Babosdöbréte Község Önkormányzati Képviselőtestületének


4/2003./ III.06./ számú rendelete az egészségügyi alapellátásról

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önálló orvosi tevékenységről szóló módosított 2000. évi II. törvény 2. §. /2/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
Általános rendelkezések

A rendelet hatálya azon háziorvosi egészségügyi szolgáltatást nyújtóra terjed ki, aki Babosdöbréte község önkormányzatával /a továbbiakban: önkormányzat/ területi ellátási megállapodást kötött.

2.§.
Alapfogalmak

E rendelet alkalmazásában:
a./ tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet
aa./ amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van,
ab./ amelyben – a helyettesítés kivételével – az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig nem tud gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosul személlyel.

b./ Működtetési jog: a Magyar Orvosi Kamara által a b./ pont szerinti tevékenységet ellátó orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog.

3.§.
Háziorvosi körzet

/1/ Babosdöbréte község ellátási területén 1 vegyes háziorvosi körzet működik
/2/ A háziorvosi körzet ellátása Teskánd, Babosdöbréte, Böde, Hottó és Boncodfölde településekre terjed ki. A körzet székhelye Teskánd település.

4.§.
Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek ellátására vonatkozó eljárás rendelkezések

/1/ A háziorvosi körzet tartósan betöltetlen jellegéről a körzethez tartozó önkormányzatok képviselő-testületei együttes ülésükön határozatban döntenek.
/2/ Tartósan betöltetlen háziorvosi körzet ellátására az /1/ bekezdés szerinti önkormányzatok pályázatot írnak ki.
/3/ A pályázatokat egy külön erre a célra létrehozott munkacsoport véleményezi. A munkacsoport tagjai:
-az érintett önkormányzatok polgármesterei,
-a városi tiszti főorvos
-a Magyar Orvosi Kamara képviselője.

/4/ A munkacsoport véleményének figyelembevételével a háziorvos személyéről szóló döntés meghozatala a körzethez tartozó önkormányzatok együttes képviselőtestületi ülésén történik.

5.§.
Működtetési jog elidegenítése esetén alkalmazandó eljárási rendelkezések

/1/ A működtetési joggal rendelkező háziorvos és a működtetési jogot vásárolni szándékozó személy által kötött előszerződést, valamint a Zala megyei Orvosi Kamara által működtetési jog engedélyezés feltételei fennállásának igazolását az érintett önkormányzatok polgármestereihez kell benyújtani.
/2/ Amennyiben a működtetési jogot vásárolni szándékozó orvos a Zala megyei Orvosi Kamara által kiadott igazolás alapján a külön jogszabályban meghatározott személyi és szakmai feltételeknek megfelel, akkor az önkormányzatok a területi ellátásra vonatkozó megállapodás megkötésére irányuló szándéknyilatkozatot kötelesek kiadni.
/3/ A /2/ bekezdésben megjelölt szándéknyilatkozatot együttes határozat formájában az érintett képviselőtestületek adják ki.

6.§.
Záró rendelkezések

Kihirdetve: 2003. március 05.
Kis János polgármester
Fazekas István körjegyző