J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 2012. május 04. napján tartott  nyílt rendes üléséről

Jelen vannak:

Kaczor Tamás polgármester,

Várszegi János alpolgármester,

Adravecz Istvánné, Ambrus Zoltán Lászlóné, Molnár Attila képviselők,

Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző-jegyzőkönyvvezető, valamint

Lukács László a Helyi Választási Bizottság elnök helyettese.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot  tett a napirendre, amelyek változtak a meghívóban kiküldöttekhez képest. 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Napirend:

1. A Helyi Választási Bizottság döntésének ismertetése a megüresedett képviselő helyekkel

    kapcsolatban

    Előadó: Lukács László a Helyi Választási Bizottság elnök helyettese

2./ Képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása

     Előadó: Lukács László a Helyi Választási Bizottság elnök helyettese

3./ Belső ellenőr 2011. évi beszámolója

     Előadó: Kaczor Tamás polgármester

4./ 2011. évi gyermekjóléti beszámoló

      Előadó: Kaczor Tamás polgármester

5./ Zalaegerszeg Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

     Előadó: Kaczor Tamás polgármester

6./ Közbeszerzési terv elfogadása

     Előadó: Kaczor Tamás polgármester

7./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogkö-

     réről tájékoztatás

     Előadó: Kaczor Tamás polgármester

8./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek három éves kihatása

     Előadó: Kaczor Tamás polgármester

9./ Egyebek


Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.

1./ N A P I R E N D
  A Helyi Választási Bizottság döntésének ismertetése a megüresedett képviselői helyekkel kapcsolatban

  Előadó: Lukács László a Helyi Választási Bizottság elnök helyettese

Kaczor Tamás polgármester felkérte a Helyi Választási Bizottság elnök helyettesét, hogy ismertesse a képviselő-testületet a Helyi Választási Bizottság döntéséről a megüresedett képviselői helyekkel kapcsolatban.

Lukács László a Helyi Választási Bizottság elnök helyettese ismertette a Bizottság 2012. április 26. napján hozott 1/2012. és 2/2012. bizottsági határozatát. Elmondta, hogy a 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati választás jegyzőkönyve alapján soron következő ifj. Szekeres László a képviselői mandátumot írásos nyilatkozata alapján nem fogadta el, az utána soron következő Fábián Miklós a képviselői mandátumot írásos nyilatkozata alapján nem fogadta el, az őt követő Adravecz Istvánné a képviselői mandátumot írásos nyilatkozata alapján elfogadta, a soron következő Fábián Zoltán Béla a képviselői mandátumot írásos nyilatkozata alapján nem fogadta el, a soron következő Lőrincz Zoltán a képviselői mandátumot írásos nyilatkozata alapján nem fogadta el, az őt követő Ambrus Zoltán Lászlóné a képviselői mandátumot írásos nyilatkozata alapján elfogadta. A nyilatkozatok alapján a Helyi Választási Bizottság Adravecz Istvánné és Ambrus Zoltán Lászlóné képviselővé választásáról döntött. Kérte az újonnan megválasztott képviselőket, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyenek esküt.

2./ N A P I R E N D
  Képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása

  Előadó: Lukács László a Helyi Választási Bizottság elnök helyettese

Lukács László a Helyi Választási Bizottság elnök helyettese az eskütétel szövegét előolvasta, amelyet a képviselők elmondtak és az elmondást követően az erről készült jegyzőkönyvet aláírták.

Az eskütételről készült jegyzőkönyv ezen jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

Ezt követően a megbízólevelek átadásra kerültek Adravecz Istvánné és Ambrus Zoltán Lászlóné részére.

Lukács László a Helyi Választási Bizottság elnök helyettese távozott az ülésről.


3./ N A P I R E N D
  Belső ellenőr 2011. évi beszámolója

  Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 92.§ (10) bekezdések alapján a belső ellenőrnek a képviselő-testület elé kell terjeszteni az előző évről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. Ennek alapján Babosdöbréte Község Önkormányzatánál 2011. évben 1 ellenőrzést végzett, amely a pénzmaradvány megállapításának ellenőrzésére vonatkozott. Az ellenőrzés a tervezetteknek megfelelően zajlott, tervtől való eltérés nem volt. Megállapították, hogy 2011. évben a növekvő szakmai követelményeknek megfelelő szakmai felkészültséget biztosították. Jogellenes magatartásra utaló cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel a vizsgálatok során. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás nem volt, a polgármester az írásos előterjesztés anyagát  szavazásra tette fel, amelynek alapján a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazattal/ meghozta  a következő határozatát:

Babosdöbréte  Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 25/2012. (V.04.)  önkormányzati határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentést a melléklet szerint elfogadja.

 4./ N A P I R E N D

      Gyermekjóléti beszámoló 2011. évi

      Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseinek eleget téve a képviselő-testület elé előterjesztésre került a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése, amelynek melléklete a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény által készített beszámoló is. A beszámolót minden képviselő kézhez kapta, amellyel kapcsolatban kérte tegyék fel kérdéseiket.

