{jcomments off}

J E GY Z Ő K Ö N Y V


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének
2012. február 22. napján tartott nyílt rendkívüli üléséről

Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Várszegi János alpolgármester,
Vass Mónika, Vas László képviselők,
Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző-jegyzőkönyvvezető.
Igazoltan távol volt: Molnár Attila képviselő.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendre.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Napirend:
1./ Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megvitatása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
2./ A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
3./ Egyebek
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyzőt. Indítványát szavazásra tette fel.
A képviselő-testület egyhangúlag az indítványt elfogadta.1./ N A P I R E N D

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megvitatása
Előadó: Kaczor Tamás polgármesterKaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a hatályos szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet miatt. A hatályos rendelet számos olyan rendelkezést tartalmaz, amely a jelenlegi magasabb szintű jogszabályokkal ellentétes. Felkérte Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyzőt, hogy ismertesse a rendelet-tervezetben foglaltakat.
A képviselő-testület tagjai a rendelet-tervezetet tételesen értelmezték.
Hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra tette fel, amelynek alapján a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazattal/ megalkotta a következő rendeletét:


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális ellátások helyi szabályairól a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.2./ N A P I R E N D

Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármesterKaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat 13/2006. (XII.13.) önkormányzati rendelete rendelkezik a talajterhelési díjról. A rendelet tartalmazza a talajterhelési díj mértékét is, amely az 5.§ szerint 120 Ft/m3. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvényt módosította a 2011. évi CCI. Törvény 234.§-a, amely a törvény 12.§ (3) bekezdését érintette. Ez alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200 Ft/m3. Ezért szükséges a talajterhelési díjat megállapító önkormányzati rendeletet a hatályos törvényi szabályozáshoz igazítani. A jogalkotásról szóló törvény szerint a módosítás nem tartalmazhatja a jogszabály szövegének átemelését, csupán a jogszabályi hivatkozást. Kérte a hozzászólásokat.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazat mellett/ megalkotta a következő rendeletét:


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról szóló 13/2006. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


3./ N A P I R E N D

Egyebeka.) Mozgókönyvtári ellátásról szóló 2011. évi beszámoló

Kaczor Tamás polgármester ismertette a József Attila Városi Könyvtár által elkészített 2011. évi beszámolót a mozgókönyvtári ellátásról, amely a jegyzőkönyv melléklete. Javasolta a beszámoló elfogadását. Kérte a hozzászólásokat.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az írásos előterjesztés anyagát, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazat mellett/ meghozta a következő határozatát:


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II.22.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Városi Könyvtár által készített mozgókönyvtári ellátásról szóló 2011. évi beszámolót az írásos előterjesztés szerint elfogadja.


b.) Nagylengyeli Polgárőr Egyesület anyagi támogatása
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az előző ülésen döntés született arról, hogy az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Nagylengyeli Polgárőr Egyesület járőrözzön babosdöbrétei zártkertekben. Az Egyesület részéről elkészült a megállapodás erre vonatkozóan, amelyben a támogatásra vonatkozó részt üresen hagyták. Kérték, hogy anyagilag is támogassuk őket. Kérte a javaslatokat.
Vas László szerint ezeken a területeken kb. 5 ház van, az Önkormányzat nem áll olyan anyagi körülmények között, amely lehetővé tenné a támogatást. Amennyiben anyagi támogatás nélkül is vállalják a járőrözést, akkor annak nincs akadálya, de anyagi támogatást nem javasol megállapítani,.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúan /4 igen szavazat mellett/ meghozta a következő határozatát:


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (II.22.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylengyeli Polgárőr Egyesületet anyagilag nem tudja támogatni.


c.) Balázsfára vezető út hídjának felújítása
Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a lakosság köréből 47 aláírással megkeresés érkezett, hogy a Zrínyi utca felől Balázsfára vezető földút hídját, ami a falu tulajdona az Önkormányzat minél előbb újítsa fel. A híd nagyon rossz állapotban van, balesetveszélyes. Elmondta továbbá azt is, hogy a kérelmet jogosnak tartja, felvette a kapcsolatot Tóth László helyi vállalkozóval, hogy nézze meg a hidat és adjon árajánlatot a híd javítására.

Vas László elmondta, hogy tudomása van arról, hogy kb. 5-6 éve egy fakitermelést végző vállalkozó nem rendeltetésszerűen használta a hidat és ekkor ment tönkre. Szerinte is szükséges a híd javítása.
A képviselő-testület tagjai egyetértettek azzal, hogy az árajánlat ismeretében a következő testületi ülésen döntenek a híd felújításáról, a döntésről addig is tájékoztatni szükséges a lakók képviselőjét.


d.) Telefonoszlopok rossz állapota
Várszegi János alpolgármester jelezte, hogy a Zrínyi utcában és az Ady utca elején több telefonoszlop állapota nem megfelelő, meg vannak dőlve. Kérte, hogy értesítsük erről a Magyar Telecom Rt-t.
Más napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 19,30 perkor bezárta.


K.m.f.


Kaczor Tamás Gothárdné Baumgartner Anikó
polgármester körjegyző