{jcomments off}

JEGYZŐKÖNYVBabosdöbréte, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselő-Testületeinek
2012. február 22. napján megtartott rendkívüli társult üléséről


Jelen vannak:
Babosdöbréte
Kaczor Tamás polgármester, Várszegi János alpolgármester, Vas László és Vass Mónika képviselők.
Igazoltan távol volt: Molnár Attila képviselő.

Böde
Ujj Tibor polgármester, Császár János alpolgármester, Farkas Csabáné és Piliséné Zsiga Katalin képviselők.
Igazoltan távol volt: Benkő Tibor képviselő.

Hottó
Vincze Ferenc polgármester, Kóródi János és Kovács László képviselők.
Igazoltan távol volt: Bogár Ferenc alpolgármester és Halász László képviselő.

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző.

Ujj Tibor Böde község polgármestere, mint az ülés levezető elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testületek határozatképesek. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyzőt.

A javaslatot a testületek egyhangúan elfogadták.

Ezek után javaslatot tett a napirendekre, amelyek azonosak a meghívóban közöltekkel. Kérte a hozzászólásokat a napirendekkel kapcsolatban.

Napirend:
1./ Teskánd, Petőfi S. u. 42. szám alatti közös tulajdonú épület használat megosztásáról döntés
Előadó: Ujj Tibor polgármester

2./ Egyéb ügyek

A napirendi javaslatot a Képviselő-Testületek egyhangúan elfogadták.

1./ NAPIREND

Teskánd, Petőfi Sándor u. 42. szám alatti közös tulajdonú épület használat megosztásáról döntés
Előadó: Ujj Tibor polgármester


Ujj Tibor Böde község polgármestere elmondta, hogy már több alkalommal volt szó a Teskánd, Petőfi S. u. 42. szám alatt található osztatlan közös tulajdonú épület használat megosztásáról. Átadta a szót Vincze Ferenc Hottó község polgármesterének, hogy tájékoztassa a képviselő-testületeket a tulajdonnal kapcsolatos kérdésekben.

Vincze Ferenc Hottó község polgármestere elmondta, hogy a Teskánd 159/1 hrsz-ú ingatlan maga a telek, ennek 6 tulajdonosa van, itt tulajdonos a Magyar Telecom is. A 159/1/A hrsz-on amelyen hátul egy kis épület van, ami 100 %-ban a Magyar Telecom tulajdona földhasználati joggal. A 159/1/B hrsz-ú maga az épület, amely magában foglalja az orvosi rendelőt, a posta épületét a lépcsőfeljárót, valamint 2 szolgálati lakást.
20 éve az ingatlan hasznait Teskánd Önkormányzata szedi, igaz voltak beruházások is a részükről. Ezeknek a kiadásoknak a megtérítését a használati jog szempontjából 5 évre visszamenőleg kérheti. Valójában azonban a bérleti díjat a szolgálati lakások után is ez az Önkormányzat számlázta ki, mivel ő adta bérbe a közös tulajdonú lakásokat .A bérleti szerződések is bérbevevő és Teskánd Község Önkormányzata között lettek megkötve. Úgy gondolja, hogy a használat kérdését rendbe kellene tenni, mivel többszöri próbálkozás ellenére nem sikerült a megegyezés a másik két önkormányzattal. Több variáció is felmerült: szó volt az eladásról és a használat megosztásáról is. Jelen helyzetben javasolja a használat megosztásának kezdeményezését. Ez úgy működik, hogy a tulajdonosokat ajánlott levélben össze kell hívni, amennyiben megjelenik a tulajdonosok 50 + 1 %-a, akkor dönthetnek a megosztás kérdésében a tulajdoni hányaduk arányában. Megjegyezte, hogy a három önkormányzat tulajdoni aránya túllépi az 50 %-ot. Javasolta, hogy alakítsanak ki egy közös álláspontot arra vonatkozóan, hogy a közös épületből tulajdoni hányaduk arányában kérjék a két szolgálati lakást. A négyzetmétereket viszonyítva ezen lakások nem haladják meg a tulajdoni arányukat, inkább kevesebbek. Ha ezzel egyetértenek hatalmazzák fel a képviselő-testületek a polgármestereket, hogy a használat megosztási eljárást indítsák el, képviseljék a saját önkormányzatukat és a használat megosztás során a két lakás tulajdonjogát kérjék a három önkormányzat részére tulajdoni arányuk szerint. Kérte a hozzászólásokat.

Vas László szerint a használati megállapodást alá kell írnia mindegyik tulajdonosnak, ha egyik nem írja alá, akkor nem lehet benyújtani a Földhivatalhoz.

Vincze Ferenc polgármester elmondta, hogy ezt nem kell a Földhivatalhoz benyújtani, nincs erre vonatkozó bejegyzés.

Várszegi János szerint a Teskándi Önkormányzat az orvosi rendelőt pályázati pénzen újította fel, amelyhez beleegyezését adta a másik 4 önkormányzat is.

