ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi-, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

2. §

A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek.

3. §
Az alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodást az ellátást igénybe vevő lakóhelyén lévő szolgáltatónak kell biztosítania.

4. §

A szolgáltatás működési engedélyhez kötött tevékenység, melynek engedélyeztetése során a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet figyelembevételével kell eljárni.

5. §

Az alapszolgáltatás nyújtását a fenntartó nem szüneteltetheti, a folyamatos működésről távollét esetén a szakmai programjában meghatározott módon – a szolgáltatást végző személy az 1/2000. (I.27.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének megfelelő - helyettesítés révén gondoskodik.

6. §

A szolgáltatás jogszabályi előírásoknak megfelelő személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a fenntartó kötelezettsége.

7. §

(1) A fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához személyszállításra alkalmas, érvényes műszaki vizsgával, kötelező felelősség- és CASCO biztosítással rendelkező üzemképes gépjárművet biztosít. A gépjármű üzemképes állapotáért a falugondnok a felelős, aki a gépjármű rendellenes használatából, valamint a falugondnok hibájából a gépjárműben vagy idegen dologban keletkezett károkért anyagi felelősséggel tartozik.

8. §

A fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához – a falugondnok elérhetősége érdekében - mobiltelefont biztosít.

9. §

(1) A fenntartó – figyelembe véve az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben leírtakat – a személyes gondoskodás keretében 1 fő falugondnoki álláshelyet tart fenn.
(2) A szolgáltatást ellátó személyes gondoskodást végző személyt (falugondnokot) pályázati eljárás lefolytatása útján határozatlan időre főfoglalkozású (teljes munkaidős) önkormányzati közalkalmazotti munkakörbe a Képviselőtestület nevezi ki. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Képviselőtestület.
(3) A falugondnok felett az egyéb munkáltatói jogokat (pl.: szabadság engedélyezése) a polgármester gyakorolja.
(4) A falugondnok tevékenységét e rendelet, a szakmai program és a munkaköri leírásában foglaltak szerint látja el.
(5) A falugondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet követő minden év március 31-ig köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

10. §

A falugondnok a feladatellátás eredményességének, hatékonyságának növelése érdekében kapcsolatot tart az Országos és Megyei Falugondnoki Hálózattal és részt vesz ezen szervezetek által a falugondnokok és tanyagondnokok részére szervezett szakmai találkozókon, továbbképzéseken együttműködik, az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, így különösen a háziorvossal.

A RENDELET CÉLJA

11. §

(1) A rendelet célja, hogy a személyes gondoskodás keretében szociális alapszolgáltatásként nyújtott falugondnoki szolgáltatás e rendeletben szabályozott keretek között a település intézményhiányából eredő hátrányait enyhítse, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítsa, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesülését segítse.
(2) A rendelet az életminőség javítása érdekében meghatározza a falugondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatokat, a szolgáltatás rendszerét, szervezetét és a szolgáltatáshoz való hozzájutás feltételeit, módját.

A RENDELET HATÁLYA

12. §

A rendelet hatálya kiterjed a Babosdöbréte község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a.) magyar állampolgárokra,
b.) a bevándoroltakra és letelepedettekre,
c.) a hontalanokra,
d.) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre,
e.) valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra.

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK

13. §

A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül
a) a közreműködés
aa) az étkeztetésben,
ab) a házi segítségnyújtásban,
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) a gyógyszerkiváltáshoz és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
c) az óvodáskorú gyermekek szállítása, így
ca) az óvodába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás.
14. §

A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a 13. § a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

15. §
A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül
a) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

16. §

(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatási feladatokat a szakmai program részletesen tartalmazza a rendelet 1. számú mellékleteként.

(2) A szakmai program tartalma a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet figyelembe vételével kerül összeállításra.


A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE

17. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

(2) Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

(3) A kérelemben meg kell jelölni azt az okot és célt, aminek érdekében a falugondnoki szolgáltatást igénybe kívánja venni.

(4) A falugondnok nyilvántartást köteles vezetni a szolgáltatási igényekről és azok teljesítéséről.

(5) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az előre bejelentett és idő közben felmerült igények ismeretében - a falugondnok feladata és felelőssége.

(6) A falugondnoki szolgáltatás iránti igény hatálytalanná válik:
a.) a kérelmező halálával,
b.) a kérelmező lemondása által,
c.) ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá.

(7) A rendeletben meghatározott és a szakmai programban szabályozott közvetlen, személyes szolgáltatás jellegű alap- és kiegészítő feladatok igénybevétele térítésmentes.

