Babosdöbréte  Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2011. /II. 16./ számú rendelete

az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről, valamint a képviselők tiszteletdíjáról.

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §. /2/ bekezdése, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. §. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az alpolgármestenek tiszteletdíjat állapít meg, amelynek összege 60.000,- Ft/hó, költségtérítést állapít meg, amelynek összege 12.000,- Ft/hó.

2. §.

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati  képviselők  részére tiszteletdíjat állapít meg, amelynek összege 20.000,- Ft/hó.

3. §.

Az Ügyrendi, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság elnöke részére tiszteletdíjat állapít meg, amelynek összege 40.000,- Ft/hó, képviselő tagja részére tiszteletdíjat állapít meg, amelynek összege 25.000,- Ft/hó, illetve a nem képviselő /külső/ tagja részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

4.§.

A tiszteletdíjak havonta kerülnek kifizetésre.

5. §.

Ezen rendelet 2011. március 01. napjával lép hatályba,  és hatályát veszti Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2010. /X.13./ számú rendelete.

B a b o s d ö b r é t e, 2011. február 15.

Kaczor Tamás                                                                                       Fazekas István

polgármester                                                                                            körjegyző

Kihirdetve: 2011. február 16. napján.