Más hozzászólás, javaslat nem volt. Böde község polgármestere szavazásra tette fel javaslatát, melynek eredményeként Babosdöbréte Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan /4 igen szavazattal/, Böde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan /4 igen szavazattal/, és Hottó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan /3 igen szavazattal/ meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte, Böde és Hottó Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 3/2012. (II. 8.) számú önkormányzati határozata
Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kaczor Tamást Babosdöbréte község polgármesterét, Böde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Ujj Tibort Böde község polgármesterét és Hottó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Vincze Ferencet Hottó község polgármesterét, hogy a Teskánd 159/1/B hrsz-on lévő osztatlan közös tulajdonú épület használat megosztásával kapcsolatos eljárást közösen kezdeményezze. Felhatalmazza a polgármestereket arra, hogy a használat megosztása során a 2 szolgálati lakás és a lépcsőház használati joga kerüljön át Babosdöbréte, Böde és Hottó Önkormányzatok javára tulajdoni hányaduk arányában.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármesterek


2./ NAPIREND

Egyebek

Vincze Ferenc Hottó község polgármestere tájékoztatta a képviselő-testületeket arról, hogy a 2011. decemberében ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a rendőrkapitányság elutasította. Az eljárás során a tényállást nem megfelelően tisztázták, az eljárást nem folytatták le, ezért az elutasító határozat ellen panasszal élt az Ügyészségen.

Kaczor Tamás Babosdöbréte község polgármestere elmondta, hogy a tavaly decemberben kért eszközök /két számítógép, fénymásoló/ ki nem adása miatt feljelentést tett a Teskándi körjegyző ellen. Hivatalból elrendelték a nyomozást sikkasztás bűncselekménye miatt. Az eljárást lezárták azzal, hogy megállapodás született a körjegyzőségen található eszközök tekintetében. Ezt ő is megtámadta az Ügyészségen arra hivatkozva, hogy az eljárás során nem kellő gondossággal, körültekintéssel jártak el, hiszen rajta és a gyanúsítotton kívül mást nem hallgattak meg. Reméli az eljárás befejeztével igazságos döntés születik.

Vincze Ferenc Hottó község polgármestere tájékoztatta a képviselő-testületek tagjait, hogy az óvoda szülői munkaközössége levélben kereste meg a polgármestereket, hogy az egyik csoportban a dada személyének ellátása nem megoldott. Közmunkások váltogatják egymást ebben a munkakörben, akik ráadásul nem szakképzettek. Mire megszoknak valakit a kis gyermekek, már más jön a helyére. Ez lehet, hogy költségtakarékos, de nem szabályos és a szülőket is felháborítja. Hottó község Önkormányzata pályázott közmunkaprogramban 7 személy foglalkoztatására, ezek közül az egyik hölgy szakképzett dada, aki ráadásul a tavalyi évben már dolgozott ilyen munkakörben az óvodában. Az igazgató úrral történt tárgyalás során mindezeket elmondta, és megbeszélték, hogy 5 hónap időtartamra Hottó község Önkormányzata biztosítja a szakképzett dada foglalkoztatását. Teskánd község Önkormányzata is biztosítana egy közmunkást, neki azonban nincs meg a végzettsége. Úgy gondolja az ő foglalkoztatása is fontos lehet az iskola számára, de más munkakörben. Kérte az igazgató urat mindezek figyelembe vételére, hiszen az iskola működéséért egy személyben ő a felelős.

Várszegi János elmondta, hogy a szociális étkeztetésben részesülők körében felmérést készített. A kérdőívest a falugondnokok juttatták el az idősekhez. A kérdőív a minőségre és a mennyiségre vonatkozott. A kérdőívek kitöltve visszaérkeztek hozzá, amelyeket kiértékelt. A kiértékelést ismertette. A kiértékelés következtében kiderült, hogy az ellátottak kb. 40 %-a a minőséggel nem elégedett, a mennyiségre vonatkozóan is voltak panaszok. Természetesen ezek az adatok eltérnek a különböző ételfajtákra vonatkozóan. Az ellátottak felsorolták azokat az ételfajtákat is, amelyeket szeretnének kapni. Kérte a képviselő-testületek tagjait, hogy mondják el véleményüket az elmondottakkal kapcsolatban.

Császár János szerint az nem helyes, hogy a válaszlehetőségek közül 1 pozitív válasz, 2 negatív választ tartalmazott. A családon belül is eltérőek a vélemények, így nem csoda, hogy három falu időseinek is eltérő a véleménye.

Várszegi János javasolta, hogy a kiértékelés eredményét ismertessék az Atroplus Kft-vel és kérjék, hogy az ételek elkészítésénél vegyék figyelembe az idős személyek észrevételeit.

A javaslattal a képviselő-testületek tagjai egyetértettek.

Más napirend, hozzászólás nem volt. Böde község polgármestere megköszönte a megjelenést és az ülést 19 órakor perckor bezárta.

K.m.f.

Kaczor Tamás Ujj Tibor
polgármester polgármester

Vincze Ferenc Gothárdné Baumgartner Anikó
polgármester körjegyző