(8) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia.

(9) A szolgáltatás biztosításáról vagy a kérelem elutasításáról, a szolgáltatás tartalmáról, a fizetendő térítési díjról a falugondnok köteles az igénylőt haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatályát veszti Babosdöbréte Község Önkormányzatának 2/2010. /II.11./ számú rendelete.
A rendelet kihirdetéséről a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 18. §-ának (6) bekezdése értelmében a körjegyző gondoskodik.
E rendelet mellékletei:
falugondnoki szolgálat szakmai programja (1. számú melléklet).

Babosdöbréte, 2010. november 15.

Kaczor Tamás polgármester
Fazekas István körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. november 16.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi-, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

2. §

A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek.

3. §
Az alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodást az ellátást igénybe vevő lakóhelyén lévő szolgáltatónak kell biztosítania.

4. §

A szolgáltatás működési engedélyhez kötött tevékenység, melynek engedélyeztetése során a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet figyelembevételével kell eljárni.

5. §

Az alapszolgáltatás nyújtását a fenntartó nem szüneteltetheti, a folyamatos működésről távollét esetén a szakmai programjában meghatározott módon – a szolgáltatást végző személy az 1/2000. (I.27.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének megfelelő - helyettesítés révén gondoskodik.

6. §

A szolgáltatás jogszabályi előírásoknak megfelelő személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a fenntartó kötelezettsége.

7. §

(1) A fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához személyszállításra alkalmas, érvényes műszaki vizsgával, kötelező felelősség- és CASCO biztosítással rendelkező üzemképes gépjárművet biztosít. A gépjármű üzemképes állapotáért a falugondnok a felelős, aki a gépjármű rendellenes használatából, valamint a falugondnok hibájából a gépjárműben vagy idegen dologban keletkezett károkért anyagi felelősséggel tartozik.

8. §

A fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához – a falugondnok elérhetősége érdekében - mobiltelefont biztosít.

9. §

(1) A fenntartó – figyelembe véve az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben leírtakat – a személyes gondoskodás keretében 1 fő falugondnoki álláshelyet tart fenn.
(2) A szolgáltatást ellátó személyes gondoskodást végző személyt (falugondnokot) pályázati eljárás lefolytatása útján határozatlan időre főfoglalkozású (teljes munkaidős) önkormányzati közalkalmazotti munkakörbe a Képviselőtestület nevezi ki. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Képviselőtestület.
(3) A falugondnok felett az egyéb munkáltatói jogokat (pl.: szabadság engedélyezése) a polgármester gyakorolja.
(4) A falugondnok tevékenységét e rendelet, a szakmai program és a munkaköri leírásában foglaltak szerint látja el.
(5) A falugondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet követő minden év március 31-ig köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

10. §

A falugondnok a feladatellátás eredményességének, hatékonyságának növelése érdekében kapcsolatot tart az Országos és Megyei Falugondnoki Hálózattal és részt vesz ezen szervezetek által a falugondnokok és tanyagondnokok részére szervezett szakmai találkozókon, továbbképzéseken együttműködik, az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, így különösen a háziorvossal.

A RENDELET CÉLJA

11. §

(1) A rendelet célja, hogy a személyes gondoskodás keretében szociális alapszolgáltatásként nyújtott falugondnoki szolgáltatás e rendeletben szabályozott keretek között a település intézményhiányából eredő hátrányait enyhítse, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítsa, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesülését segítse.
(2) A rendelet az életminőség javítása érdekében meghatározza a falugondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatokat, a szolgáltatás rendszerét, szervezetét és a szolgáltatáshoz való hozzájutás feltételeit, módját.

A RENDELET HATÁLYA

12. §

A rendelet hatálya kiterjed a Babosdöbréte község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a.) magyar állampolgárokra,
b.) a bevándoroltakra és letelepedettekre,
c.) a hontalanokra,
d.) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre,
e.) valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra.

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK

13. §

A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül
a) a közreműködés
aa) az étkeztetésben,
ab) a házi segítségnyújtásban,
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) a gyógyszerkiváltáshoz és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
c) az óvodáskorú gyermekek szállítása, így
ca) az óvodába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás.
14. §

A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a 13. § a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

15. §
A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül
a) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

16. §

(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatási feladatokat a szakmai program részletesen tartalmazza a rendelet 1. számú mellékleteként.

