1./ N A P I R E N D

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a polgármester kötelessége az Önkormányzat költségvetését 2012. február 11. napjáig a képviselő-testület elé terjeszteni. A közös fenntartású intézmények közül a Körjegyzőség költségvetése elfogadásra került, a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont 2012. évi költségvetését nem sikerült elfogadni. Javasolta, hogy az iskola részére átadott pénz a tavalyi költségvetésben foglaltak szerint legyen beépítve az Önkormányzat költségvetésébe.

Az írásos előterjesztés anyagát tételesen átnézték és végrehajtották a szükséges módosításokat. A falugondnok béren kívüli juttatásait tekintve úgy döntöttek, hogy havi nettó 16.000,- Ft összegben kerüljön be a költségvetésbe.

Vas László javaslata az volt, hogy a kimondott működési kiadásokat próbálják tartani. Ha változás következik be, azt mindenképpen időben jelezzék a képviselő-testület felé. A kintlévőségekre fokozott gondot kell fordítani, a behajtásokat továbbra is folytatni kell.

Más hozzászólás nem volt, a polgármester az elhangzott javaslatokkal kiegészített rendelettervezetet szavazásra tette fel, amelynek alapján a képviselőtestület egyhangúan /4 igen szavazattal/ megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


2./ N A P I R E N D

Egyebek
Előadó: Kaczor Tamás polgármester


Kaczor Tamás polgármester javasolta, hogy a megválasztásuk után elfogadott tiszteletdíjakat állítsák vissza március 1-jétől, nevezetesen a polgármester tiszteletdíja bruttó 150.000,- Ft legyen. Kérte a hozzászólásokat.

Molnár Attila véleménye az, hogy az elvégzett munka arányában a polgármester megérdemli a tiszteletdíj 150.000,- Ft-ban történő megállapítását. Véleménye az, hogy az alpolgármester tiszteletdíját csökkentsék 20.000,- Ft-tal a polgármesterét pedig emeljék 20.000,- Ft-tal.

Vas László szerint a megválasztásuk óta még nem történt olyan változás, ami indokolná az emelést. Vannak olyan sürgős feladatok, amelyek fontosabbak.

Vass Mónika szerint fontos, hogy a tiszteletdíjra szánt összeg ne emelkedjék a költségvetésben, ezért javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíja ugyanannyi legyen mint a nem bizottság elnök képviselőké, tehát havi 25.000,- Ft.
Kaczor Tamás polgármester kérését azzal indokolta, hogy az újonnan indult Körjegyzőség miatt sokkal több feladat hárul rá. Ugyanakkor a 2011. év jól zárult, maradt 6 millió forint pénzmaradványuk.

Vas László szerint a többletmunka várható volt azóta, amikor döntöttek a testületek az új Körjegyzőség megalakulásáról.

Kaczor Tamás polgármester most mindent megtesz azért, hogy a jogszabályi változásokat követően is Babosdöbrétén maradjon a Körjegyzőség. Az idejével is számot kell vetni, családja és főállása van.

Vass Mónika javasolta, hogy a polgármester tiszteletdíja 2012. március 1. napjától 150.000,- Ft, költségtérítése 20 % legyen, az alpolgármester tiszteletdíja 25.000,- Ft legyen, költségtérítést ne kapjon, a bizottsági elnök képviselő tiszteletdíja 40.000,- Ft, a bizottsági tag képviselő tiszteletdíja 25.000,- Ft legyen.

Vas László az alpolgármester tiszteletdíjának csökkentésével egyetért, a polgármester tiszteletdíjának emelését nem támogatja.

Molnár Attila egyetért Vass Mónika javaslatával, polgármester a nap 24 órájából nagyon sokat dolgozik a falu érdekében, ezt ő látja.

Vas László szerint az, hogy ellátják-e a vállalt feladatot nem csak pénz kérdése, elsősorban erkölcsi dolog. Sajnos a faluban nagyon sok megoldandó feladat van. Javasolta, hogy a polgármester megnövekedett feladataira tekintettel tegyék fel szavazásra Vass Mónika javaslatát.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a polgármester tiszteletdíjának emelésére tett Vass Mónika által tett javaslatot, amelynek eredményeként a képviselő-testület 3 igen és 1 tartózkodó szavazat mellett meghozta a következő határozatát:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.09.) önkormányzati határozata
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kaczor Tamás polgármester tiszteletdíját 2012. március 1. napjától bruttó 150.000,- Ft-ban állapítja meg, költségtérítése 2012. március 1. napjától a tiszteletdíj 20 %-a.


Ezek után a polgármester szavazásra tette fel az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének és képviselők tiszteletdíjának megállapítására tett Vass Mónika által tett javaslatot, amelynek eredményeként a képviselőtestület 3 igen és 1 tartózkodó szavazat mellett megalkotta a következő rendeletét:

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.10.) önkormányzati rendeletét az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről, valamint a képviselők tiszteletdíjáról a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


Kaczor Tamás polgármester zárt ülés tartását rendelte el .

K.m.f.

Kaczor Tamás Gothárdné Baumgartner Anikó
polgármester körjegyző