkával a TOBA-FA KFT-t bízzák meg tekintettel arra, hogy az övé a legkedvezőbb árajánlat és ráadásul helyi vállalkozó is. Kérte a hozzászólásokat.
Hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (4 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012. (VI.07.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balázsfára vezető földút hídjának felújításával a TOBA-FA KFT-t Babosdöbréte, Petőfi S. u. 19. bízza meg. A felújítás anyagára és munkadíja az előzetesen adott árajánlat szerint bruttó 532.790,- Ft.


Megkeresi a Körjegyzőség Pénzügyi Vezetőjét, hogy a vállalkozói szerződést a vállalkozó és az Önkormányzat között készítse elő, és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Szakonyi József pénzügyi vezető
Kaczor Tamás polgármester
Határidő: 2012. június 20.

5./ N A P I R E N D

Kátyúzásra árajánlat
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a községben végigjárta az önkormányzati utakat szakemberekkel és árajánlatot kért azokra a munkálatokra, amelyek elvégzése szükséges. Két cég adott árajánlatot, az egyik a SPRINT KFT, a másik a Vasi Aszfalt-Gép Kft. Ismertette az adott árajánlatokat, amelyek a kátyúzásra, a Zrínyi u. mészkő padka pótlásra, a Kökényesmindszenti u. padka nyesés mészkő pótlásra és a temetőhöz vezető út teljes szélességű aszfaltozásra vonatkoznak. Ezek közül mindenképpen szelektálni kell, mivel nem fog beleférni az összes javítás a költségvetésbe. Javasolja, hogy egyenlőre a szükséges kátyúzásokat végeztessék el a szükséges helyeken. Erre a SPRINT KFT. nettó 266.431,- Ft összegű, a Vasi Aszfalt-Gép Kft. nettó 274.200,- Ft összegű árajánlatot adott. Véleménye az, hogy a kátyúzást az önkormányzat a SPRINT KFT-től rendelje meg. Kérte a hozzászólásokat.

Várszegi János alpolgármester egyetért azzal, hogy egyenlőre a kátyúzást végeztesse el az önkormányzat és amennyiben a pályázatok megvalósítása után marad pénzmaradvány, akkor térjenek vissza a további munkálatokra is.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (4 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012. (VI.07.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete Babosdöbréte községben a szükséges kátyúzások elvégzését a SPRINT KFT-től megrendeli 266.431,- Ft + ÁFA összegért.


Megkeresi a Körjegyzőség Pénzügyi Vezetőjét, hogy a vállalkozói szerződést a vállalkozó és az Önkormányzat között készítse elő, és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Szakonyi József pénzügyi vezető
Kaczor Tamás polgármester
Határidő: 2012. június 20.

6./ N A P I R E N D

Egyebek

a.) Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel vagyonkezelői szerződés

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy új vagyonkezelési szerződést szükséges kötni a viziközmű szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok változása miatt. Ismertette a szerződés tartalmát. Kérte hatalmazzák fel a szerződés aláírására.

Hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (4 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2012. (VI.07.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződést a melléklet szerint jóváhagyja és utasítja a polgármestert a szerződés önkormányzat nevében történő aláírására.


b.) Egyéb bejelentések

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a Zrínyi utca nagyon meredek, ha felülről jönnek az autók nagyon veszélyes. Ezt a problémát több lakó jelezte. Megoldást jelentene az, hogy sebesség korlátozásként 30 km-es sebességkorlátozó táblát helyeznek ki. Kérte a véleményeket.

Ambrus Zoltánné egyetértett a javaslattal és a Kökényesmindszenti községrészben lakók kérését tolmácsolva kérte, hogy a Kökényesmindszenten korábban meglévő 5 tonnás súlykorlátozó táblát kivéve célforgalom kiegészítéssel helyezze vissza az önkormányzat a községrész mindkét bejáratához . Sajnos a táblákat többször ellopta valaki ezért javasolja, hogy helyezzenek ki figyelő kamerákat.

Kaczor Tamás polgármester szerint ehhez pályázatot kellene keresni.

Hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel javaslatát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan (4 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (VI.07.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zrínyi utcában 30 km-es sebességkorlátozó tábla , Kökényesmindszent két bejáratánál 5 tonnás súlykorlátozó tábla kivéve célforgalom kiegészítéssel kihelyezését rendeli el.


Ambrus Zoltánné elmondta, hogy Kökényesmindszenten probléma az internet kiépítés. A fűtéssel kapcsolatban az a véleménye a lakosoknak, hogy egy alternatív megoldást kellene keresni, mivel a gáz már nagyon drága. Állítólag van egy mintaprogram, amely az önkormányzatok számára elérhető. Ennek utána kellene nézni.

Adravecz Istvánné felhívta a figyelmet arra, hogy Rámban sok helyen az árkok nincsenek karban tartva, ezért a vízelvezetés nagy problémát jelent. Az iskola épületét lehetne valamilyen módon hasznosítani, csupán minimális belső felújítási munkákat kellene elvégezni.

A következő 7.) napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt.

K.m.f.

Kaczor Tamás Gothárdné Baumgartner Anikó
polgármester körjegyző


Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2012.(VI.11.) önkormányzati rendelete

 a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaságáról szóló

12/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

             Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében az 1995. évi LIII. Tv. 46. §. (1) bekezdés c.) pontjában  kapott felhatalmazás alapján a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaságról szóló 10/2005. (XI.09.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

            A Rendelet 20.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

           (4)  A közszolgáltatás díját a képviselő- testület  egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.

A lakossági hulladékszállítás díja 2012. június 15. napjától

50 literes edény esetében                  260,- Ft

120 literes edény esetében                401,- Ft

240 literes edény esetében                780,- Ft

LIM-LOM gyűjtés díja:                        3.302,- Ft/m3

A fenti összegek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendők, a hulladékkezelés díjára felszámításra kerül a mindenkori ÁFA

2.§

             A rendelet 2012. június 15. napján lép hatályba.

             Babosdöbréte, 2012. június 07.

                            Kaczor Tamás                                 Gothárdné Baumgartner Anikó

                            polgármester                                                körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. június 11. napján.

                                                                                  Gothárdné Baumgartner Anikó

                                                                                                 körjegyző


Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2012. (VI.11.) önkormányzati rendelete

a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértésre vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) bekezdésében, és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 18.§-a.

2.§

Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaságról szóló többször módosított 12/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelet 23.§-a.

3.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Babosdöbréte, 2012. június 07.

                          Kaczor Tamás                                       Gothárdné Baumgartner Anikó

                            polgármester                                                          körjegyző


A rendelet kihirdetve: 2012. június 11.