(2) A szakmai program tartalma a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet figyelembe vételével kerül összeállításra.


A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE

17. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

(2) Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

(3) A kérelemben meg kell jelölni azt az okot és célt, aminek érdekében a falugondnoki szolgáltatást igénybe kívánja venni.

(4) A falugondnok nyilvántartást köteles vezetni a szolgáltatási igényekről és azok teljesítéséről.

(5) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az előre bejelentett és idő közben felmerült igények ismeretében - a falugondnok feladata és felelőssége.

(6) A falugondnoki szolgáltatás iránti igény hatálytalanná válik:
a.) a kérelmező halálával,
b.) a kérelmező lemondása által,
c.) ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá.

(7) A rendeletben meghatározott és a szakmai programban szabályozott közvetlen, személyes szolgáltatás jellegű alap- és kiegészítő feladatok igénybevétele térítésmentes.

(8) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia.

(9) A szolgáltatás biztosításáról vagy a kérelem elutasításáról, a szolgáltatás tartalmáról, a fizetendő térítési díjról a falugondnok köteles az igénylőt haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatályát veszti Babosdöbréte Község Önkormányzatának 2/2010. /II.11./ számú rendelete.
A rendelet kihirdetéséről a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 18. §-ának (6) bekezdése értelmében a körjegyző gondoskodik.
E rendelet mellékletei:
falugondnoki szolgálat szakmai programja (1. számú melléklet).

Babosdöbréte, 2010. november 15.

Kaczor Tamás polgármester
Fazekas István körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. november 16.

1.számú melléklet

1. számú melléklet Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. /XI.16./számú falugondnoki szolgáltatásról szóló rendeletéhez

B A B O S D Ö B R É T E Község Önkormányzata
F A L U G O N D N O K I SZ O L G Á L T A T Á S Á N A K
SZAKMAI PROGRAMJA

Babosdöbréte község a lakosság jólétének biztosítása, a közlekedési nehézségekből fakadó hátrányok leküzdése érdekében falugondnoki szolgálatot működtet. Az önkormányzat a falugondnoki szolgálat /a továbbiakban: Szolgálat/, mint alapellátást nyújtó szociális szolgáltatás szakmai programját az alábbiakban fogadja el.

I. A falugondnoki szolgálat célja:

Babosdöbréte község lakói számára:

Az alapellátásokhoz, közszolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása
Alapvető szükségletek kielégítésének segítése
Az intézményhiányból származó hátrány enyhítése
Egyéni és közösségi szintű sport és kulturálódási igény kielégítéséhez segítség adása.

A Szolgálat szociális és egyéb közösségi feladatokat lát el a település valamennyi lakója számára. Működésének célja a szociális biztonság megteremtése, a közlekedési és egyéb települési hátrányok csökkentése.

a./ A szolgáltatás feladatai:

1./ A szolgálat a rászorulók részére napi rendszerességgel szociális ebédet szállít, az ebédet házhoz szállítja. Az ebédszállítás ingyenes. Az étkeztetésen belül az Önkormányzat a szociálisan rászorulókat támogatásban részesíti. Teljesen vagy részben mentesíti őket a térítési díj fizetése alól.

2./ A háziorvosi ellátás Teskándon van. A községben heti egy alkalommal rendel a háziorvos.
A szolgálat egyik legfontosabb közösségi feladata a háziorvosi ellátáshoz való hozzájutás elősegítése – azokon a napokon, amikor nem a településen rendel a háziorvos. /hetente többször./ A falugondnok háziorvoshoz, gyermekorvoshoz szállít, majd a gyógyszertárba megy, egyúttal kiváltja a kérelemre felírt gyógyszert, valamint gyógyászati segédeszközöket. A gyógyszer felíratását, illetve kiváltását a falugondnoknál lehet kérni legkésőbb az indulást megelőző időpontig.

3./ Szükség esetén –amennyiben erre más megoldás nincs és az ügyeletes orvos kiérkezése, késedelme veszéllyel jár – a láthatóan szállítható beteget orvoshoz, ügyeletre szállítja. Évente a Zalaegerszegi Tüdőgondozó által meghatározott napon a kötelező tüdőszűrésre szállítja a település polgárait.

4./ Szükség esetén – és előzetes igénybejelentés alapján – Zalaegerszegi Szakrendelésre szállítja az erre rászorulókat /pl: szemészet, vérvétel stb./.