Hozzászólás nem volt, a polgármester az írásos előterjesztés anyagát  szavazásra tette fel, amelynek alapján a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazattal/ meghozta  a következő határozatát:

Babosdöbréte  Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 26/2012. (V.04.)  önkormányzati határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja.


  5./ N A P I R E N D
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának és SZMSZ-ének  módosítása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodását és Szmsz-ét módosítani szükséges jogszabály változások miatt. Ennek megfelelően ismertette azokat a pontokat, amelyek módosítása szükséges. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás nem volt, a polgármester az írásos előterjesztés anyagát  szavazásra tette fel, amelynek alapján a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazattal/ meghozta  a következő határozatát:

Babosdöbréte  Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 27/2012. (V.04.)  önkormányzati határozata

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadja Társulási megállapodás alábbi módosítását. Felkéri a polgármestert  a megállapodás aláírására.

A Társulási Megállapodás az alábbi pontokban módosul:

 • valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben, továbbá a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 10/G. §-ában és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 62. § (3)-(4) bekezdésében, 65. § (5)-(6) bekezdésében, 74/B. §-ában, 75-77. §-ában, 87-88. §-ában

helyett

 • valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
 • 2.1 pontban: „A zalaegerszegi kistérségben a Társulás átalakulásáig a területfejlesztési feladatokat a Zalaegerszeg és térsége Kistérségi Fejlesztési Tanács látta el.” „A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/G. § (1) bekezdése alapján a kistérségi fejlesztési tanács feladatait a többcélú kistérségi társulás látja el.

A Társulás és a Kistérségi Fejlesztési Tanács működési rendjének elkülönítéséről a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.” rész kikerül a Megállapodásból

 • „2.1.1. A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el.„ kikerül a Megállapodásból
 • 2.1.5. „a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal,” kikerül a Megállapodásból
 • „2.1.13. Folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati- és térség koordinátoraival, a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében.” kikerül a Megállapodásból

- „2.1.12. A Társulás a 2.1.2., 2.1.4., 2.1.6. pontokban meghatározott ügyekben egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a Társulási Tanács 30 napon belül megismételt ülésén minősített többséggel hozott határozatával dönt” kikerül a Megállapodásból

 • V/1 „1.5. A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el.” kikerül a Megállapodásból
 • V/6 6.3.2 „a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel,” kikerül a Megállapodásból
 • VI/6 „6.6 a II. fejezetben meghatározott feladatok közül a 2.1.3., 2.1.5. és a 2.1.7. pontokban meghatározott ügyekben egyhangú döntés hiányában, amelyről a Tanács 30 napon belül megismételt ülésén dönt” helyett „Hatályon kívül helyezve”
 • VI/7 „A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadott határozata szükséges a jelen megállapodás II. fejezetében meghatározott területfejlesztési feladatok közül a 2.1.3., 2.1.5., és 2.1.7. pontokban meghatározott ügyekben.” helyett „Hatályon kívül helyezve”
 • VI/10 „A kistérségi fejlesztési tanács üléseiről külön jegyzőkönyv készül, melyet Társulási Tanács elnöke az ülést követő 8 napon belül megküldi a közigazgatási hivatal vezetőjének.” kikerül a Megállapodásból
 • VII 2.1.3 (szociális tagi hozzájárulás) a következőkkel egészül ki:

„ennek díja 0 Ft, azaz nulla forint.

Az egy ellátottra eső hozzájárulás összegét a Tanács évente külön határozatban állapítja meg. Amennyiben a fenti 0 Ft-os díjtól eltérő mértékű tagi hozzájárulás kerül megállapításra, azt minden önkormányzat képviselő-testületének jóvá kell hagynia.”

 • IX/3 „1992. évi XXXVIII. tv. 64/B. § (2) bekezdése helyett 2011. évi CXCV. tv. 53.§ (2) bekezdése
 • XII/4 „1990. évi LXV. törvény” helyett 2011. évi CLXXXIX törvény

Határidő: 2012.06.30

Felelős: Kaczor Tamás polgármester

  6./ N A P I R E N D
Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az Önkormányzatnak az idei évben várhatóan nem lesz olyan beruházása, amely a közbeszerzés hatálya alá tartozna. Ennek ellenére közbeszerzési tervet kell készíteni, amely nemleges. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás nem volt, a polgármester  előterjesztését   szavazásra tette fel, amelynek alapján a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazattal/ meghozta  a következő határozatát:

Babosdöbréte  Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 28/2012. (V.04.)  önkormányzati határozata

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi nemleges Közbeszerzési tervet elfogadja.

