{jcomments off}Babosdöbréte Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA


A szolgáltatás megnevezése: 
Babosdöbréte  Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálata
Fenntartója: Babosdöbréte Község Önkormányzata
Székhelye: 8916 Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6.
Ügyfélfogadás helye: Önkormányzat hivatali helyisége
8916 Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6.

Működési területe: Babosdöbréte község közigazgatási területe
Jogállása: önkormányzati szakfeladaton működő egyszemélyes falugondnoki szolgálat
Szakfeladat száma: 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Működése:
A szolgáltatás tartalma
A falugondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai:
a közreműködés
aa) az étkeztetésben,
ab) a házi segítségnyújtásban,
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így
ca) az óvodába, iskolába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás.
A falugondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatai a lakossági szolgáltatások, így:
a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.
Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, így:
az ételszállítás önkormányzati intézményből,
az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

Az ellátások igénybe vétele
A falugondnoki szolgáltatás minden eleme térítésmentes. A településen élő potenciális igénybevevőket a szolgáltatás indításakor, illetve ezt követően legalább évente egy alkalommal írásban (szórólap) tájékoztatni kell az igénybe vehető falugondnoki szolgáltatásról. A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele szóbeli vagy írásbeli kérelem alapján történik.  Az igénybevevők a szolgáltatás iránti eseti ill. rendszeres igényüket a falugondnoknak ill. a fenntartónak egyaránt jelezhetik. A szolgáltatás iránti igények kielégítésének lehetőségéről és módjáról (a szociális körülmények, a szolgáltatás egyes elemeinek 1. pontban meghatározott rangsora valamint a racionális munkaszervezés szempontjai figyelembevételével) a falugondnok a polgármesterrel egyeztetve dönt. A döntés ellen a szolgáltatásra jogosultak panasszal élhetnek az önkormányzat képviselő-testületénél.

Munkáltatói jogok gyakorlása
A falugondok felett a közvetlen munkáltatói jogokat és az operatív irányítást a polgármester gyakorolja.

A falugondnok feladatai
A falugondok feladatait a szervezeti és működési szabályzatban, a szakmai programban, a munkaköri leírásban, valamint a falugondnoki gépjármű üzemeltetésére vonatkozó szabályzatban leírtaknak megfelelően végzi. A falugondnok napi 8 (heti 40) munkaórában az 1. pontban foglalt falugondnoki feladatokat köteles ellátni. A falugondnok nem a falugondnoki szolgáltatás 1. pont szerinti egyéb célú feladatellátására, illetve a falugondnoki gépjármű nem falugondnoki szolgáltatás céljára történő használatára kizárólag ezen időtartamon túl kerülhet sor, amelyről szükség esetén a fenntartó dönt. 

A munkavégzésre irányuló jogviszony típusa
A falugondnok munkáját közalkalmazotti jogviszonyban látja el, a végzettségének és munkában eltöltött idejének figyelembe vételével meghatározott besorolásban.

A helyettesítés rendje
A falugondnoki szolgáltatás a lakosság számára a Szociális törvényben meghatározott, folyamatosan nyújtandó szociális alapellátásnak minősül, ezért a falugondnokot távolléte (betegség, szabadság, továbbképzés stb.) esetén az önkormányzat alkalmazásában álló alkalmazott helyettesíti.

Munkarend, munkaidő, a munkarend meghatározásának jogköre
A falugondok heti 40 órában végzi feladatát. Munkaideje munkanapokon reggel 7,30 órától délután 16 óráig tart. Falugondnokot megilleti 30 perc munkaközi ebédszünet. Amennyiben azt az ellátandó feladatok indokolják, a falugondnok, kizárólag a polgármester utasítására, ezen időtartamon túl is kötelezhető munkaköre ellátására. A rendes munkaidőn túl végzett munkáért azonos időtartamú munkaidő-kedvezmény, illetve munkabér jár. Munkaszüneti illetve ünnepnapokon történő munkavégzés esetén kétszeres mértékű munkaidő-kedvezmény, illetve munkabér jár.