5./ A rendszeres szolgáltatásokon kívül esetenként jelentkező egyedi személy- vagy áruszállítási igényeket is ellát a Szolgálat a rászorulók részére. Az egyedi igényeket a polgármesternél kell bejelenteni, aki indokolt esetben /idős, beteg, mozgáskorlátozott személy, egyéb méltánylandó akadályozó körülmény/ utasítja a falugondnokot a szolgáltatás elvégzésére. E szolgáltatás térítésmentes.

6./ A Szolgálat állandó kapcsolatot biztosít az állampolgárok, az önkormányzat és a Teskándi Körjegyzőség közt. A hét minden napján a falugondnok a Körjegyzőségről elhozza a kézbesítendő küldeményeket, még aznap gondoskodik a kézbesítésükről. Feladata a település lakosságát érintő információk gyűjtése és továbbítása, a polgármester és a hivatal irányítása szerint.

7./ A Szolgálat a polgármester irányításával a település lakossága számára – igény szerint – kirándulásokat, kulturális programokat szervez. A kirándulásokon a részvétel a jelentkezés sorrendjében történik, a meghirdetett maximális létszám betöltéséig. A kirándulás jellegétől függően egyes célcsoportok /pl.: idősek, gyerekek stb./ számára is szervezhető.

8./ A szolgálat a település rászoruló, idős, beteg lakossága számára szociális gondozást végez. Ennek keretében a hét egy napján ingyenes vérnyomásmérést végez szükség esetén tanácsot ad orvosi ellátás igénybe vételére. A szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri az egyedül élő időseket. Felméri a rászoruló idősek szociális ellátás iránti igényét, szükségességét. Ezzel kívánja biztosítani az önkormányzat az idősek lakókörnyezetükben történő biztonságos ellátását.

9./ A szolgálat igény szerint részt vesz a könyvtári könyvek kölcsönzésében, és eljuttatja az arra igényt tartók részére.

10./ Segítséget nyújt a közösségi rendezvények szervezésében, hagyományok ápolásában.

11./ Napi rendszerességgel szállítja a községből a Teskándon működő általános iskolába és óvodába az általános iskolai és óvodáskorú gyermekeket. Ez legalább 1 fordulót jelent, de esetenként 2-szer is kell fordulnia. A szállítás a szülők számára ingyenes.

12./ Egyéb gyermekszállítást is végez, pl.. fellépésekre szállítja az óvodás és általános iskolás korú gyermekeket pl.: falunapokra, gyermeknapokra, ünnepélyekre. Ezek gyakorisága eseti jellegű.

13./ Esetenként részt vesz a közösségi, művelődési, sport- és szabadidő tevékenységek szervezésében. Falunapok, ünnepélyek, gyermeknap, télapó ünnepély, idősek napja… stb. szervezésének aktív résztvevője.

14./ Nyugdíjas korúak szállítása is a feladata az egészségügyi intézményeken túl esetenként misére, kegyhelyekre szállítja őket.

15./ Tömegközlekedési jármű kimaradása esetén szállítja az azt igénylő lakosságot munkahelyre, iskolába. Ennek gyakorisága eseti.

16./ Folyamatosan részt vesz a szociális és közösségi információk szolgáltatásában, nagy segítséget nyújt azok továbbításában.

b./Ellátottak köre:

A falugondnoki szolgálat igénybevételére Babosdöbréte község valamennyi lakója jogosult.

A falugondnoki szolgálat alapvetően a szociálisan rászoruló, a lakosság 1/3-át kitevő nyugdíjasok életvitelét segíti. A napi kapcsolattartás biztonságérzetet ad. A bevásárlások, a rendezvények kapcsán a lakosság minden korosztályának és nagy százalékának szolgálatát jelenti.

II. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

A falugondnok a hét 5 napján ebédet hord többségében egyedül élő nyugdíjasnak napi rendszerességgel.

igény szerint bevásárol, gyógyszert vált ki annak, aki ezzel megbízza /hetente többször/
szakorvosi, háziorvosi rendelésre viszi, hozza az arra igényt tartó betegeket hetente több alkalommal
az ebédet nem igénylő idős családokat hetente felkeresi
naponta hozza-viszi a hivatalos intéznivalót a körjegyzőségtől
hetente egy alkalommal könyvtári kölcsönzést bonyolít
ajándékcsomagokat eljuttatja /évente 1-2 alkalom/
jelzi és segít lebonyolítani a szociális segélyezést /információt ad, kézbesít/
hivatalos ügyek intézésében segít /elszállítás/ hetente legalább egyszer
közmunka szervezése, irányítása /szükség esetén/
részt vesz a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
az egyéb alapszolgáltatások igénybevételében esetenként segítséget nyújt
óvodás- és iskoláskorúakat a szomszédos települések rendezvényeire /pl.: falunap/ szállítja,
Esetenként aktív résztvevője a rendezvények /falunap, karácsonyi ünnepély, idősek napja, télapó ünnepély ….stb./ szervezésének
Igény szerint, eseti jelleggel szállítja a nyugdíjas korúakat misére, kegyhelyekre
Esetleges autóbusz járat kimaradása esetén szállítja a lakosságot. Ez eseti jellegű.

