Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


15/2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete


az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairólBabosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban új Ötv.) 106-110.§-ában foglaltak végrehajtására, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 18.§ (1) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§


A rendelet hatálya Babosdöbréte Községi Önkormányzat tulajdonába tartozó ingatlanokra, ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, gazdasági társaságban lévő üzletrészekre, értékpapírokra, pénzeszközökre terjed ki.

Az önkormányzat vagyona
2.§


Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

A törzsvagyon
3.§


(1) Az önkormányzat törzsvagyona a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgálja, azt a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvánítani, az éves zárszámadáshoz csatolt leltárban kell kimutatni.
(2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes.
(3) A törzsvagyonnak a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozó forgalomképes vagyontárgyai:
a) a helyi közutak és műtárgyaik,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok.
(4) A törzsvagyon további forgalomképtelen vagyontárgyai:
a) földutak,
b) a járdák, az árkok,
c) a temető,
d) a játszótér, egyéb közterületek,
e) továbbá minden ingó és ingatlan dolog, amelyet törvény, vagy az önkormányzat rendeletében forgalomképtelennek nyilvánít.
(5) Az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő vagyonában nincs olyan vagyonelem, amely a Nvtv. 5.§ (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű (Nvtv. 2. mellékletében meghatározott) nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyon.
(6) A forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenítésére kötött szerződés semmis, azok hitelfedezetéül nem használhatók fel és semmilyen más módon nem terhelhetők meg.

4.§

(1) A forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő (5) bekezdéssel nem ellentétes hasznosítás a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) A közterületek hasznosítása a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelő módon történhet.
(3) A forgalomképtelen vagyontárgyak körét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai:
a) a közművek és középületek,
b) művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport- és egyéb intézmények épülete és a használatukban lévő önkormányzati vagyontárgyak, c) ravatalozó épülete és a temetkezéshez szükséges ingó dolgok,
d) mindazon ingó és ingatlan vagyon, melyet a képviselő-testület annak nyilvánít.
(5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az üzleti vagyon
5.§


(1) Az önkormányzat üzleti vagyona a telkekből, iparterületi földrészletekből, az önkormányzati bérlakásokból és nem lakáscélú ingatlanokból, ingóságokból és mindazon vagyontárgyakból áll, melyek nem tartoznak a törzsvagyon – 3.§ (5) bekezdésében és 4.§ (1) bekezdésében szabályozott – körébe.
(2) Az önkormányzat üzleti vagyona forgalomképes.
(3) Az üzleti vagyonba tartozó forgalomképes ingatlanok körét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A tulajdonosi jogok gyakorlása, gazdálkodási szabályok
6.§


(1) A Községi Önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.
(2) A tulajdonost megillető jogokat a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő nemzeti vagyonra az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet.
(4) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről, annak változásairól és értékéről nyilvántartást kell vezetni (vagyonkataszter).
(5) A vagyonkataszteri nyilvántartás vezetéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a körjegyző megbízásából a pénzügyi vezető gondoskodik.

7.§

(1) Az önkormányzati vagyon elidegenítésére tett javaslatot csak forgalmi értékbecsléssel megalapozva lehet előterjeszteni a képviselő-testület elé.
(2) Amennyiben a földterület vagy épület piaci értéken történő értékesítése az értékbecslő által megállapított áron nem lehetséges, a Képviselő-testület a megállapított árhoz képest legfeljebb 5 %-kal alacsonyabb áron az ingatlant értékesítheti.
(3) Az önkormányzat szabad rendelkezésű vagyona – az e rendeletben szabályozott feltételek szerint – üzleti vállalkozásba fektethető. Az üzleti vállalkozásba adott vagyonnal a legnagyobb jövedelmet biztosító és vagyongyarapodással járó módon kell gazdálkodni.
(4) Az önkormányzati vagyonleltárba tartozó vagyont ingyenesen átruházni, további önkormányzati követelésről lemondani csak törvényben meghatározott esetben lehet, kivéve, ha az ingyenes átruházás, vagy követelés fejében munkahelyteremtő beruházás valósul meg.
(5) Az önkormányzati vagyon védelme, az előre nem számolható rendkívüli események hatásainak védelme érdekében a vagyontárgyakra biztosítást kell kötni.
(6) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonról és a nevesíthető vagyoni értékű jogokról – figyelmet fordítva a vagyon gyarapodására vagy esetleges csökkenésére – a jegyző kétévente készít átfogó leltárt, s annak eredményét a polgármester az előző évi zárszámadással együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonjog gyakorlása
8.§