Együttműködések, munkakapcsolatok
A falugondnok munkája során együttműködik a házi gondozónővel, szociális, illetve gyermekvédelmi területen a családsegítő szolgálat munkatársaival, valamint a háziorvossal és mindazon szervezetekkel és intézményekkel, amelyek az 1. pontban részletezett falugondnoki szolgáltatás ellátásához szükségesek.

Szolgálati titoktartás 
A falugondnoknak munkája során a személyes titok védelmének érdekében az 1992. évi LXIII. tv., az 1992. évi LXVI. tv, az 1993. évi III. tv, az 1997. évi XXXI. tv., valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia. A fenti törvényekben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Szociális Munka Etikai Kódexe az irányadó.

A szervezeti és működési szabályzat érvényessége, felülvizsgálatának szabályai
Jelen szervezeti és működési szabályzat 2011. Szeptember 1-jétől határozatlan ideig érvényes. Aktualitását a képviselő-testület évente felülvizsgálja, és szükség szerint, határozattal módosítja.

Záradék: Babosdöbrétei Község Önkormányzata Képviselő-Testülete ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot 25 /2011.(IX.15. ) számú határozatával elfogadta. 

Babosdöbréte,  2011. Szeptember 15.

Kaczor Tamás polgármester

{jcomments off}Babosdöbréte Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA


A szolgáltatás megnevezése: 
Babosdöbréte  Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálata
Fenntartója: Babosdöbréte Község Önkormányzata
Székhelye: 8916 Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6.
Ügyfélfogadás helye: Önkormányzat hivatali helyisége
8916 Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6.

Működési területe: Babosdöbréte község közigazgatási területe
Jogállása: önkormányzati szakfeladaton működő egyszemélyes falugondnoki szolgálat
Szakfeladat száma: 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Működése:
A szolgáltatás tartalma
A falugondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai:
a közreműködés
aa) az étkeztetésben,
ab) a házi segítségnyújtásban,
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így
ca) az óvodába, iskolába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás.
A falugondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatai a lakossági szolgáltatások, így:
a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.
Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, így:
az ételszállítás önkormányzati intézményből,
az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

Az ellátások igénybe vétele
A falugondnoki szolgáltatás minden eleme térítésmentes. A településen élő potenciális igénybevevőket a szolgáltatás indításakor, illetve ezt követően legalább évente egy alkalommal írásban (szórólap) tájékoztatni kell az igénybe vehető falugondnoki szolgáltatásról. A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele szóbeli vagy írásbeli kérelem alapján történik.  Az igénybevevők a szolgáltatás iránti eseti ill. rendszeres igényüket a falugondnoknak ill. a fenntartónak egyaránt jelezhetik. A szolgáltatás iránti igények kielégítésének lehetőségéről és módjáról (a szociális körülmények, a szolgáltatás egyes elemeinek 1. pontban meghatározott rangsora valamint a racionális munkaszervezés szempontjai figyelembevételével) a falugondnok a polgármesterrel egyeztetve dönt. A döntés ellen a szolgáltatásra jogosultak panasszal élhetnek az önkormányzat képviselő-testületénél.

Munkáltatói jogok gyakorlása
A falugondok felett a közvetlen munkáltatói jogokat és az operatív irányítást a polgármester gyakorolja.

A falugondnok feladatai
A falugondok feladatait a szervezeti és működési szabályzatban, a szakmai programban, a munkaköri leírásban, valamint a falugondnoki gépjármű üzemeltetésére vonatkozó szabályzatban leírtaknak megfelelően végzi. A falugondnok napi 8 (heti 40) munkaórában az 1. pontban foglalt falugondnoki feladatokat köteles ellátni. A falugondnok nem a falugondnoki szolgáltatás 1. pont szerinti egyéb célú feladatellátására, illetve a falugondnoki gépjármű nem falugondnoki szolgáltatás céljára történő használatára kizárólag ezen időtartamon túl kerülhet sor, amelyről szükség esetén a fenntartó dönt. 

A munkavégzésre irányuló jogviszony típusa
A falugondnok munkáját közalkalmazotti jogviszonyban látja el, a végzettségének és munkában eltöltött idejének figyelembe vételével meghatározott besorolásban.

A helyettesítés rendje
A falugondnoki szolgáltatás a lakosság számára a Szociális törvényben meghatározott, folyamatosan nyújtandó szociális alapellátásnak minősül, ezért a falugondnokot távolléte (betegség, szabadság, továbbképzés stb.) esetén az önkormányzat alkalmazásában álló alkalmazott helyettesíti.

Munkarend, munkaidő, a munkarend meghatározásának jogköre
A falugondok heti 40 órában végzi feladatát. Munkaideje munkanapokon reggel 7,30 órától délután 16 óráig tart. Falugondnokot megilleti 30 perc munkaközi ebédszünet. Amennyiben azt az ellátandó feladatok indokolják, a falugondnok, kizárólag a polgármester utasítására, ezen időtartamon túl is kötelezhető munkaköre ellátására. A rendes munkaidőn túl végzett munkáért azonos időtartamú munkaidő-kedvezmény, illetve munkabér jár. Munkaszüneti illetve ünnepnapokon történő munkavégzés esetén kétszeres mértékű munkaidő-kedvezmény, illetve munkabér jár.

Együttműködések, munkakapcsolatok
A falugondnok munkája során együttműködik a házi gondozónővel, szociális, illetve gyermekvédelmi területen a családsegítő szolgálat munkatársaival, valamint a háziorvossal és mindazon szervezetekkel és intézményekkel, amelyek az 1. pontban részletezett falugondnoki szolgáltatás ellátásához szükségesek.

Szolgálati titoktartás 
A falugondnoknak munkája során a személyes titok védelmének érdekében az 1992. évi LXIII. tv., az 1992. évi LXVI. tv, az 1993. évi III. tv, az 1997. évi XXXI. tv., valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia. A fenti törvényekben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Szociális Munka Etikai Kódexe az irányadó.

A szervezeti és működési szabályzat érvényessége, felülvizsgálatának szabályai
Jelen szervezeti és működési szabályzat 2011. Szeptember 1-jétől határozatlan ideig érvényes. Aktualitását a képviselő-testület évente felülvizsgálja, és szükség szerint, határozattal módosítja.

Záradék: Babosdöbrétei Község Önkormányzata Képviselő-Testülete ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot 25 /2011.(IX.15. ) számú határozatával elfogadta. 

Babosdöbréte,  2011. Szeptember 15.

Kaczor Tamás polgármester

Szabályzat a gépkocsi használatához

SZABÁLYZAT A GÉPKOCSI HASZNÁLATÁHOZ


A GÉPKOCSI RENDELTETÉSE, FELHASZNÁLHATÓSÁGA

A falugondnoki szolgálat üzemeltetésében lévő jármű rendeltetése a falugondnoki tevékenység során összefüggésben felmerülő szállítási feladatok ellátása.
A falugondnoki Volkswagen Transporter típusú járművet /forgalmi rendszámú/, annak tényleges használatát a falugondnok által összeállított heti program alapján használja, illetve szükség szerint a polgármester engedélyezi.
A gépkocsi napi, illetve havi menetteljesítményéről, az üzemanyag és kenőanyag felhasználásáról a gépjármű használója köteles a következők szerint elszámolni:
A gépkocsira a nyomtatványellátóban beszerezhető menetlevelet kell vezetni. Fel kell tüntetni a szállított személyek számát, az úti célt, valamint az utazás indokát pl. ebédszállítás, vásárlás stb.
A felhasználás indokoltságát, szabályszerűségét a havi elszámolás aláírásával a polgármester igazolja.
Minden esetben a polgármester előzetes írásbeli engedélye szükséges a gépkocsi országon kívüli vagy magáncélú igénybevételéhez. Az engedélyt a menetlevélhez csatolni kell. A községben működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek vezető  nélkül is igénybe vehetik a gépjárművet, amennyiben az előre megnevezett járművezető részére a polgármester engedélyezi.
A felhasználás során különös figyelmet igényel:
 Üzemanyag edényzetben történő szállítása,
PB gázpalack szállítása
Gyermekkorúak szállítása
Áruszállításra történő igénybevétel.
A gyermekkorúak szállításánál a KRESZ szabályait kell alkalmazni.
PB gázpalack csak rögzítetten álló helyzetben, a raktérben szállítható.
Üzemanyag edényzetben szállítása legfeljebb 25 l-es kannákban történhet az utasoktól elválasztva.
Személygépkocsiból áruszállítás céljára a vezetőülésen kívül ideiglenesen bármely ülés kiszerelhető.

A GÉPKOCSI ÜZEMELTETÉSE

A szolgálat járművének jogszerű, rendeltetésszerű, hatékony és gazdaságos üzemeltetéséért a polgármester felelős.
A jármű üzembiztos, környezetvédelmi, illetve műszaki szempontból megfelelő állapotáért a falugondnok felelős. Szabadsága, betegsége vagy akadályoztatása esetén helyettesét a munkáltatója jelöli ki.
A falugondnok felelős:
A járműre előírt karbantartások elvégeztetéséért /olajcsere, szemle..stb./
Az előírt, kötelező, illetve közlekedésbiztonsági szempontból szükséges anyagok, tartozékok szükség szerinti pótlásáért /eü. csomag, izzók stb./
A gépkocsi állapotáért, rendszeres külső és belső tisztításáért
A kötelezően előírt, illetve e szabályzattal megállapított nyomtatványok vezetéséért
Hatósági közúti ellenőrzéskor azok bemutatásáért
A kötelező hatósági műszaki és környezetvédelmi vizsgálatok elvégzéséért
Az üzemanyag, kenőanyag elszámolásáért.

GÉPKOCSI VÉDELME, TÁROLÁSA

A falugondnoki szolgálat gépkocsijának biztonságos tárolásáért a falugondnok felelős.
A gépkocsi tárolási helye egyedileg meghatározott önkormányzati tulajdonban lévő épületben /garázs/. Közterületen éjszakára csak a működési területén kívüli igénybevétel esetén tárolható.
A falugondnok köteles megakadályozni a jogellenes járműhasználatot /elsősorban a járműbe épített biztonsági berendezések működtetésével/.

A GÉPKOCSIÉRT ÉS A KÖZLEKEDÉSÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

A gépkocsit vezető falugondnok – a reá irányuló jogszabályok keretei között – felelősséggel tartozik az általa okozott balesetért /kárért/. Felelőssége a jogellenes módon igénybevett jármű használatát vonja maga után, melyért felróható okból tartozik fegyelmi, kártérítési felelősséggel.
A falugondnok a járművével a közúti forgalomban akkor vehet részt, ha személye és a járműve valamennyi szükséges feltételnek megfelel.
A gépkocsit érintő balesetről a falugondnok a munkahelyi vezetőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Az adott helyzetben köteles megtenni minden olyan intézkedést, amely az üzembentartó érdekeinek megóvása céljából szükséges. Csak anyagi kár keletkezése esetén rendőri intézkedés akkor szükséges, ha a felelősségben nem történik megegyezés.
Személyi sérülést okozó, vagy súlyosabb baleset esetén indokolt minden esetben a rendőrség értesítése.
Balesetről a falugondnoknak legkésőbb a jármű telephelyre beérkezése, vagy a következő munkanapon jelentést kell készíteni.