III. Ellátás igénybe vételének módja

Az igénybevétel lehet rendszeres vagy eseti.
A rendszeres igénybevételt írásban kell kérni, melyről a képviselőtestület dönt. A kérelemnek tartalmaznia kell a kért szolgáltatást, annak gyakoriságát és indokát.
Az eseti szolgáltatást szóban vagy írásban kell kérni, melyről a polgármester dönt.
Rendszeres szolgáltatás minden nap az ebédkihordás, élelmiszer és gyógyszervásárlás, testmozgás, tréning, tájékoztatás.
Eseti a rendezvények előkészítése, azokra szállítás, hivatalos ügyintézésben közreműködés, igény szerinti egyedi kérések teljesítése.

A szolgálat működését szabályozó dokumentumok – szociális rendelet ide vonatkozó rendelkezései, ezen szakmai program, a képviselőtestület döntései – nyilvánosak. Az érintettek tájékoztatása érdekében ezeket a hirdetőtáblára ki kell tenni.

A szolgálat szállítási feladatait tartalmazó időszakos /heti/ programot /menetrend/ a falugondnok elkészíti és a hirdetőtáblára kifüggeszti a hét utolsó napján. A program tartalmazza a rendszeres szolgáltatások esetén a falubusz indulási idejét, célját, továbbá az előre tervezett alkalmi programra vonatkozó információkat: program célja, ideje, a jelentkezés feltételei, résztvevők maximális száma. Fel kell továbbá tüntetni a polgármester és a falugondnok elérhetőségét biztosító /mobil/ telefonszámokat.

A falugondnok napi kapcsolatban van a szociálisan legjobban rászorultakkal. Az ebédosztás előtt lebonyolítja a bevásárlást.
Bárminemű indokolt szolgáltatás ügyében mobil telefonon, vonalas telefonon elérhető. Alapellátáshoz nem tartozó szolgáltatás kérését egyezteti a képviselőtestülettel, polgármesterrel. A képviselőtestület tagjaival napi kapcsolatban van /személyes is/.
/ A falu minden utcájában végigmegy a falugondnoki kocsival- ebédosztás/.
Teskándi Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Ifjuságvédelmi felelősével, védőnővel is állandó kapcsolatot tart.

Feladata, hogy az általa nyújtott szolgáltatások irányi igényeket folyamatosan felmérje, népszerűsítse, ajánlja.

A falugondnokot is kötelezi a titoktartás. Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott segélyezési módok ismeretében kezdeményezheti a segélyezési kérelem elindítását, segít az ügyintézésben. A birtokába került adatokat, információkat titkosan kezeli.
Kapcsolatot tart /heti egyszer/ a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat megbízottjával. Ha kell eljárást kezdeményez. Segíti az ő munkáját, helyszíni látogatásra elkíséri.

A szolgáltatások biztosítása során mindvégig úgy kell eljárni, hogy az igénybe vevők emberi, állampolgári jogai ne sérüljenek. Mindenkor az egyenlő bánásmód elvét kell követni, az egyes szolgáltatásokat a településen lakó minden személy számára biztosítani kell, azonos feltételekkel.

A falugondnok munkáját az önkormányzat elismeri, vele szemben mindig úgy kell eljárni, hogy önbecsülése ne sérüljön. A falugondnokot elvégzett munkája alapján a polgármester mint közvetlen felettese értékeli.

A falugondnok tevékenysége során az általa okozott kárért a közalkalmazotti törvény, illetőleg a munka törvénykönyve szabályai szerint felelős.

A falugondnok a szociális szolgáltatás ellátása során sem az ellátottaktól, sem az ellátottak érdekében más személytől előnyt, szolgáltatást, ellenértéket nem kérhet és nem fogadhat el.

