{jcomments off}
Babosdöbréte Község Önkormányzati Képviselő-Testületének
13/2006.(XII.13.) önkormányzati rendelete


A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL(egységes szerkezetben a 6/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításaival)

Babosdöbréte Község Önkormányzati Képviselő-Testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§
A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki (amely) a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).

2.§
Talajterhelési díj fizetési kötelezettség


(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

/2/ Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve kinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára rendelkezésre.

3.§
Talajterhelési díj mértéke


(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj 4. §-ban meghatározott alapja, az 5. §-ban meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.

(2) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet melléklete határozza meg.

4.§

(1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével (maximum az április 1-je és szeptember 3-a között fogyasztott vízmennyiség 10 %-a).

(2) Mérési lehetőség hiányában egyedi vízbeszerzés esetén átalányként az engedélyben szereplő vízmennyiség, annak hiányában 50 liter/fő/nap vízmennyiséget kell figyelembe venni.

(3) A talajterhelési díj alapját csökkenteni kell azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

5.§
Egységdíj mértéke


A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdésében meghatározott összeg.

6.§
Díjfizetési kötelezettség keletkezése


Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-ig fizeti meg.

7.§
A díjfizetési kötelezettség bevallása


(1) A kibocsátó a díjfizetései kötelezettségről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást, az erre a célra szolgáló nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnál.

(2) Ha kibocsátó több telephelyet működtet, vagy ingatlannal rendelkezik, bevallásában az adatokat telephelyenként, illetve ingatlanonként tünteti fel.

(3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege telephelyenként megállapítható.

8.§
Díjfizetési kötelezettség megállapítása


(1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon:
a.) a vízszolgáltatási szolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint megszűnt,
b.) a 2.§ (2) bekezdésben foglalt berendezések üzembe helyezése megtörténik,
c.) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a szolgáltató igazolja.

(2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást tesz az önkormányzati adóhatósághoz.

9.§
A talajterhelési díj megállapítása, megfizetése


(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózással kell megállapítani és a díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie a rendelet 7. §-ában meghatározott határidőig.

/2/ A fizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkező kibocsátónak átutalási megbízással, pénzforgalmi számlával nem rendelkezőknek belföldi postautalványon kell teljesíteni az önkormányzat 11749008-15437314-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.

10.§
Egyes eljárási szabályok


(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására e rendelet és a környezetterhelési díjról szóló törvény, az ott nem szabályozott kérdésekben a adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.§
Adatszolgáltatás


(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a víz- és csatornamű üzemeltetését végző szolgáltatót – ZALAVÍZ ZRT. – a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan, kibocsátóként a szolgáltatott víz mennyisége és a locsolási célú víz mennyisége tekintetében.

(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék szállítására feljogosított közszolgáltatót az elszállított szennyvíz mennyiségéről kibocsátóként.

(3) Az (1), (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje a naptári év március 31., mely adatszolgáltatás a naptári évet megelőző év adatait tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltató, a közműre rácsatlakozott kibocsátók tekintetében köteles minden negyedévet követő hó 15. napjáig az (1) bekezdésben meghatározott tartalommal adatot szolgáltatni, amelynek január 1. és a rácsatlakozás időpontja közötti időszakra kell vonatkoznia.

12.§
Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:
1.) Környezethasználó:
az a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki amely a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységet folytat, és az által kibocsátott szennyvízmennyiség évente az 500 m3-t nem haladja meg.

2.) egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény:
olyan létesítmény (építmény), amely a környezeti elemek terhelését csökkentve a települési szennyvizek nem közműves elvezetése-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással egyenértékű környezetvédelmet és életminőséget biztosít. Az egyedi szennyvíz-elhelyezési kis létesítmény a szennyezőanyagok lebontását energia bevitel nélkül végzi. Technológiai elemei: az oldómedence, a kavics/homokszűrő(k), amelyek összességében lehetővé teszik – a földtani közegbe történő végső kibocsátás esetén – a növényzet és a talaj élővilága számára a tisztított szennyvizek maradék tápanyagának hasznosítását, vagy a felszíni vizekben történő ártalommentes elhelyezést.

3.) egyedi szennyvíztisztító kisberendezés:
olyan létesítmény (építmény), amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére, tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít. A szennyezőanyagok lebontását energiabevitel segítségével végző egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek biztosítania kell a szennyvizek szennyezőanyag tartalmának külön jogszabályban előírt mértékű eltávolítását, akár felszíni víz, akár a földtani közeg a befogadó.

4.) egyedi zárt szennyvíztároló:
olyan létesítmény (építmény), amely egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított medencéből áll, a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a szennyvízből keletkező települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgál, az ebben gyűjtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a rendszeres elszállítás, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok szerinti további kezelés után biztosított.

5.) folyékony hulladék szállítására feljogosított szervezet az a szakvállalkozó, akit e tevékenység gyakorlására a települési folyékony hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról szóló önkormányzati rendelet feljogosít.

13.§
Átmeneti és záró rendelkezések


(1) A rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 6/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján az alaprendelet 5.§-a 2012. február 1-jén lép hatályba.

Babosdöbréte, 2012. február 22.

Kaczor Tamás Gothárdné Baumgartner Anikó
polgármester körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. február 23. napján.

Gothárdné Baumgartner Anikó
körjegyző

TALAJTERHELÉSI DÍJ MÉRTÉKE 

TTD= E x A x T

ahol

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj
E: az egységdíj /Ft/m3/
A: a díjfizetési alap /m3/
T: területérzékenységi szorzó értéke: 1,5