HATÁROZAT

A 2014. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak számát a 2014. január 1-i lakosságszám alapján

Babosdöbréte községben 4 főben határozom meg.

 

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – kifogás nyújtható be a Helyi Választási Bizottsághoz (8983 Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6., fax: 92/707-562) úgy, hogy az legkésőbb 2014. február 17-én 16 óráig megérkezzen, mely határidő jogvesztő. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.babosdobrete.hu), valamint a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltségének hirdetőtábláján, és az önkormányzat helyi hirdetőtábláin 2014. február 13-tól az önkormányzati választások eredménye megállapításának napjáig terjedő időtartamra történő közzétételét.

 

INDOKOLÁS

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve) 306. § (1)-(2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével. A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § b) pontja szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 1000 lakosig 4 fő.

A KEK KH központi népesség-nyilvántartás adatszolgáltatása alapján Babosdöbréte község lakónépességének száma 2014. január 1-én 484 fő.

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben írtak szerint döntöttem.

A határozat elleni kifogást - mivel nem folyamatosan fennálló tevékenységről, hanem egyszeri aktussal meghozott döntésről van szó - a közzététel kezdetétől, 2014. február 13-tól számított 3 napon belül kell benyújtani. Mivel a határidő munkaszüneti napon jár le, ezért a határidő lejáratának dátumát az azt követő napra állapítottam meg. A választási eljárás nyilvánosságát, a választópolgárok tájékoztatását szem előtt tartva határoztam meg a közzététel végső időpontját az önkormányzati választás eredményének megállapítása napjában. 

A Ve 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

209. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

A Ve 210. § (1) bekezdése alapján a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik.

A Ve 212. § szerint a kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét; a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

A Ve 214. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított harmadik napon dönt.

A Ve 218. §-a szerint A választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét; a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől; a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti,

A Ve 220. §-a szerint ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.

Határozatom jogalapja fent hivatkozott szabályhelyek.

 

Zalaszentgyörgy, 2014. február 13.

 

Takács Árpádné

 

HVI vezető{jcomments off}