  7./ N A P I R E N D
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogköréről tájékoztatás

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester ismertette a ZALAISPA Zrt. levelét, amely szerint jogszabályi változások miatt a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás jogosult és köteles a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátását megszervezni és fenntartani a jelenlegi szerződések lejártát követően. Babosdöbréte Község Önkormányzat szerződése a ZALA-DEPO Kft-vel lejárt, ezért javasolta, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelve a szerződést hulladékszállításra a ZALAISPA Zrt-vel kösse meg. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás nem volt, a polgármester az általa tett javaslatot  szavazásra tette fel, amelynek alapján a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazattal/ meghozta  a következő határozatát:

Babosdöbréte  Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 29/2012. (V.04.)  önkormányzati határozata

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozóan  a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulással köti meg. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulással a szerződés megkötésével kapcsolatban.


  8./ N A P I R E N D
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek három éves kihatása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az Önkormányzatnak nincs semmilyen hitele, amelynek visszafizetéséből kötelezettsége keletkezne. Ennek ellenére határozatot kell hozni az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő 3 évre várható kiadásairól. Ez jelen esetben nemleges. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás nem volt, a polgármester az általa tett javaslatot  szavazásra tette fel, amelynek alapján a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazattal/ meghozta  a következő határozatát:

Babosdöbréte  Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 30/2012. (V.04.)  önkormányzati határozata

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekből eredő a költségvetési évet követő 3 évre várható kiadás nemleges.


  9./ N A P I R E N D
Egyebek


a.) Méhnyak rák elleni védőoltás

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a védőnő kezdeményezésére felmérték azon 14-16 éves leányok körét, hogy kik azok a szülők, akik beadatnák az oltóanyagot gyermeküknek. ez az oltás 3 injekcióból áll, amelynek vételára 48.000,- Ft. A beadatás költsége oltóanyagonként 1.500,- Ft. A felmérés alapján 5 igény érkezett be az Önkormányzathoz. Javasolta, hogy ezen 5 fő személy esetében vállalja át az Önkormányzat az oltóanyag árát, amely személyenként 48.000,- Ft. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás nem volt, a polgármester az általa tett javaslatot  szavazásra tette fel, amelynek alapján a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazattal/ meghozta  a következő határozatát:

Babosdöbréte  Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 31/2012. (V.04.)  önkormányzati határozata

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községben élő 14-16 éves korú leányok esetében – amely előzetes igényfelmérés alapján 5 fő – átvállalja a méhnyak rák elleni oltóanyag árát, amely oltóanyagonként 48.000,- Ft.

b.) Balázsfára vezető híd ügye

Kaczor Tamás polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a vállalkozó, aki ígéretet tett arra, hogy árajánlatot ad a híd felújítására még a mai napig nem tudott árajánlatot szerezni akácpallóra. Tölgyfából lenne, de az kb. 600.000,- Ft-ba kerülne. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy ők is próbáljanak utánanézni ilyen anyagnak.

c.) Kökényesmindszenten 5 tonnás súlykorlátozó tábla

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy szükségesnek látja a képviselő-testület által Kökényesmindszenten elhelyezett 5 tonnás súlykorlátozó tábla levételét, mivel a vállalkozó, pl. a fenyőfával foglalkozó vállalkozó nem tudja a fenyőfákat szállítani a súlykorlátozó tábla miatt. Javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy a tábla levételéhez járuljanak hozzá.

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek.

d.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2006.(X.06.) önkormányzati rendeletének módosítása

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a képviselők személyének megváltozása miatt szükséges az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2006. (X.06.) önkormányzati rendelet 2 mellékletének módosítása, amely az Ügyrendi, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság tagjait rögzíti. Javasolta, hogy az elnök továbbra is Molnár Attila Dezső legyen, tagok pedig Adravecz Istvánné és Ambrus Zoltán Lászlóné. Szükséges továbbá a rendelet önkormányzati képviselők névsorát tartalmazó melléklet módosítása is. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólás nem volt, a polgármester az általa tett javaslatot  szavazásra tette fel, amelynek alapján a képviselő-testület egyhangúan /5 igen szavazattal/ meghozta  a következő határozatát:

Babosdöbréte  Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2012. (V.07.)  önkormányzati rendelete

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (V.07.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2006. (X.06.) önkormányzati rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

e.) Egyéb bejelentések

Kaczor Tamás felhívta az új képviselők figyelmét, hogy 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Elmondta, hogy 2 pályázat van beadva, az egyik a hivatal épületére vonatkozik, a másik pedig a játszótér építésére.

Ambrus Zoltán Lászlóné javasolta a faluban virágládák kihelyezését szebbé téve ezzel a faluképet.

Kaczor Tamás polgármester szerint a Körjegyzőséget is fel kell venni az útbaigazító táblára.

Várszegi János polgármester kérdése az volt, hogy hogyan áll a kintlévőségek behajtása.

Kaczor Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy elkészült a levél, amelyet minden hátralékos a napokban kézhez kap.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 20 órakor bezárta.

                                                                       K.m.f.


               Kaczor Tamás                                                    Gothárdné Baumgartner Anikó

                polgármester                                                                  körjegyző