(1) A képviselő-testület rendelkezik a 4.§-ban felsorolt önkormányzati vagyonszerzésről, elidegenítésről, megterhelésről és gazdasági társaságba való bevitelről.
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak akkor idegeníthetők el, ha kihasználtságuk alacsony szintje, vagy magas fenntartási költségeik miatt nagy terhet jelentenek az önkormányzat számára.
(3) Az önkormányzat vagyonának kezelője a Körjegyzőség.
(4) A tulajdonosi jogok közül a kezelő jogosult a vagyontárgyak birtoklására hasznainak szedésére, birtokvédelemre.
(5) A bérbeadás útján történő hasznosítás az alapfeladatok ellátását nem korlátozhatja, az csakis a feladatellátás színvonalának megtartása vagy javítása mellett történhet.

9.§

Az önkormányzati ingatlanvagyon tulajdonjog-változással nem járó, egyéb módon történő hasznosításáról a képviselő-testület rendelkezik.

Az üzleti vagyon hasznosítása
10.§


(1) A képviselő-testület rendelkezik a nem törzsvagyon körébe tartozó ingatlan vagyonról, valamint az önkormányzati ingó vagyon szerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről, bérbeadásáról,használatba adásáról és gazdasági társaságba történő beviteléről, illetve bármilyen más tulajdonjog-változásról.
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és helyiségek bérbeadása és elidegenítése a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint történik.
(3) Az építési telkek értékesítésének feltételeit a képviselő-testület külön határozatban állapítja meg. Az elidegenítésről a telekigénylők számára igény bejelentési sorrendben megbízott ügyvéd közreműködésével a képviselő-testület nevében a polgármester gondoskodik.

11.§

(1) Az önkormányzat pénz- és értékpapírvagyonával költségvetése és szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint gazdálkodik.
(2) Az önkormányzat pénz- és értékpapírvagyonát a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a képviselő-testület döntése alapján vállalkozhat.

A vagyontárgyak minősítése
12.§


(1) A képviselő-testület dönt:
a) vagyontárgy törzsvagyonná nyilvánításáról,
b) vagyontárgyak forgalomképtelenné, korlátozottan forgalomképessé, vagy forgalomképessé nyilvánítani
c) törzsvagyoni körbe tartozó (forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes) vagyontárgy üzleti vagyoni körbe átsorolásáról, ha a vagyontárgy minősítése az önkormányzat érdekei szempontjából már nem szükséges és azt sem az Ötv., sem a Nvtv. nem sorolja a törzsvagyoni körbe.
(2) Ha az önkormányzat tulajdonába olyan vagyontárgy kerül, amely egyértelműen nem sorolható valamelyik kategóriába, a képviselő-testület a tulajdonba vétellel egyidejűleg dönt a minősítésről és e rendelet mellékleteinek módosításáról.
(3) Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják.

Záró és értelmező rendelkezések
13.§.


(1) E rendelet alkalmazásában a vagyontárgy hasznosítása: tulajdonjog átruházása, vállalkozásba való bevitele, bérbeadás és a használatba adás.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a közbeszerzés helyi szabályairól szóló 2/2005. (II.15.) önkormányzati rendelete.

Babosdöbréte, 2012. szeptember 05.

Kaczor Tamás Gothárdné Baumgartner Anikó
polgármester körjegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve: 2012. szeptember 10. napján.

Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző