BABOSDÖBRÉTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI PROGRAMJA (2011-2014.)


Bevezetés
 
A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 91. § - ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.

A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:

a Polgármester és a Képviselő-testület elképzelései, 
a település lakossága, önszerveződő közösségei által megfogalmazott elképzelések, igények,
az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések elérésének érdekében a Képviselő-testületnek két fontos szempontot kell összhangba hoznia:

egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről
a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék elő, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához.

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek kell a szükséges anyagi eszközöket biztosítani.
Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások, adóbevételek, egyéb bevételek), hanem szükség van:

a pályázati lehetőségek kihasználására
a község elhelyezkedésének, adottságainak, sajátosságainak figyelembe vételével új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források hatékonyabb kihasználására.

1. Babosdöbréte  község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények


1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései

A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási reformra.

A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány:

általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást,
egyablakos ügyintézés bevezetése,
növelni kívánja az önkormányzatok kistérségi társulásait és kezdeményezi a kötelező társulás alkotmányos feltételeinek megteremtését,
felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat,
kistelepülések körjegyzőségekbe való tömörülésének ösztönzése,
járási rendszer felállítása.

A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly helyre állítását célzó intézkedéseket kíván hozni, és szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki.

Az oktatási reform keretében a kormány célja, hogy esélyegyenlőséget teremtő korszerű közoktatás jöjjön létre, melyben megvalósul a színvonalas oktatás, és az esélykülönbségek csökkennek. A program további célja, hogy piacképes tudást adó szakképzés, illetve versenyképes minőségi felsőoktatás valósuljon meg.

1.2. A kormány fejlesztési irányai

A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, melyek kihatnak az Önkormányzatunk fejlesztési elképzeléseire is.

A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bővíteni kell a közúthálózatot, korszerűsíteni kell a vasútközlekedést.

A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és egészségesebb környezetet.

2. Babosdöbréte község gazdasági helyzete és a várható változások


2.1. A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat vagyona a 2010. évi zárómérleg alapján 142.727.000,- forint. 

A vagyon az elmúlt négy évben nagymértékben nem változott, melynek okait az Önkormányzat jelenlegi vezetése az alábbiak szerint értékel:

saját erőből, önkormányzati forrásokból kevés, mérhető fejlesztés valósult meg, 
sikeres pályázataink nem a fejlesztéseknek leginkább megfelelő célcsoportokat irányozták meg,
az Önkormányzat fenntartási költségei átgondolatlanok voltak,
a Körjegyzőség illetve a közösen fenntartott iskola költségvetéséhez való hozzájárulás összege évente jelentős terheket ró a településre.

Babosdöbréte Önkormányzat vagyonszerkezete a következő:

Vagyonelem megnevezése "Ingatlan db száma"
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 149
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 4
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető) 198

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: a közterületek, utak, árkok.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: intézmények, középületek, sportpálya, stb.

Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: egyéb épületek, illetve a beépítetlen földterületek és mezőgazdasági területek, zártkerti ingatlanok.

2.2. A pénzügyi helyzet 

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben a Körjegyzőségtől kapott információk alapján az alábbiak jellemezték: 
az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett igénybe vennie.
működési hitel felvételére nem került sor,
fejlesztési hitel felvételére nem került sor,

A pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák

Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 5 évben 
48.000.000,-  forint körül mozgott.

Kiadások 

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy

a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a takarékosabb, hatékonyabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás. 

Bevételek 

A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:

az önkormányzat működési bevétele évek óta stagnál, 
csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatásai, különösen: iskolai oktatás, óvodai neveléssel kapcsolatos költségvetési normatívák.

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, értékesítésre, lakossági összefogásra, kezdeményezésre illetve pályázati források bevonására lesz szükség.

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének.
A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és a saját elképzeléseivel, illetve annak lehetőségeivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket. 
Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (különösen a használatlan vagyontárgyak értékesítésére, bérbeadás, bérmunka lehetőségére), valamint egyes vagyontárgyak értékesítésére.
A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a bérbe adott ingatlanokkal kapcsolatos teendőit.
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. 

2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:

Az Önkormányzatnál a jelenleg nincsenek folyamatban lévő beruházások, fejlesztések.

3. A gazdasági program


3.1. Fejlesztési elképzelések 

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg.

Mezőgazdaság, ipar, vállalkozás

A helyi agráriummal, iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása egyik fontos célunk.  
A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

Az Önkormányzat honlapján térítésmentes bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a helyi vállalkozásoknak.
Amennyiben tervezett beruházásaink megvalósulnak mindenképpen a helyben adót fizető vállalkozásokat fogjuk előnyben részesíteni.
Segítünk a helyi vállalkozások munkaerőigényének kielégítésében Önkormányzati szinten, illetve folyamatosan tájékoztatjuk Őket a lehetséges pályázati forrásokról.
Törekedünk munkahelyteremtő vállalkozások településünkön történő megjelenésére.
A házaló, helyben hivatalos tevékenységet nem folytató, a helyi vállalkozásokat érintő vállalkozókkal szemben eljárásokat kezdeményezünk.

Idegenforgalom

Az idegenforgalom a település számára kiaknázatlan lehetőségeket rejt. Ki kell használni azt, hogy Magyarországon egyre népszerűbb a falusi turizmus. Olyan turisztikai vonzerőkre van szükségünk, amely valós tömegeket vonz, emellett bevételt teremthet mind az Önkormányzat, mind a lakosság számára. A településnek meg kell találnia  a turisztikai vonzerejét. 
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.

Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat  a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelenthetnek. 
Keresni kell egyéb falusi szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának módjait, akár ingatlanszerzéssel, kiadással akár a helyi közösség bevonásával.
Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek kialakítása, egyéb szociális kiszolgáló létesítmények kialakításával. 
Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település megismerését segítő rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja, programja a környező településeken, kistérségben megjelenjen, a honlapra felkerüljön. 
Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetőségeket, továbbá megjelenési lehetőséget kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára is. 
Infrastruktúra

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét.
 
Az Önkormányzat ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, szolgáltatások biztosítását.
Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy:

az Önkormányzat olyan honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható,
az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. 

3.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:

Általános foglalkoztatást segítő célok

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküliségi ráta 10,21 % , ebből regisztrált munkanélküli jelenleg  31 fő.
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:

a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat,
segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,
aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,
az adópolitikájában a lehetőségekhez képest kedvezményeket biztosít azon helyi vállalkozások számára, akik helyi munkaerőt alkalmaznak, 
rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. 

Közfoglalkoztatás

A Kormány 2011. évtől Új Közfoglalkoztatási Programot vezetett be az eddigi közcélú foglalkoztatás helyett.
Ennek keretében rövid időtartamú (2-4 hónap) és hosszabb időtartamú (2-12 hónap) közfoglalkoztatási pályázati rendszert biztosít nagyarányú állami támogatással (költségek 95 %-nak, illetve 75-100 %-nak finanszírozásával), melyben Babosdöbréte Község Önkormányzata részt kíván venni.
 
3.3. A településfejlesztési politika célkitűzései
 
Babosdöbréte Község Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.
 
A településfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések:

Elkészült a település új honlapja, melynek karbantartása és információkkal való feltöltése elsődleges feladat.

A honlapon biztosítani kell a helyet 
- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
- a település intézményeinek, 
- a helyi civil szervezeteknek, 
- a településen megrendezett programoknak.

A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket.
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe: 

melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.
 
A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt.

A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:

azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy
melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő, 
melyek munkahelyet teremtenek, 
 
háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket:
melyek a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár,
melyek során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.
 
A településrendezési terv

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.
 
A Képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására. Szerencsés lenne ipari övezeteket kialakítani.
 
Pályázatok

Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység. Pályázat keretében szeretnének megvalósítani egy mobilszínpad és egy defiblirátor beszerzését.
 
A sikeres pályázatok érdekében:
 
a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező személyt/személyeket kell keresni és megbízni,
a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő,
meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer kidolgozásának szükségességét. 

Településfejlesztési célok

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak.

Az Önkormányzat tagja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, a Göcsej LEADER Egyesületnek és a Zalai Falvakért Egyesületnek. Az Egyesületekkel való kapcsolattartás folyamatos, szoros.

Településfejlesztési célok:

belterületi közutak kiépítése, 
külterületi, hegyi, zártkerti utak használhatóságának biztosítása
középületek felújítása, környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
temetők létesítményeinek karbantartása, felújítása,
turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása,
közvilágítás a zártkertben,
buszmegállók rendbetétele,
utcanév táblák kihelyezése.
 
 3.4. Az adópolitika célkitűzései 
 
Babosdöbréte Község Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselőtestülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
 
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselőtestülete:

minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
adó fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő, a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat, 
adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról,
csak olyan adórendeleteket fogad el, amely a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, 
nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként.

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselőtestület fokozott figyelmet fordít arra, hogy:
az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről, 
az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről, 
az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést 
az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a Testület legalább évente tájékoztatást kapjon.
 
A közös fenntartású Körjegyzőségen adóztatásban dolgozó személyek anyagi érdekeltségének növelése érdekében a Képviselőtestület évente áttekinti a dolgozók anyagi érdekeltségi rendszerére vonatkozó helyi szabályozás szükségességét (jutalmazás, teljesítményértékelést követő béremelés stb.) 

Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselőtestülete az adóbevételek maximalizálására törekszik.
 
3.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások
 
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a Teskándi Körjegyzőség hivatala útján látja el.
A Képviselőtestület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
 
            - vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
            - csatornázás,
            - köztemető fenntartás, 
            - helyi közutak és közterületek fenntartása,
            - köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
            - helyi tűzvédelem,
            - közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
            - gondoskodás a bölcsödéről, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, 
            - gondoskodás az egészségügyi ellátásról, 
            - gondoskodás a szociális ellátásról,
            - gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,
            - közösségi tér biztosítása,
            - közművelődési tudományos művészeti tevékenység, sport támogatása,
            - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,
            - egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
 
Közigazgatás
 
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Teskánd székhellyel működő Körjegyzőség látja el, amelyet Teskánd, Babosdöbréte, Böde és Boncodfölde községek Önkormányzataival közösen tartunk fe..
 
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése, 
az információs szolgáltatás kiterjesztése, 
a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása,
a közintézmények akadálymentesítése.
 
A kastélyépülettel és az iskolaépülettel kapcsolatos konkrét elképzelések:

az épület teljes felújítása
lehetőség szerint új faluház építése.

A községnek nincs egy közparkja, illetve kültéri focipályája, ezek megépítése is cél az elkövetkező 4 évben.
 

Egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása
 
Az Önkormányzat saját ingatlan gazdálkodási tevékenysége során:

felmérést készít a helyi ingatlan gazdálkodási helyzetről, a lakásigényről (beleértve a szociálisan rászorultakat is, nem megfelelő lakáskörülményeik felszámolása miatt jelentkező igényeket is),
gondoskodik a ingatlan gazdálkodáshoz kapcsolódó helyi rendeletek felülvizsgálatáról, 

Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen megvizsgálja. 

A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik.

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.

Az ivóvízzel történő ellátás a Zalavíz Zrt. szolgáltatón keresztül történik, melyben az Önkormányzat részben tulajdonos.

Csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása indokolt az egész településen.

 
Csatornázás
 
A meglévő csatornahálózat üzemeltetője a Zalavíz Zrt.

A köztemetők fenntartása
 
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemetők fenntartással kapcsolatos feladatait.

A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az alábbi feladatok vannak:

Gondoskodni kell a köztemetők üzemeltetéséről.
Köztemető üzemeltetését az önkormányzat végzi.
Biztosítani kell azt, hogy a köztemetők megfeleljenek a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. 
Ennek érdekében a következő fejlesztésekre, felújításokra van szükség: WC felújítás, parkolóhelyek kialakítása.

Helyi utak, közutak

A Képviselőtestület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek:

Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása

A közút fenntartását a tevékenység volumenétől függően saját erővel, illetve külső szolgáltatóval együttműködve végezzük.

A Képviselőtestület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:

Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település virágosítási programba, ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét.
Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról.
Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.
Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni: 

            - Önkormányzati hivatal, kastély környéke,
            - önkormányzati intézmények 
            - sportpálya, 
            - temető,
            - templom.
 
A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat látja el.


A köztisztaság és településtisztaság fenntartása

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat:
továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; a szolgáltatást az Önkormányzat a ZALA-DEPO Kft. szolgáltatóval végezteti, a lakók egyedileg kötnek szerződést a szolgáltatóval
elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését, amelyet a ZALAISPA keretein belül oldunk meg,
évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
évente egy alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, valamint a tanulók bevonásával,
rendszeresen gondoskodik a köztemetőknél található hulladékgyűjtők ürítéséről,
biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítéséről és a hó eltakarításról. 
A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat gondoskodik. 
 
A helyi tűzvédelem
 
Az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában:
figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést, 
tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről, 
rendszeresen ellenőrzi a települési tűzriadó alkalmával alkalmazandó sziréna működőképességét.

A közbiztonsághelyi feladatainak ellátása
 
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében:
támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket),
javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre.
Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
 
Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része tartalmazza.
 
Gondoskodás a bölcsödéről, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról
 
A közösen fenntartott nevelési központ, mint közoktatási intézmény elkészítette a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó minőségirányítási programját. 
A minőségirányítási program meghatározza a közoktatási intézményrendszer egészére vonatkozó fenntartói elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat.
 
Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő feladatokat látja el:

Felülvizsgálja a közoktatáshoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás felhasználásának folyamatát.
Áttekinti az intézményműködtetés formáját (közös fenntartás, intézményirányító fenntartás, kistérségi társulás stb.), valamint a vonatkozó alapdokumentumokat. 

Az intézményeknél kezdeményezni kell:

az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és villamos energia költségek csökkentését,
megvizsgálja a fenntartással, üzemeltetéssel, kiadásokkal-bevételekkel kapcsolatos hatékonyságnövelés lehetőségeit, 
A közoktatási intézménytől a jogszabályban előírt kötelező eszközállomány biztosítására, pótlásra, az avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozó tervet kér,
kezdeményezi a fenntartói megállapodás felülvizsgálatát, módosítását.
Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja az intézményt népszerűsítő programok szervezését, valamint az intézményeknek bemutatkozási lehetőséget biztosít az Önkormányzat honlapján. 
Az Önkormányzat lehetőségei szerint segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani.

Fenntartja:

a háziorvosi ellátást,
a gyermekorvosi ellátást,                                
a védőnői ellátást a Teskánd községben lévő. rendelőjében. 
a fogászati ügyeleti ellátást szerződés keretében a PA-MED Kft.
  (Dr. Pallós Marcell fogszakorvos) végzi.

Gondoskodás a szociális ellátásról
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:

A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét. 

A következő  alap és szociális  szolgáltatásokat biztosítja a Zalaegerszeg és Vidéke Többcélú Kistérség Társulás keretében, részben a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény útján: 

családsegítő szolgálat,
nappali ellátás
házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
támogató szolgálat
gyermekjóléti szolgálat
szociális étkeztetés
közösségi ellátás
eü. ellátás
belső ellenőrzés
területfejlesztés
mozgókönyvtári feladatok
foglalkoztatás
sport
gazdaság és turizmusfejlesztés
környezet és természetvédelem
gyepmesteri feladatok.

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:

Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi programot.
A rendeletmódosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket. 
Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja: 

gyermekjóléti szolgálat (mely szintén a társulás keretében működik).

Közösségi tér, a közművelődési tudományos és művészeti tevékenység, és a sport támogatása

Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban, az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg:
            
A könyvtár működtetése során:

intézkedéseket kell tenni a könyvállomány folyamatos cseréje, gyarapítása érdekében, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi támogatását.
ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, bővíteni kell a könyvtár eszköz ellátottságát, az elektronikus információhordozók használatát,
a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani.
 

A művelődési, illetve a volt iskolaépület működésével kapcsolatban:
 
biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat az épület felújítására,
a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek számára a felújítás után biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely, 
 
A Képviselőtestület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében:

Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról.
A sportpályához kapcsolódva olyan infrastruktúrát épít ki, amely alkalmas helyszínné teszi nagyobb sport, illetve egyéb helyi rendezvény lebonyolítására. 
Támogatja a település sportegyesületét.
Segíti és szorgalmazza a sportegyesület pályázati tevékenységét.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
 
Az Önkormányzat Képviselőtestülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. 

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése

A Képviselőtestület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében:

A Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében. (A kölcsönös együttműködés tapasztalatairól a testület legalább évente egy alkalommal meghallgatja az intézményvezetők tájékoztatóját.) 
Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak. 
Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet.
Szorgalmazza, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen. 
A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drog fogyasztás nélküli programok.

Babosdöbréte, 2011. április 07.

                                               Kaczor Tamás polgármester

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestülete jelen gazdasági programot 2011.április 07. napján tartott ülésén a 10/2011. számú határozatával jóváhagyta.

                                               Fazekas István körjegyző