A falugondnok tevékenységéről munkanaplót vezet, melyet a polgármester hetente ellenőriz. A munkanaplóval egyező menetlevelet kell vezetni. A munkanapló tartalmazza a falugondnok által végzett egyes tevékenységfajtákat és az arra fordított időt. A munkanaplót és a menetlevelet a negyedéves beszámolóra köteles beterjeszteni.

A falugondnok negyedévente beszámolót tart a képviselőtestület előtt a Szolgálat működésről, javaslatot tesz a szolgáltatások bővítésére, tartalmának megváltoztatására.

Az évente tartott közmeghallgatáson megtárgyalja a képviselőtestület a falugondnoki szolgáltatás egy évi működésének tapasztalatait, ahol lehetőség nyílik arra is, hogy a lakosság tegyen javaslatot a szolgáltatás tartalmának, körülményeinek változtatására.

A falugondnok tevékenysége, valamennyi döntése ellen a polgármesternél lehet panasszal élni, aki az ügy körülményeinek kivizsgálása után írásban közli döntését a panaszt tevővel, aki amennyiben nem fogadja el a választ, a képviselőtestülethez fordulhat. A panasz ügyében a képviselőtestület soron következő ülésén, de legkésőbb a panasz előterjesztésétől számított 30 napon belül döntést hoz.

A falugondnoki szolgáltatás keretében történő ellátások ismertetése a lakossággal

A falugondnoki szolgáltatás lehetőségeiről, módjáról, formájáról a lakossági fórumon, egyes rendezvényeket pl. nyugdíjas találkozón szerezhetnek tudomást. Minden családhoz szórólapon juttatjuk el a szükséges információkat, elérhetőséget. Gyakori a személyes találkozás a falugondnok, a testületi tagok és a lakossági között /napi/. Jól működik a hirdetményes információ áramlás is, amelynek során a hirdetőtáblákon, közintézményeken kerül kifüggesztésre a szükséges információ.

A szervezet, létszám és szakképzettség, az egyes feladatok ellátása

Személyi feltételek

A szolgálat feladatait egy személyben a falugondnok látja el. Személyét a falugyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja, a képviselőtestület nevezi ki és az egyéb munkáltatói jogokat felette a polgármester gyakorolja. Munkáját a polgármester közvetlen irányításával végzi, a polgármester által készített munkaköri leírás, a helyi szociális rendelet, ezen szakmai program, a képviselőtestület határozatai és az általa készített heti menetrend alapján. Munkaideje kötetlen, heti 40 óra.

A mindenkori falugondnok köteles kinevezését követő 1 éven belül a falugondnoki tanfolyamot elvégezni. /Jelenleg a falugondnok rendelkezik ilyen képesítéssel./

Helyettesítéséről a polgármester megfelelő személy megbízásával gondoskodik.

Tárgyi feltételek

A falugondnoki gépjárművel zárt helyen – a képviselőtestület által meghatározott helyszínen – kell tárolni, a falugondnok köteles a falugondnoki gépjárművet használat után minden nap ezen a helyen leállítani.
A falugondnok köteles a gépkocsit rendben, tisztán tartani, a szervizigényt figyelemmel kísérni /km-óraállás/.

A falugondnok a feladatai ellátásához készpénzellátmányra jogosult, ennek összegét a képviselőtestület állapítja meg.

A falugondnok jogosult a szolgáltatással kapcsolatos iratokba betekinteni és a falugondnoki gépjármű mellett a feladatellátáshoz szükséges egyéb, a szolgáltatást fenntartó rendelkezésre álló eszközöket is használni /számítógép, internet, telefon stb./

A falugondnok tevékenységének, a szolgáltatások igénybevételének dokumentálására formanyomtatványt használ.

A falugondnok feladata alkalmanként a falu lakói részére szervezett utazások, kirándulások során a gépkocsi vezetése, a csoport kísérése, a programok megszervezése. E feladatait a polgármester eseti utasítása szerint látja el. A falugondnok részt vesz a település kulturális életének szervezésében, összefogásában is. Feladata a helyi ünnepségek, megemlékezések,

fesztiválok rendezésében való részvétel, a polgármester utasítása szerint. Amennyiben heti időkeretébe beilleszthető, a polgármester utasítása szerint köteles ellátni a Faluház programjainak /ifjúsági, gyermek… stb./ működtetését, koordinálását is.

Munkája ellátása érdekében kapcsolatot tart a lakossággal, a polgármesterrel, a képviselőtestülettel, illetőleg a Körjegyzőséggel.

Babosdöbréte, 2010. november 15.

Kaczor Tamás polgármester