ÜZEMANYAG FELHASZNÁLÁS, ELSZÁMOLÁS

A tervezett kiküldetéshez üzemanyag biztosítására előleget kell a falugondnok részére biztosítani, az így kifizethető előleg összege üzemanyag vásárlása esetén minimum 20.000,- Ft.  Az üzemanyag előleg felhasználásáról a telephelyre történő visszaérkezést követő napon el kell számolni. Újbóli üzemanyag vásárlásához előleg felvételére csak az előzőleg felvett elszámolása után van lehetőség. A ténylegesen felhasznált üzemanyag, kenőanyag költségét az üzemanyagtöltő állomáson kapott számlákkal kell elszámolni.
Minden egyéb esetben a falugondnok a SHELL töltőállomáson biztosított kártyával vásárol üzemanyagot. A felhasználásról minden hónap utolsó munkanapján számlákkal, bizonylatokkal köteles elszámolni.
Az üzem és kenőanyag felhasználás keretében előforduló rendellenességet a járművezetőnek fel nem róható túlfogyasztást vagy hiányt a polgármesternek haladéktalanul jelezni kell.  A kellően nem indokolt járművezetőnek felróható túlfogyasztás költségét – anyagi felelősség keretei között a falugondnokkal a munkáltató megtérítteti.
A falugondnok köteles havonta a gépjármű futásteljesítményéről és a felhasznált üzemanyag mennyiségről a vezetővel elszámolni a menetlevél és az üzemanyag számlák alapján.

A GÉPKOCSIVEZETŐI JOGOSULTSÁG ELISMERÉSE

A szolgálat gépkocsijának vezetése a falugondnoki munkakörhöz kapcsolódó jogosultsággal /kötelezettségként/ kerül meghatározásra, melyet a közalkalmazotti munkaköri lírás tartalmaz.
Amennyiben a gépkocsivezetésre jogosult közalkalmazott munkavégzési kötelezettség ideje alatt önhibájából járművezetésre alkalmatlan állapotba kerül, azt a munkavégzési kötelezettség szándékos megtagadásának minősíti.

BIZTOSÍTÁS

A gépkocsi kötelező, illetve CASCO biztosításáról a polgármester gondoskodik.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szabályzat 2011. Szeptember 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépés napjától kell alkalmazni.

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA


A falugondnok munkaköre ellátása során készpénzt vesz át:
ellátmány címén üzemanyag- és egyéb, a fenntartó által megjelölt anyagok és eszközök beszerzése céljából az önkormányzat pénztárából
a falugondnoki szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban: ellátottak) megbízásából, az általuk megjelölt célú (a szolgáltatás keretében elvégezhető) áruk és szolgáltatások megvásárlása céljából.
Az önkormányzati pénztárból történő készpénzfelvétel szabályait a hivatal általános pénzkezelési szabályzata tartalmazza.
Az ellátottak részére történő áru- és szolgáltatás-vásárlás céljából történő készpénzátvétel és –kezelés során a falugondnok az alábbiak szerint köteles eljárni:
Az átvett összegről az 1. sz. melléklet szerinti Átvételi elismervényt ad az ellátottnak, amelyen aláírásával elismeri az azon megjelölt összeg átvételét. Az elismervénynek tartalmaznia kell az átadó nevét, lakcímét, aláírását valamint annak megjelölését, hogy az összeget az ellátott milyen áru ill. szolgáltatás megvásárlása céljából adta át a falugondnoknak, és az milyen időtartamon belül köteles az átvett összeggel elszámolni. 
20.000,- Ft-ot meghaladó beszerzés esetén a beszerezni kért áru/szolgáltatás minőségét és az ellátott által elfogadható maximális árát az átvételi elismervényen szintén rögzíteni kell.
A falugondnok 20.000,- Ft-ot meghaladó összegű készpénzt csak abban az esetben vehet át ellátottól, amennyiben az átvételi elismervényen szereplő adatokat két tanú is hitelesíti.
A falugondnok az ellátottól átvett összeget kizárólag az elismervényben megjelölt áru/szolgáltatás beszerzésére használhatja fel. 
A beszerzett áruról/szolgáltatásról a falugondnok minden esetben köteles nyugtát ill. az ellátott erre vonatkozó igénye esetén ÁFÁ-s számlát kérni.
Az ellátottaktól átvett összegekről a falugondnok a 2. sz. melléklet szerinti nyilvántartást (Vásárlási napló) vezet, amelyben rögzíti az átvétel dátumát, az ellátott nevét és címét, az átvett összeget, annak felhasználási célját, az ebből ténylegesen elköltött összeget, a visszajáró pénz összegét valamint az áru/szolgáltatás illetve a visszajáró pénz ellátott részére történő átadásának napját, melynek megtörténtét az ellátott a nyilvántartásban aláírásával igazolja.